Nyhetsbrev 4/2016

av | apr 24, 2016 | Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet fra For velferdsstaten denne gangen, inneholder flere saker som også blir hovedtema på den skandinaviske velferdskonferansen i Oslo 14-15 november 2016.

(Vennligst videresend i egen organisasjon og andre aktuelle nettverk!)

INNHOLD:

 1. Skandinavisk velferdskonferanse 2016
 2. Kampen om offentlig sektor i Skandinavia
 3. Finland: Den nordiske modellen under avvikling?
 4. Fra stoppeklokke til tillitsreform
 5. Orange Helse kastes ut av sykehusene og Oslo kommune
 6. Velferdsprofitører i skatteparadis
 7. Kronikk: Vonde knær, raske penger
 8. Kommentar: Elfenbenstårnet i det offentlige
 9. Kronikk: La pengene sirkulere en ekstra gang

 

 1. SKANDINAVISK VELFERDSKONFERANSE 2016

Skandinavisk velferdskonferanse 2016 er et samarbeidsprosjekt mellom fagorganisasjoner, velferdsallianser, tenketanker og andre i de skandinaviske landene. Gjennom de siste årene har vi i Skandinavia i økende grad sett en del felles trekk når det gjelder velferdsstatens utvikling og hvordan vår velferdsmodell er satt under press. Privatisering og kommersialisering av offentlige tjenester, økt markedsorientering gjennom såkalte New Public Management-reformer, samt angrep på faglige rettigheter og arbeidslivets lov- og avtaleverk har tiltatt i styrke. En del av de kommersielle aktørene på «velferdsmarkedet» opptrer nå i alle våre tre land. Dermed blir det stadig viktigere at også vi som vil forsvare velferdsstatens landevinninger, utvider og styrker vårt samarbeid. På konferansen vil vi derfor gjøre opp status for den nordiske modellen, utveksle erfaringer og analyser, identifisere felles utfordringer, utvikle alternativer og styrke enheten og solidariteten i kampen for velferden.

 

På konferansen ønsker vi å fokusere på tre av de viktigste konfliktlinjene i dagens samfunn:

 1. Organisering, styring og ledelse av våre velferdstjenester og offentlige institusjoner.
 2. Den skjerpede kampen om arbeidslivet.
 3. Demokrati under press – krise i Europa, internasjonale handelsavtaler (TTIP/TISA).

 

Noter datoene nå: 14.-15. november – og bli med på mobiliseringen til konferansen. Påmelding vil bli åpnet fra våre hjemmesider i løpet av et par uker, og her finner dere en foreløpig brosjyre til bruk i mobiliseringen. Ytterligere informasjon, inkludert program og oppdatert materiale vil jevnlig bli lagt ut på våre hjemmesider.

 

 1. KAMPEN OM OFFENTLIG SEKTOR I SKANDINAVIA

Det pågår en intens debatt om styringen av offentlig sektor, både i Norge, Sverige og Danmark. Gjentatte ganger dokumenteres det at forsøkene på å effektivisere offentlig sektor gjennom bruk av markedsmekanismer og resultatstyring, skaper målemani, feilprioriteringer og unødvendig byråkrati. Samtidig fører de rigide styringssystemene til at ansattes arbeidslyst og kreativitet kveles.

Denne utviklingen undergraver offentlig sektor som demokratisk forvaltningssystem, der fellesskapets skattemidler skal fordeles og prioriteres av fellesskapet. Erfaringene med New Public Management er knallharde: Offentlig sektor blir dyrere og dårligere når den skal etterligne markedene i privat sektor. Reformene har mislyktes.

Les Svenn Arne Lie sin oppsummering av debatten i Skandinavia.

 

 1. FINLAND: DEN NORDISKE MODELLEN UNDER AVVIKLING?

Nokia-krise, treforedlingskrise og boikott av Russland rammer den finske økonomien hardt. Heller enn å bruke trepartssamarbeidets metoder for å arbeide seg ut av krisa, er det satt inn massive angrep på faglige og sosiale rettigheter. Regjeringa har truet med tvangslov for å «sette fagbevegelsen på plass» – og de faglige hovedorganisasjonene bøyde til slutt av. Dermed innføres ett års lønnsstopp, økte trygde- og pensjonsavgifter overføres fra arbeidsgiver til arbeidstaker, de offentlig ansatte mister 30 prosent av sine feriepenger i tre år, to bevegelige helligdager blir ubetalte, arbeidsåret forlenges med tre dager – uten lønnskompensasjon, forhandlingssystemet desentraliseres i økende grad til bransje- og bedriftsnivå – på tross av streiker og demonstrasjoner fra fagbevegelsen.

Dette er ikke i samsvar med den nordiske modellens metoder. Selve modellen er faktisk under avvikling i Finland. Det var altså ikke «en høyere form for fornuft» som gjorde arbeidsgiverne mer samarbeidsvillige under etterkrigstidas konsensus-politikk. Arbeidsgiverne angriper nå massivt det de aksepterte i konsensus-politikkens periode. Det er fortsatt interessekampen som er drivkraften. Etter 30-40 år med omfattende avregulering og økt markedsmakt føler arbeidsgiverne seg nå åpenbart sterke nok til å gå til angrep på fagbevegelsen. Hva kan vi lære av det? Det skal vi prøve å finne ut av på Den skandinaviske velferdskonferansen 14.-15. november, der utviklinga i arbeidslivet i Norden settes under debatt. Les Asbjørn Wahls rapport og analyse av den finske situasjonen.

