Skandinavisk velferdskonferanse 2016  

Nytt notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge

Praktisk

Sekretariat: For velferdsstaten er sekretariat for konferansen. Kontakt helene.bank@velferdsstaten.no,

tlf.: +47 92667518.

Tid: 14.-15. november 2016.

Sted: Radisson Blu Skandinavia, Oslo.

Format: 2 dager, blanding av plenum (inkl. paneldebatter) og parallell-seminarer.

Deltakeravgift: Ca. NOK 1500,- per person for to dager, inkludert lunsj begge dager. Deltakerne dekker selv reise og evt. hotell.

Målgruppene: Faglig tillitsvalgte, aktivister i velferdsorganisasjoner o.l. og andre samfunnsengasjerte aktører som ønsker å påvirke utformingen av vårt arbeidsliv og våre velferdsordninger.

Program: Det er fortsatt mulighet for innspill til programmet.

Det vil bli åpnet for påmelding i månedsskiftet april/mai. Gå til www.velferdsstaten.no.

 

Skandinavisk velferdskonferanse 2016 er et samarbeidsprosjekt mellom fagorganisasjoner, velferdsallianser, tenketanker og andre i de skandinaviske landene. Initiativet til konferansen er tatt av den brede alliansen For velferdsstaten, som gjennom lang tid har arrangert store, årlige velferdskonferanser i Norge – med 300-500 deltakere.

For velferdsstaten (www.velferdsstaten.no) er en bred allianse av organisasjoner som kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp. Alliansen ble opprettet i 1999 for å styrke kampen mot de økende forskjellene i samfunnet, mot privatisering, deregulering og markedsliberalisme – for en sterk offentlig sektor. For velferdsstaten består for tiden av 25 landsomfattende organisasjoner, hvorav 15 er fagforbund. Til sammen representerer medlems-organisasjonene over én million medlemmer.

FELLES UTVIKLINGSTREKK

Gjennom de siste årene har vi i økende grad opplevd felles utviklingstrekk når det gjelder velferdsstatens utvikling og hvordan vår skandinaviske velferdsmodell er satt under angrep. Privatisering og kommersialisering av offentlige tjenester, økt markedsorientering gjennom såkalte New Public Management-reformer, samt angrep på faglige rettigheter og arbeids-livets lov- og avtaleverk har tiltatt i styrke i alle våre land. En del av de kommersielle aktørene på «velferdsmarkedet» opptrer nå i alle våre tre land. Dermed blir det stadig viktigere at også vi som vil forsvare velferdsstatens landevinninger, utvider og styrker vårt samarbeid. På konferansen vil vi derfor gjøre opp status for den nordiske modellen, utveksle erfaringer og analyser, identifisere felles utfordringer, utvikle alternativer og styrke enheten og solidariteten i kampen for velferden.

ARBEIDSLIVET, VELFERDSPROFITØRENE OG OFFENTLIG STYRING – SAMT VÅRE ALTERNATIVER

På konferansen ønsker vi å fokusere på tre av de viktigste konfliktlinjene i dagens samfunn: 

  1. Organisering, styring og ledelse av våre velferdstjenester og offentlige institusjoner; New Public Management, konkurranse-staten, drivkrefter for privatisering og kommersialisering, og hvordan vi kan ta tjenester og styring tilbake til offentlig eierskap under demokratisk kontroll. 
  1. Den skjerpede kampen om arbeidslivet; brutalisering, svekking og undergraving av faglige rettigheter, press på kollektive avtaler og medbestemmelse, økt sosial dumping og arbeidskriminalitet i og mellom land. Våre svar. 
  1. Demokrati under press – finanskrise og kriser i Europa, internasjonale handelsavtaler (TTIP/TISA), økende økonomiske og sosiale ulikheter, kommunereform og sentralisering av makt. Våre alternativer og mottiltak.

INNRETTING

På konferansen ønsker vi å bidra på fire ulike nivåer:

  1. Hvordan ble velferdsstaten til? Hvorfor offentlig? De lange linjene – de stolte seirene.
  2. Dette er nå under angrep – makt, styrkeforhold, aktører og aktuelle utviklingstrekk.
  3. Analysene, eksemplene og aktørene.
  4. Alternativene, alliansene, kampene og suksessene (mobilisering nedenfra).

 

HVEM ER VI?

Til nå har følgende organisasjoner gitt sin støtte til Skandinavisk velferdskonferanse 2016:

Danmark: FOA, BUPL, Gymnasie-skolernes Lærerforening, Dansk Magisterforening, Tænketanken SOPHIA.

Sverige: SEKO, Kommunal, Gemensam Välfärd, Tenketanken Katalys.

Norge: For velferdsstaten, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Tjenestemannslag, Fellesorganisasjonen, El&IT-forbundet, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Velferdsalliansen, Norsk Jernbaneforbund, LO i Oslo, Attac Norge.

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.