Nyhetsbrev 9/2015

av | okt 30, 2015 | Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet inneholder saker om ny lokalpolitisk kurs for velferdstjenestene og reaksjonene fra velferdsprofitørene, nasjonal helse- og sykehusplan, Osloskolen, flyktningprofitører, TISA m.m.

  1. Ny kurs for velferdstjenestene – profitørene i harnisk
  2. Nasjonal helse- og sjukehusplan
  3. Simon Malkenes om den nye skolen
  4. Flyktningprofitørene
  5. Kronikk: TISA lovfester løsarbeidersamfunnet
  6. Kronikk: Høyres siste sprell for mer sosial dumping
  7. Kommentar: Jakten på bunnlinja i offentlig sektor
  8. Uttalelse fra Rogalandskonferansen: Ny politisk kurs!

 

1. NY KURS FOR VELFERDSTJENESTENE – PROFITØRENE I HARNISK

Lokalvalget har gitt politiske resultater i kampen mot velferdsprofitørene. Flere kommuner, slik som byene Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø og Moss, har gjort vedtak som hindrer eller strammer inn bruken av kommersielle selskap i velferdstjenestene. En oversikt over plattformene finnes her.

Dette har fått velferdsprofitørene og deres allierte til å reagere. Nå roper de høyt at den nye politikken er ulovlig, kommunistisk og allergisk. Disse hysteriske påstandene er klare tegn på at desperasjonen nå brer seg, og at den politiske kampen skjerpes på dette området. At velferdstjenester skal være profittfrie, er allerede nedfelt i skolelovgivningen i Norge. På dette området påstår Høyre-regjeringen at de strammer inn lovverket for å sikre at alle pengene skal komme elevene til gode, slik målet med loven er. Man kan lure på hvorfor dette er god høyrepolitikk for skole, men kommunisme for barnehage og sykehjem? (Hør radioprogrammet Ekko om private skoler her.)

Alle politiske partier har ført en inkonsekvent politikk ovenfor velferdsprofitørene, og har hatt ulik politikk overfor ulike sektorer. Men det sentrale spørsmålet nå er hva slags politikk man ønsker å føre fremover? Her viser de politiske plattformene etter lokalvalget en bred front mot velferdsprofitørene. Det er stor politisk vilje til å utelukke kommersielle selskaper fra skattefinansierte velferdstjenester. Nå kreves det politisk gjennomføringskraft.

For velferdsstaten har gjennom arbeidet Ta tjenestene tilbake vist at dette er en politikk som lar seg gjennomføre. I august skrev vi en egen artikkel om hvordan man kunne drive kommunale tjenester i offentlig regi og hvilket handlingsrom det er for å samarbeide med ideelle aktører – også under det nye EU-direktivet for offentlige anskaffelser, som trer i kraft i 2016. Den artikkelen kan leses her. Det har vært mange innlegg og debatter om velferdsprofitørene de siste ukene. For de som vil oppdatere seg på debatten, har vi samlet innlegg, radiodebatter m.m. her.

 

2. NASJONAL HELSE- OG SJUKEHUSPLAN

I løpet av høsten skal Helseminister Bent Høie (H) legge fram regjeringens forslag til en ny nasjonal helse- og sjukehusplan for Stortinget. Her blir det lagt føringer for det framtidige helsetilbudet ved landets sjukehus. Planen vil gripe inn i noen av de mest sentrale konfliktområdene rundt styringen av norske sjukehus og den voksende misnøyen med forretningstenkingen i dagens helseforetaksmodell.

Et viktig tema når Stortinget skal diskutere helseplanen, vil bli hvilke funksjoner og oppgaver de enkelte sjukehusene skal ha. Ansatte ved en rekke av disse sjukehusene har allerede advart mot Høies planer om blant anna å kutte i akuttberedskapen. Legeforeningen går også hardt ut mot Høies planer om å redusere funksjoner ved lokalsjukehusene, særlig når det gjelder akuttkirurgi.

Arbeidet med en nasjonal helseplan omfatter mer enn bare lokalisering av funksjoner. Sjølve synet på hva helsetjenesten skal være og hvordan den er organisert, styrt og finansiert, står også sentralt når Stortinget skal ta stilling til den nasjonale helseplanen. Anne Grethe Frøslid Gjerdalen, logoped, lektor og medlem av Sykehusaksjonen i Oppland, kobler i denne kronikken arbeidet med helseplanen til problemene med helseforetaksmodellen.

I påvente av helseministerens nasjonale helseplan lanserte Senterpartiet i forrige uke sitt alternativ: «Folkets Helsetjeneste». – Vår nettverksmodell bygger på samarbeid mellom sjukehus, ikke konkurranse, som i dag gjennomsyrer sjukehusvesenet. Det er fullt mulig å utvikle lokalsjukehusenes rolle i den samlede helsetjenesten dersom det er politisk vilje til det og sjukehusledelsen følger dette opp, mener Sp, som vil avvikle foretaksmodellen.