 

 1. FRA STOPPEKLOKKE TIL TILLITSREFORM

Københavns den gang nyvalgte Borgmester for Sundhed og Omsorg, Ninna Thomsen, fulgte i 2010 kommunens ansatte i hjemmetjenesten på jobb i en uke. Stoppeklokkeomsorgen virket for henne så umenneskelig for både medarbeidere og innbyggere at hun bestemte seg for å gjøre noe med det. Mindre kontroll og mer tillit. Resultatet ble en tillitsreform.

Tillitsreformen krever godt samarbeid mellom politikere, tillitsvalgte, ansatte og ledere i kommuneadministrasjonen. Den krever også avvikling av markedsreformene og kontrollregimene som har erobret offentlig sektor siden 1980-tallet. Det er hardt arbeid som må til for å bygge nye ledelsessystemer basert på gjensidig tillit mellom medarbeidere og innbyggere, ledelse og politikere. Ninna Thomsen har brukt utradisjonelle metoder og vist politisk mot i møte med et veletablert kontrollregime. Nå er hennes eksempel i ferd med å spre seg i Skandinavia. Både Oslo og Stockholm følger nå Københavns eksempel.

Ninna Thomsen kommer til Den skandinaviske velferdskonferansen (se ovenfor), der hun skal presentere sitt prosjekt og sine erfaringer.

For velferdsstaten har startet arbeidet med en samleside om tillitsreformer, gjennomføring og forskningsarbeid i de skandinaviske landene: «Fra stoppeklokke til tillitsreform». I første omgang ser vi på omleggingen i København og oppfølgingen i Oslo og Stockholm.

 

 1. ORANGE HELSE KASTES UT AV SYKEHUSENE OG OSLO KOMMUNE

Bemanningsselskapet Orange Helse har den siste måneden blitt kastet ut av sykehusene og av Oslo kommune. Helseforetakenes innkjøpsservice, HINAS, sendte 30.3.2016 et brev til Orange Helse der de sier opp rammeavtalen med bemanningsselskapet. Bakgrunnen for oppsigelsen er at Orange Helse har hatt for lav timelønn til sine vikarer og at selskapet har gjentatte og grove brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelsene på norske sykehus. Bruddene er godt dokumentert i en rapport utarbeidet av revisjonsfirmaet Deloitte.

Få dager sendere vedtok byrådet i Oslo å si opp sin avtale med Orange Helse om leveranse av hjemmetjenester. Kontrakten er sagt opp med seks måneders varsel, slik kontrakten gir mulighet for. Byrådet i Oslo undersøker nå om de har juridisk grunnlag til å heve kontrakten med umiddelbar virkning. Les mer i Fagbladet og Sykepleien.

 

 1. VELFERDSPROFITØRER I SKATTEPARADIS

Etter Panama-avsløringene har debatten om skatteparadisenes ødeleggende rolle i verdensøkonomien fått ny oppmerksomhet. For velferdsstaten har tidligere satt søkelys på at også blant velferdsprofitørene finnes flere selskap som har sine eiere i skatteparadis. På våre hjemmesider har vi nå lagt ut en oppdatert oversikt over velferdsprofitører som enten nå eller tidligere har eiere i skatteparadis.

For velferdsstaten er dessuten medlem av Tax Justice Network – Norge som jobber for global skatterettferd. På TJN Norge sine hjemmesider kan du lese mer om skatteparadis og kapitalflukt.

 

 1. KRONIKK: VONDE KNÆR, RASKE PENGER

– Ett av mellom 10 og 15 vonde knær til pasienter over 40 år bør opereres. Men enkelte har åpenbart tungt for det. Spesielt de som driver butikk. Dette skriver Alexander Seldal, overlege ved Ortopedisk avdeling på Stavanger Universitetssjukehus, i en kronikk om helseprivatisering.

 

 1. KOMMENTAR: ELFENBENSTÅRNET I DET OFFENTLIGE

«Det råder en fryktkultur i helsevesenet, sier legene. Nei, sier helsedirektørene. Vi driller ungene til nasjonale prøver, sier lærerne. All testingen og målingen stresser ungene våre, sier foreldrene. Se så fine resultater! sier direktorater og etater. Vi er redusert til samlebåndsarbeidere, sier sosialarbeidere og tjenestemenn i Nav. Produser mer, sier mellomlederne. Hva er det som egentlig skjer i offentlig sektor for tiden?» Les Linn Hernings kommentar i Morgenbladet om styring, ledelse og målemani i offentlig sektor.

 

9. KRONIKK: LA PENGENE SIRKULERE EN EKSTRA GANG

«Jeg vil slå et slag for å redusere de store, sentraliserte innkjøpsordningene. En stadig strammere kommuneøkonomi kan styrkes ved at kommunen legger til rette for at varer og tjenester som best kan skaffes lokalt, faktisk blir kjøpt lokalt. Det kan bare gjøres lovlig ved å delegere innkjøpene: Skole og SFO, sykehjem og hjemmetjenester får budsjett til innkjøp av det som trengs, når det trengs. Syketransport og skoleskyss legges ut til de avdelingene som håndterer vedtakene. Ved å bryte opp innkjøp og delegere til lavest mulig nivå, kan kommunen oppnå flere fordeler», skriver Helene Bank i denne kronikken, som har vært publisert i Klassekampen 23.3.2016 og Kommunal Rapport 7.4.2016.

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Kolstadgata 1

0652 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Linn Herning, rådgiver og nestleder

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

 

Helene Bank, spesialrådgiver

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

 

Svenn Arne Lie, rådgiver

E-post: svenn.arne.lie(at)velferdsstaten.no

Mobil: 97794112

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.