Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og Gnist Trøas eier avvist i Høyesterett

Av Elin Myrekrok Skrede, rådgiver For velferdsstaten

Trondheim kommune gjennomførte sitt første tilsyn med barnehagen Gnist Trøa for 6 år siden. På grunn av en rekke varsler om alvorlige hendelser i barnehagen ble det gjennomført flere tilsyn i årene som fulgte, og vedtak om varig stenging kom i 2019. Eier og deres partshjelp i saken, interesseorganisasjonen PBL, har så langt tapt i alle rettsinstanser. De har likevel varslet ny sak mot Fylkesmannen for å oppheve stengingsvedtaket.

Det er Trondheim kommune som på sine nettsider skriver om beslutningen i Høyesteretts ankeutvalg, hvis beslutning setter en foreløpig sluttstrek for saken. Siden stengingsvedtaket har saken fremstått som en dragkamp mellom Trondheim kommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Kunnskapsdepartementet på den ene siden, og Gnist-konsernets eiere og deres interesseorganisasjon PBL på den andre.

I Gnist Trøa-saken blir det svært tydelig at PBL først og fremst er en interesseorganisasjon og at organisasjonen kjemper de kommersielle barnehagenes sak, nesten uansett. PBL ønsker å fremstå som en forsvarer av kvalitet i barnehagene, men denne saken viser at organisasjonen velger eieres økonomi foran kvalitet når hardt settes mot hardt.

Det barn har blitt utsatt for i Gnist Trøa barnehage er alvorlig. I kjennelsen fra Tingretten kommer det frem at barn blant annet har blitt bitt av andre barn, barn har fått slått hodet i bakken gjentatte ganger av andre barn, barn har endt på legevakten med mistanke om hjernerystelse, sovende barn har blitt bitt og slått og fått helt iskaldt vann over seg i vogna si, barn har blitt funnet gråtende på bakken med brukket tann ved henting, barn har vært låst inne i skur uten at ansatte har vært klar over det, barn har fått frostskader, barn har blitt funnet på personaltoalettet lekende oppi doskåla, barn har forsvunnet ut av barnehagen og blitt funnet på byggeplass i nærheten, barn har stukket av og gått hjem alene uten at barnehagen har oppdaget det. Foreldre og utenforstående har måttet varsle barnehagen om barn som ikke barnehagen har oppdaget er borte (s. 3-12 i Tingrettens kjennelse).

Faksimile fra Adresseavisen 26. januar 2019.

«Vi fikk for stort ansvar i forhold til den tiden og ressursene vi hadde», uttaler en av de ansatte som varslet om barnehagen til Adresseavisen, og hevder eierne blant annet økte barnetallet utover det de ansatte mente var forsvarlig. Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet i Trøndelag, sier de har hatt dialog med barnehagen i flere år og at de allerede i 2013, året før tilsynet med barnehagen startet, ba om et møte med eier på grunn av bemanningsproblematikk. «Bemanningssituasjonen og arbeidsforholdene satte de ansatte under ekstremt press», uttaler Røsvoll til utdanningsforbundet.no.

Fordi barna i Gnist Trøa barnehage manglet tilsyn og oppfølging fra de ansatte utviklet det seg et barnehagemiljø preget av mobbing og krenkelser. Ifølge kjennelsen rapporterte Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT, om barn som hylte i ørene på hverandre, snakket stygt til hverandre, barn som var aggressive og voldelige, lek preget av konkurranse og posisjonering, og utrygge, redde og stressede barn (s. 8-10 i Tingrettens kjennelse). En barnehage som i stor grad bar preg av ansatte som ikke hadde kapasitet til å følge opp barna og gi dem den omsorgen og den oppfølgingen de har krav på og trenger.

Som Kunnskapsdepartementets advokat uttalte i tingretten: «Det kan skje uhell og uønskede hendelser [i en hvilken som helst barnehage]. Men alvorlighetsgraden av hendelsene og omfanget i denne barnehagen er unormalt høy». Dette, samt det faktum at hendelsene strekker seg over lang tid til tross for at barnehagen har fått både tilsyn og veiledning, peker mot en eier som enten ikke evner å drive forsvarlig, eller som har andre prioriteringer som kommer i veien for barnas beste.