 

3. SIMON MALKNES OM DEN NYE SKOLEN

Testregimet i skolen utsettes for økende kritikk og motstand. Nå har også Obama-administrasjonen i USA måtte bøye av for kritikken og erkjent at politikken har vært feilslått. Her i landet har høyresidas byråd i Oslo stått i spissen for testregimet – uten å bøye av for kritikken. Nå går imidlertid det nye byrådet (Ap, MdG og SV) inn for en tillitsreform i Osloskolen. De ønsker å skifte ut høyresidas test- og puggeskole med dybdelæring. Simon Malkenes, som gjennom boka «Bak fasaden i Osloskolen» tok et grunnleggende oppgjør med høyresidas testregime, skriver i denne artikkelen om situasjonen i Osloskolen. Han gir også råd om hva som bør skje i den nye Osloskolen. Blant annet advarer han om at det ikke er nok å fjerne noen standardiserte prøver, mens man ellers fortsetter som før. Det må mer grunnleggende endringer til.

 

4. FLYKTNINGPROFITØRENE

Det er svært gode penger å tjene i «flyktningemarkedet» i Norge for de kommersielle flyktningkonsernene. Mens flyktningprofitørene håver inn penger og frivillige jobber gratis for profitørene, har kommuner som driver selv en helt annen tilnærming til oppgaven. De fokuserer på samfunnsoppdraget, og at alle de bevilgede midlene skal gå til arbeid for flyktninger. Den største flyktningprofitøren, Hero Norge AS, er analysert i denne artikkelen av Helene Bank. Hun viser også til tiltak som kan avkommersialisere og ta tilbake styringen innen flyktningesektoren.

 

5. KRONIKK: TISA LOVFESTER LØSARBEIDERSAMFUNNET

«Dersom Norge slutter seg til TISA-avtalen, kan det bli svært vanskelig å reversere høyresidens endringer av arbeidsmiljøloven. De blåblå endringene i arbeidsmiljøloven (fra 1. juli 2015) svekker ansettelsesvernet gjennom å gi økte muligheter for innleie og midlertidige stillinger. De svekker også fagorganisasjonenes mulighet til å begrense krav om lange arbeidsvakter – såkalte nordsjøvakter. Endringene har skapt nye markeder for bemanningsbransjen. Bransjen er preget av svak fagorganisering, samt at flere ledd mellom oppdragsgiver og arbeider legger til rette for alt fra dårligere arbeidsbetingelser til sosial dumping.

Regjeringen forhandler nå om en internasjonal avtale om avregulering av tjenester — TISA-avtalen. Den skal sikre at når et land først har sluppet markedet fri på en tjenestesektor, så skal ikke markedet og konkurransen innskrenkes på nytt. Dersom TISA blir vedtatt og Norge slutter seg til, kan vi få problemer med å gjennomføre fagbevegelsens krav om å reversere de blåblå endringene av arbeidsmiljøloven.» Dette skriver Helene Bank i en kronikk på frifagbevegelse.no. Les hele kronikken her.

 

6. KRONIKK: HØYRES SISTE SPRELL FOR MER SOSIAL DUMPING

I Bergen forlenget det avtroppende byrådet en kontrakt om kommersiell hjemmesykepleie etter valget. Les fagfagforeningsleder Sara Bell sin kommentar om Høyres skamløshet, sosial dumping i helsetjenestene og Orange helses forretningsmodell her.

 

7. KOMMENTAR: JAKTEN PÅ BUNNLINJA I OFFENTLIG SEKTOR

– Alle har godt av å jobbe mot en bunnlinje. Anne Kari Bratten, leder for arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, er på frokostmøte hos tenketanken Civita om styring av offentlig sektor. I denne kommentaren reiser Svenn Arne Lie det grunnleggende spørsmålet: Hva er egentlig bunnlinja i offentlig sektor?

 

8. UTTALELSE FRA ROGALANDSKONFERANSEN: NY POLITISK KURS!

– Det norske samfunn står overfor store utfordringer. Både økonomisk krise og en voksende klimakrise truer mange av pilarene i vår velferdsstat. Arbeidsløsheten er økende, markedskreftene får økt innflytelse og faglige rettigheter undergraves. Dette krever et entydig svar fra fag- og arbeiderbevegelsen, sies det i en uttalelse fra Rogalandskonferansen, som i år ble arrangert fra 16. til 18. oktober i Sandnes. Slik konkluderer uttalelsen: «Ved Stortingsvalget i 2017 blir det avgjørende å få kastet Høyre/FrP-regjeringa og lagt om til en ny politisk kurs. I denne sammenhengen ligger det et stort ansvar på de nye rødgrønne flertallskonstellasjonene som nå er etablert i mange kommuner, ved at de i praksis legger om politikken i en retning som kan skape entusiasme og støtte innen fagbevegelsen, miljøbevegelsen og andre folkelige bevegelser. Politikken må gå mot venstre, og fagbevegelsen må sørge for å holde presset oppe for å sikre en slik politisk kursendring, blant annet ved å formulere og fremme sine egne, selvstendige politiske krav.»

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Kolstadgata 1

0652 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Linn Herning, rådgiver og nestleder

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

 

Helene Bank, spesialrådgiver

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

 

Svenn Arne Lie, rådgiver

E-post: svenn.arne.lie(at)velferdsstaten.no

Mobil: 97794112

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.