SVK2016: Kampen om offentlig sektor i Skandinavia

Kampen om offentlig sektor i Skandinavia

Av Svenn Arne Lie

Det pågår en intens debatt om styringen av offentlig sektor, både i Norge, Sverige og Danmark. Gjentatte ganger dokumenteres det at forsøkene på å effektivisere offentlig sektor gjennom bruk av markedsmekanismer og resultatstyring, skaper målemani, feilprioriteringer og unødvendig byråkrati. Samtidig fører de rigide styringssystemene til at ansattes arbeidslyst og kreativitet kveles. Denne utviklingen undergraver offentlig sektor som demokratisk forvaltningssystem, der fellesskapets skattemidler skal fordeles og prioriteres av fellesskapet.

Erfaringene med New Public Management er knallharde: Offentlig sektor blir dyrere og dårligere når den skal etterligne markedene i privat sektor. Reformene har mislyktes.

I Sverige har utrederne Gunilla Ryd og Kerstin Eldh fra Nätverket för Gemensam Välfärd nylig bidratt til å øke kunnskapen om virkningene av NPM gjennom rapporten Vi räknar minuter, vi räknar pinnar … Till nytta för vem? I tillegg legger Ryd og Eldh vekt på å synliggjøre alternativer og konkrete erfaringer med å utvikle offentlig sektor på måter som bryter med NPM-ideologien.

Det statlige danske analysesenteret KORA presenterte nylig en grundig rapport om hvordan såkalt «målstyring» virker i offentlig sektor. Konklusjonene setter et stort spørsmålstegn ved om det har vært vellykket. Det vil si, det har det ikke. Målstyringen dreper arbeidsgleden, er konklusjonen. Offentlig ansatte blir ikke mer effektive av å leke butikk. Tvert imot. I Danmark er debatten på kokepunktet. Man snakker om et oppgjør med endeløse strategi- og målstyringskonferanser og møter.

Forvaltningen i Norge gjennomsyres av samme styringssystem. Innad i helsevesenet er det særlig harde kamper. Helsetjenesteaksjonen har vært, og er, en av de viktigste pådriverne i den norske debatten om New Public Management, om styring, fagkunnskap og ledelse i en sektor som organiseres etter stadig mer fokus på lønnsomhetsprioriteringer. Det advares imot en byråkratisk styringsform som har ført til lederkrise, og som går på bekostning av de primæroppgavene som fagpersonell i helse- og sosialsektoren skal utføre.

Forfatter av boka «Velferd på avveie. Reformer. Verdier. Veivalg», Tore Nyseter, tar i denne kronikken til orde for å avvikle New Public Management som styringsideologi hvis vi skal få velferden og helsevesenet på fote igjen.

En viktig konsekvens av NPM er at dette styringssystemet skaper stor avstand i virkelighetsforståelse mellom dem som er ledere og dem de skal lede. «Mens legene roper varsko om fryktkultur i helsevesenet, svarer helsedirektørene at dette ikke er tilfelle. Elever drilles til nasjonale prøver, sier lærerne. Se så fine resultater! sier direktorater og etater. Vi er redusert til samlebåndsarbeidere, sier sosialarbeidere og tjenestemenn i Nav. Produser mer, sier mellomlederne. Er det i ferd med å utvikle seg et elfenbenstårn i offentlig sektor som undergraver legitimiteten til forvaltingen?» Les kommentaren fra Linn Herning her.

Avstanden i virkelighetsoppfatning gir grobunn til mye konflikt, men også ufrivillig komikk.  «En av de største truslene mot å fatte riktige beslutninger i det moderne samfunnet er innholdsløsheten og omtrentligheten i vår tids språkbruk blant våre ledere, og i strategidokumentene til bedrifter og organisasjoner». Professor i biologi og styremedlem ved Universitetet i Oslo, Kristian Gundersen, tar et kraftig oppgjør med tilsløringene, kunnskapsløsheten og visjonspratet som dominerer innenfor lederskapet i dagens offentlige forvaltning.

De manglende og direkte kontraproduktive resultatene av NPM-modellene, har ført til økende motstand. Nå kommer et stadig sterkere fokus på at det finnes alternativer. Disse spørsmålene og erfaringene setter vi under debatt på den Skandinaviske Velferdskonferansen i Oslo 14. og 15. november 2016.

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.