Nyhetsbrev 01/2020

av | feb 7, 2020 | Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr. 1/2020

Innholdsfortegnelse:

  1. Konkurranse mot barnevern
  2. Marked og tillit
  3. Velferdsprofitørdebatten – Velkjente hersketeknikker
  4. Politisk pub: Oslo-modellen
1. Konkurranse mot barnevern
For velferdsstaten (FV) retter i dette notatet, Konkurranse mot barnevern, en skarp kritikk mot rapporten «Analyse av konkurranseforholdene i markedene for tiltak og tjenester til statlig og kommunalt barnevern». Rapporten er skrevet av Oslo Economics AS (OE) 17.12.2019, på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Regjeringen vil i den pågående barnevernsreformen, fortsatt ha konkurranse i barnevernet, og ber OE vurdere tiltak mot markedssvikt.  FV mener regjeringens oppdrag, og dermed rapportens konklusjoner og anbefalinger, er svært problematiske.Konkurranse om barna i barnevernet, er til hinder for godt sosialfaglig arbeid og tverrfaglig samarbeid. Det gir ikke et barnevern til barnets beste. Rapportens konklusjoner tar ikke på alvor at OE gjør mange funn som viser dette.

På side 50 i den 56 siders lange OE- rapporten står følgende: «Vurderingen vår er som følge av ovenstående at faren for markedssvikt ved kjøp av tiltak og tjenester til kommunalt og statlig barnevern er stor. Dette innebærer at de identifiserte konkurranseforholdene og leverandørenes tilpasninger gir opphav til utfordringer med å nå målene om et godt og effektivt barnevern. Det er stor fare for at måloppnåelsen i barnevernet i dag er svekket på grunn av markedssvikten, og at det er fare for ikke effektiv ressursbruk i barnevernet.» Det er betegnende at denne viktige informasjonen ikke deles i rapportens hovedkonklusjon eller sammendrag.

 

Foto: Brian Cliff Olguin
 

2. Marked og tillit
Regjeringen vil viske ut skillet mellom forretning og forvaltning. Det truer både tillitsreformer og folkestyre. Vi trenger derfor en mye bredere forståelse av hvordan markedsrettingen virker i offentlig sektor, enn en debatt som frikopler deler som i virkeligheten henger tett sammen, skriver For velferdsstatens Cathrine S. Amundsen i «Marked og tillit» (Klassekampen 9.1. 2020). Målstyring kan innføres i offentlig sektor uten privatisering, men privatisering kommer aldri uten økning i måle – og kontrollsystemer. En tillitsreform som virker må omhandle både styring, finansiering og organisering av offentlig sektor. Det fordrer et oppgjør med markedsrettingen og New Public Management (NPM), skriver Amundsen.

 

3. Velferdsprofitørdebatten – Velkjente hersketeknikker
«Private velferdsleverandører fortjener ikke den hetskampanjen ytre venstre har satt i gang.», skrev Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i innlegget «Velferdsdebattprofitørene», Aftenposten 29.01.20. Røe Isaksen bruker samme fortelling som Høyrepartiene, den markedsliberalistiske tankesmia Civita, Spekter og NHO Service, brukte mye krefter på å spre før kommunevalget 2019. Målet er å redusere et bredt og folkelig forsvar for velferdsstaten, ved å konstruere en virkelighet der den nordiske velferdsmodellen tilhører det de kaller «ytre venstre». Dette tenderer til historieforfalskning. Det er ingen tradisjon i Norge for å la markedskonkurranse og fortjenestemotiv råde i velferden.

Rødts leder Bjørnar Moxnes understreker dette i sitt svarinnlegg, 31.01.20, der han også skriver: «Fremtidens Norge trenger både ny teknologi og nye arbeidsplasser. Problemet er at Høyres kamp for å flytte offentlig velferd over til private investorer ikke skaper én ny arbeidsplass. Det er utvilsomt verdifullt arbeid som gjøres i barnehager og barnevern, men det egner seg ikke som butikk eller industri. En bærekraftig næringspolitikk må evne å se forskjell på dem som skaper nye verdier, og dem som profitterer på det som allerede er skapt.»

Forfatter av boken «Velferdsprofitørene», For Velferdsstatens Linn Herning, skriver i en svarreplikk 04.02.20 at: «Det lover ikke godt for debatten fremover når nyslått arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen (H), stempler all politikk til venstre for seg selv som ytterste venstre.» Herning khjskriver: «Kritikk av kommersialisering av velferden og åpningen for profittsøkende aktører i skattefinansierte velferdstjenester starter omtrent én millimeter til venstre for Isaksen i det politiske landskapet. Hans eget parti forsvarer fortsatt et forbud mot privat profitt fra skoler som mottar statsstøtte. Et forbud som Isaksen selv skjerpet inn i sin tid som Kunnskapsminister.»
Hele replikken kan leses her.

 

4. Politisk pub: Oslo-modellen
Byrådet i Oslo har lovet å utvikle Oslo-modellen videre. Hva er planene og hvilke anbefalinger har tillitsvalgte til den nye ansvarlige byråden? Arrangementet Oslo –  modellen, Hvordan sikre rettferdig lønn og arbeid, foregår på Kulturhuset i Youngsgata 6 i Oslo, onsdag 19. februar 2020 kl. 18:00–19:30. For velferdsstaten, LO i Oslo og De-Facto jobber sammen om Politisk pub.

Share
Forward

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.