Stortinget om velferdsprofitører i barnevernet

av | mai 31, 2018 | Privatisering

Stortinget om velferdsprofitører i barnevernet

Av Helene Bank

Krf var på vippen og stemte imot forslaget. Dermed falt Aps forslag. Derimot ble det flertall for et alternativt forslag fra AP, SP og SV: «Stortinget ber regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 pst. innen 2025, samtidig som den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres

SP og SV hadde tatt poengene fra høringsinstansene om at profittjag medfører risiko for at de bevilgete midlene ikke går til barnas beste, og at anbudsregimet fører til et dårligere barnevern der barn flyttes, fagmiljøer splittes opp og samarbeid erstattes av konkurranse. Derfor foreslo SP og SV at anbudsregime og konkurranseutsetting avvikles. Dette forslaget falt. Dessverre. For skal vi sette barnevernsbarna i fokus, er anbudssystemet, med forretningshemmeligheter og manglende samarbeid, den verst tenkelige løsningen. Dette er det bred enighet om i fagfeltet, noe felleskronikken fra Landsforeningen for barnevernsbarn, Ideelt Barnevernsforum, FO, Fagforbundet og For velferdsstaten «Barnevern er ikke et marked» er et uttrykk for. Kronikken ble hyppig sitert i debatten i Stortinget.

NHO Service og Aleris slår derimot på stortromma når de i Dagbladet hevder at «barnevernet nå er i fare» på grunn av forslaget til Ap. De er til og med frekke nok til å nevne drapsforsøk og drap fra barnevernsbarn som eksempel på det, mens faktum er at både Vollen-drapet og Kristiansand-drapet var barn i kommersielle omsorgstiltak, der bemanningen var dårligere enn avtalen og finansieringen fra det offentlige skulle tilsi, og profittuttakene var betydelige. 

Språkbruken i stortingsdebatten skiller høyrepartiene og sentrum-venstre-partiene. Høyre, FrP og V velger tilslørende ord og formuleringer som HNO Service og barnevernsprofitørene også konsistent bruker. Eksempelvis bruker regjeringspartiene konsekvent «utbytte», en måte å hente ut penger på som sjeldent benyttes av velferdsprofitørene, mens opposisjonspartiene snakker om profitt, som også rommer verdier som realiseres gjennom salg, oppkjøp eller fusjoner. Regjeringspartiene skremmer med at dyktige ansatte forsvinner ut fra barnevernet, mens opposisjonen er tydelige på at tilbudene og de ansattes kompetanse vil bli ivaretatt. Det offentlige og de ideelle trenger selvfølgelig nettopp den kompetansen som ansatte har, uansett hvem som eier deres arbeidsplass. Regjeringspartiene snakker om private aktører og ideelle, og unnlater dermed å bruke begrepet kommersielle aktører, mens opposisjonspartiene nå ganske konsistent bruker tredelingen offentlig-ideell-kommersiell for å skille på formålet til aktørene.

Statsråd Helleland prøvde seg dessuten med uetterretteligheter, ved å si at EØS-avtalen ikke ga anledning til fastsatte prosenttall for ideelle. Dette er en avklart sak, såpass at ikke engang AP virker å være redd for at denne problemstillingen kan føre til en for dem uønsket EØS-debatt. Videre påsto Helleland at ingen snakket om barna, men ble umiddelbart irettesatt av Aps Kari Henriksen, som også anklaget regjeringspartiene og statsråden for å «ose av mistillit mot de ideelle».

De kommersielle selskapenes makt og lobbyisme kan kanskje bidra til å forklare det paradokset at KrF ønsker å avvikle anbudshysteriet innen rusbehandling, mens partiet altså mener at barnevernsbarn fortsatt både skal kunne være på anbud og profiteres på. Det er nemlig slik at det allerede eksisterer et kommersielt marked for barnevernsbarn, noe som gjør at det også er etablert sterke kommersielle interesser som vil forsvare sin posisjon, mens det på rusfeltet derimot ikke eksisterer like etablerte sterke kommersielle aktører i dag.

Alt i alt har forslaget fra Ap, som viderefører debatten som SV tidligere har reist, ført til en viktig debatt og til at alliansen for å ta tilbake barnevernet fra de kommersielle selskapene er betydelig styrket.

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.