Nyhetsbrev 6/2017

av | jun 29, 2017 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev juni 2017 inneholder flere saker om kampanjen mot profitt i velferden, ny tjenestemannslov, riksrevisjon og gransking av velferdsprofitt, regjeringens instruks mot ideelle barnehager, PBL som skyver gårdsbarnehager foran seg, internasjonal rapport om rekommunalisering, ny bok om arbeidslivet, og forsvarets privatisering av renhold.

Innhold:

1.     Velferd uten profitt – slik vinner vi debatten!
2.     Ny tjenestemannslov i juli og ny igjen etter valget?
3.     Ber Riksrevisjonen granske velferdsprofitt
4.     Regjeringens barnehagedekret
5.     Profitørene skyver ideelle barnehager foran seg
6.     Internasjonal rapport om rekommunalisering
7.     Du har sparken – bok av Stein Stugu
8.     Slik gikk det da forsvaret privatiserte renholdet

1. Velferd uten profitt – slik vinner vi debatten!

Profitt i velferden er nå også av kommentatorer og lederartikler i mediene anerkjent som en av de store valgkampdebattene før høstens stortingsvalg. Samtidig ser vi at desperasjon og useriøse argumenter brer om seg blant velferdsprofitørene og deres våpendragere. Sist ut var NHO-direktør Kristin Skogen Lund som påsto at velferdsprofitører «er stort sett sykepleiere». I samme innlegg sa hun også at selve ordet «velferdsprofitør» eller profitør i seg selv er provoserende. Her er hun åpenbart på kollisjonskurs med sitt eget medlem, det kommersielle helse- og omsorgsselskapet Aleris, som i et innlegg i Aftenposten og i en egenprodusert propagandabrosjyre forsøker å fremstille det som om vi alle er velferdsprofitører – og dermed noe positivt og ettertraktelsesverdig.

Forsvarerne av velferdsprofitt har også forsøkt å etablere en myte om at det i hovedsak er kvinnelige gründere som vil rammes av profittforbud, mens kampanjen Velferd uten profitt sin faktasjekk på barnehagesektoren viser at eierne og topplederne i hovedsak er menn. Finansminister Siv Jensen (FrP) måtte i Stortingets spørretime innrømme at det ikke fantes dokumentasjon på en lignende påstand fra henne.

Alt dette kan tas som gode tegn fordi det vitner om manglende reelle argumenter fra forsvarene av profitt i velferden. Samtidig bidrar det til å gjøre debatten forvirrende og vanskelig å følge. Det krever at krefter settes inn i folkeopplysning for å avsløre uriktige tall og påstander. Hovedsentralen for dette arbeidet vil i valgkampen nettopp være kampanjen Velferd uten profitt. På kampanjesiden vil vi legge ut nyheter, fakta og argumenter, samt fortsette arbeidet med å kartlegge hva stortingskandidatene mener om velferdsprofitt. På facebooksiden vil vi kommentere nyhetssaker, ha live-sendinger og dele bilder, videoer og grafikk der debatten kokes ned til enkle budskap. Er det et argument du synes er vanskelig å møte, noen fakta du ikke får til å stemme eller en historie du vil fortelle – send det til oss på epost eller gjennom vårt kontaktskjema. Det er også mulig å melde seg inn facebookgruppa Vi som vil stanse velferdsprofitørene  – en lukket diskusjonsgruppe for våre aktivister.

2. Ny tjenestemannslov i juli og ny igjen etter valget?

1.juli erstattes Tjenestemannsloven med regjeringens nye Lov om statsansatte, som har blitt vedtatt av et flertall i Stortinget og innført i ekspressfart. Norsk Tjenestemannslag (NTL) skriver i sin uttalelse at den nye loven raserer arbeidsvilkårene for statsansatte, og at nettopp disse vilkårene, som var forankret i den tidligere Tjenestemannsloven, «har vært en viktig del av fundamentet som sikrer faglig integritet og rettsikkerhet og som har bidratt til at den norske forvaltningen har høy tillit og legitimitet i befolkningen».

Både NTL og LO krever at en ny regjering må omgjøre disse endringene. LO skriver i sin kongressuttalelse om offentlig sektor at «LO kan ikke akseptere endringer som vil svekke forvaltningens faglige og politiske uavhengighet og vil arbeide for at svekkelser i tjenestemannsloven omgjøres».

3. Ber Riksrevisjonen granske velferdsprofitt

Fagforbundet, FO og SV har sendt et felles brev til Riksrevisjonen der de ytrer bekymring for bruken og kontrollen av offentlige velferdskroner. «Vi er bekymret for at offentlige tilskudd som er tiltenkt gode velferdstjenester for barn og ungdom ikke blir brukt i tråd med formålet», skriver de, og ber om en gjennomgang av barnehager, asylmottak og barnevern.

