Det syke huset? Fryktkultur og pasientsikkerhet i helseforetak

Se opptak fra Debatten her.

Helsedirektoratet la i midten av februar fram to nye undersøkelser om pasientskader og pasientsikkerhetskultur ved norske helseforetak og sykehus. Helsepersonellet har svart på spørsmål om både sikkerhets- og teamarbeidsklimaet på arbeidsplassen. Sikkerhetsklima handler om hvor lett medarbeiderne synes det er å snakke om risiko og uønskede hendelser ved sitt arbeidssted, mens teamarbeidsklima dreier seg om medarbeideres opplevelse av støtte fra sitt team for å prioritere trygg pasientbehandling. Dagens Medisin har omtalt saken her.

Flere peker nå på sammenhengen mellom fryktkultur og pasientsikkerhet og knytter dette til sykehusreformen fra 2002 som omgjorde sykehusene til helseforetak. Reformen endret hverdagen til helsepersonell, og rettet oppmerksomheten mot økonomi, lønnsomhet, resultatstyring og rapportering. Dette har i neste omgang gitt grobunn for konflikter mellom fag og styring

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.