Notat: Gjennomgang av høringsnotat – Forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven

For velferdsstaten nye notat beskriver konsekvensene av regjeringens forslag om fritt brukervalg og hvorfor kommunene bør avvise det. Regjeringen har sendt på høring forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Regjeringen vil bidra til at kommuner i større grad legger til rette for fritt brukervalg innen hjemmetjenesten, og innføre en brukervalgsordning i kommunene, etter modell fra Sverige.

Regjeringens forslag i høringen tar ikke hensyn til den omfattende dokumentasjonen i Sverige på at hjemmetjenestemarked ikke gir bedre tjenester eller mer valgfrihet for eldre. Mange tilbydere gjør samarbeid vanskelig. Ordningen gir byråkrati, som gir økte kostnader og mindre faglig handlingsrom. Det blir vanskeligere å ivareta de mest sårbare. Kvalitetskontroll og beredskapsplanlegging er vanskelig, og kommunen har lovansvaret. Det kan skje markedstilpasning som gir overetablering i store markeder og trekker helsepersonell fra distriktskommuner og fattige bydeler.

Les og last ned For velferdsstatens notat «Gjennomgang av høringsnotat: Forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven» her.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.