Følgende problemstillinger ønsker de at Riksrevisjonen skal undersøke spesielt:
* Finnes det lovverk, og er dette tilpasset dagen situasjon med omfattende kommersialisering?
* Føres det tilstrekkelig kontroll og tilsyn?
* Har det offentlige tilstrekkelig oversikt og relevant statistikk?
* Kan velferdskroner havne i skatteparadis?

Finansminister Siv Jensen har tidligere avvist behovet for en slik oversikt over velferdsprofitt, mens man i Sverige, på bestilling fra regjeringen, har skrevet en 850 siders rapport om kommersiell velferd der blant annet ulike estimater og oversikter over privat profitt inngår. Les norsk sammendrag her.

4. Regjeringens barnehagedekret

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forsøker nå å stanse kommunale vedtak om kommunal egenregi og samarbeid med ikke-kommersielle aktører ved framtidig barnehageutbygging. Slike vedtak er gjort blant annet i Oslo, Trondheim, Ålesund og Bodø. Røe Isaksens nye barnehagedekret har fått form av en instruks som Kunnskapsdepartementet har sendt ut til fylkesmennene om hvordan de skal tolke Barnehageloven når det gjelder etablering av nye barnehager. Dermed overstyrer han både Storting og kommunal råderett. Mer om saken her.

5. Profitørene skyver ideelle barnehager foran seg

Kravet om at alle offentlige midler bevilget til barnehager skal komme barna til gode, har over år forårsaket en lobbyakrobatikk fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som ikke har sin like i norsk velferdshistorie. PBL og de store kommersielle barnehagekjedene er trolig de mest profesjonelle lobbyistene for velferdsprofitører i Norge. Et av triksene de bruker er å skyve små og ideelle aktører foran seg i kravet for fortsatt fri profitt. Et nylig eksempel på dette er et brev som ble sendt fra Nettverk for natur- og gårdsbarnehager til Senterpartiet i etterkant av deres landsmøtevedtak om profittfrie barnehager. Les mer her.

6. Internasjonal rapport om rekommunalisering

På FNs dag for offentlige tjenester, 23. juni, lanserte forskningsinstituttet TNI rapporten «Reclaiming Public Services. How cities and citizens are turning back privatisation», der de studerer over 800 eksempler på at byer og innbyggere tar tilbake tidligere privatiserte offentlige tjenester. I Europa er det skapt et inntrykk av at offentlige tjenester er dyre, ineffektive og gammeldagse, og at det å fornye og forbedre disse bare kan skje gjennom konkurranseutsetting og privatisering. Rapporten forteller en helt annen historie. Det er også et eget kapittel om Norge, som viser hvilken rolle fagforeninger og tillitsvalgte spiller i å ta tilbake tjenestene i egenregi. Rapporten finner du som pdf (engelsk) her. Det er også laget en engelsk oppsummering av rapporten, som ligger her.

7. Du har sparken – bok av Stein Stugu

I boka Du har sparken. Om HR og amerikanisering av norsk arbeidsliv , som er utgitt av Forlaget Manifest, skriver Stein Stugu om de senere års endringer i ledelse og organisering i arbeidslivet. Stugu har lang og bred erfaring som tidligere tillitsvalgt for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) på Ringnes Bryggeri, og nå utreder ved De Facto kompetansesenter. Boka handler særlig om utvikling og innføring av mistillits- og toppstyrte ledelsesmodeller inspirert både økonomisk og ideologisk fra USA.

Stugu mener vi står ved et veiskille og skriver i forordet: «Skal vi klare å forsvare og videreutvikle det som er vunnet, kreves det en fagbevegelse som gjør oss i stand til å handle, altså en sterk og bevisst fagbevegelse med engasjement og makt nedenfra». I Fri Fagbevegelses anmeldelse, Om å bygge makt nedenfra, anbefales det å bruke boka til å skape debatt om hvordan møte et slikt arbeidsliv. Boka har også vært diskutert i radioprogrammet Ekko på NRK p2.

8. Slik gikk det da Forsvaret privatiserte renholdet

Høyre/Frp-regjeringen besluttet i 2014, uten særlig begrunnelse, at renholdet i Forsvaret skulle settes ut på anbud. Ett år etter at renholderne ble overført fra Forsvarsbygg til ISS, har oppsigelsene startet. Ifølge renholderne er arbeidsforholdene dumpet og arbeidsmengden fordoblet. Og nå klager Forsvaret på dårlig renhold. Les hele saken på frifagbevegelse.no.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.