Foreslår mer butikk-tenkning i energisektoren

Bølge av rekommunalisering i Tyskland

Det mest sentrale i forslaget er at det skal innføres et skille mellom den delen av energiselskapet som driver med levering av strøm, dvs. distribusjonsnettet, og resten av virksomheten. Et slikt selskapsmessig og funksjonelt skillet mellom nettvirksomhet og annen virksomhet for alle energiselskap/e-verk, rammer først og fremst små og mellomstore virksomheter som enten er lokalt eller kommunalt eid. Det er i dag om lag 150 energiselskap i Norge. Mange av disse er små selskaper med om lag 30 ansatte, ofte eid og drevet av en eller flere kommuner sammen. En slik oppsplitting innebærer at utskilte selskaper som distribuerer nettet ikke skal kunne utøve innflytelse på resten av energiselskapet og visa versa. En fersk rapport fra Varde Hartmark viser at forslaget vil koste nesten fem milliarder kroner.

Regjeringens forslag er basert på en ekspertgruppe, blant annet bestående av tidligere konsernsjef i Norsk Hydro og privat energiaktør Eivind Reiten. Reiten blir særlig knyttet til energiloven av 1990 som liberaliserte det norske kraftmarkedet. Ekspertgruppens hovedargumentasjon for oppsplitting og utskilling er påstanden om at små selskaper ikke er effektive nok og en antagelse om at disse selskapene velter kostnadene over på nettkundene. Av hensyn til konkurransevridning og mistanke om kryssubsidiering, foreslås derfor et selskapsmessig skille. Dette til tross for at det ikke finnes dokumenterte tilfeller på at nettkundene har subsidiert annen aktivitet i energiselskapet. Les mer om dette og mer i høringssvaret fra El og it-forbundet her. Flere av høringsinnspillene er kritiske til regjeringens ensidige fokus på «kostnadseffektivitet», og understreker at hensynet til forsyningssikkerhet og beredskap i energisektoren må vektlegges mer enn det regjeringens forslag legger opp til. Se liste over høringsinnspill her. Se videoklipp fra høringen på Stortinget 04.02 her

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.