PBL er barnehageeiers arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, og forsøker altså sammen med eier å omgjøre stengingen. Siden januar 2020 har PBL vært eiers partshjelp i retten. I kjennelsen kan vi lese at PBL støtter barnehageeier fullt ut. Tilsynelatende tar de ikke stilling til de alvorlige hendelsene som har skjedd i barnehagen, men påstår i stedet at saksbehandlingsfeil og for diffus utforming av rettingspålegget fra kommunens side gjør vedtaket om stenging ugyldig. Til media har PBL uttalt at de er bekymret for private barnehagers rettssikkerhet og at dette er en viktig prinsipiell sak for dem.

Som interesseorganisasjon kan PBL velge å ekskludere eller ikke gi bistand til barnehageeiere, dersom de har opptrådt på en måte PBL ikke kan støtte. I Gnist Trøa-saken velger PBL å stå last og brast med sitt medlem, selv om kjennelsen fra Tingretten tydelig viser at det barna har blitt utsatt for i barnehagen, og som er bakgrunnen for tilsynsmyndighetens stenging, er alvorlig. Anne Lindboe, direktør i PBL, hevder likevel at både for henne personlig og for PBL som organisasjon «kommer hensynet til barna alltid først».

PBL og Lindboe har aktivt forsøkt å så tvil om tilsynsmyndighetens rolle og arbeid i Gnist Trøa-saken, blant annet i et innlegg i Adresseavisen (12.2.19), og hevder tilsynsmyndigheten ikke er en nøytral part. Samtidig har interesseorganisasjonen benyttet sitt eget «kunnskapssenter», Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager AS (NKFB), til å gjennomføre det de påstår er en «uavhengig» vurdering av kvaliteten i barnehagen (lenke til NKFBs rapport).

I NKFB er PBL-direktøren styreleder, Lindboe siden 08.01.19 (ifølge Brønnøysundregistret). PBL anklager altså tilsynsmyndigheten for ikke å være nøytral, samtidig som de presenterer sitt eget selskap som en uavhengig part.

I kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett kommer det frem at NKFB ikke deler tilsynsmyndighetens bekymringer for barna i Gnist Trøa. Tvert imot mener de at kvaliteten i barnehagen er «god og på linje med andre norske barnehager». Med tanke på senterets direkte kobling til barnehageeiers interesseorganisasjon er det muligens ikke overraskende, men desto mer bekymringsverdig. Senteret baserer seg på observasjoner i barnehagen over kun to dager, og det knappe erfaringsgrunnlaget var hovedårsaken til at deres vurderinger ble avvist av tingretten (side 28).

Gnist Trøa er en av flere barnehager i det kommersielle barnehagekonsernet Gnist barnehager AS. Kjeden har vært i medias søkelys flere ganger de siste årene. De har fått kritikk for lav bemanning og høye utbytter, konsernbidrag og lederlønninger. Selskapet ble startet av ekteparet Kjersti og Bjørn Grønmyr i 2004, som fjorten år senere satt igjen med 356 millioner da de solgte størsteparten av selskapet til det svenske oppkjøpsfondet Altor. I februar ble det kjent at barnehageeiendommene i kjeden nylig har blitt solgt videre til et australskeid selskap, som skal leie eiendommene tilbake til barnehagene for en ukjent sum.

Faksimile Utdanningsnytt

Gnist-konsernets kommersielle adferd fører åpenbart til at penger bevilget til barnehagene, ikke kommer barna til gode slik barnehageloven intenderer, men dette er i dag ikke god nok grunn til å kreve stenging av barnehager. Funnene i Trondheim kommunes mange tilsyn kan imidlertid brukes som begrunnelse for stenging, og dette har nå altså fått støtte hele veien opp til Høyesterett.

Likevel er ikke kampen over. PBL skal være eiers partshjelp også i den kommende rettssaken mot Fylkesmannen. Interesseorganisasjonen jobber iherdig videre for å omgjøre et vedtak om stenging av en barnehage der både foreldre, ansatte og fagfolk har avdekket uforsvarlige og utrygge forhold for barn gjennom en årrekke.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.