Heltid gir bedre smittevern

Heltid gir bedre smittevern

Lederen i Haugesunds avis 27.11, Mer heltid nødvendig, handler om smittevern i eldreomsorgen og situasjonen i Vindafjord og ved Villa Skaar Valstad i Eidsvold.

Lederen påstår feilaktig at For velferdsstaten har gjort et «fremstøt», som ikke bør være et tema hva angår smittevern på sykehjem. Påstanden følges av setningen: «det er ikke påvist større smitterisiko på privateide enn kommunale sykehjem». For velferdsstaten har ikke gjort et slikt fremstøt, ei heller har vi uttalt oss om smittesituasjonen ved nevnte sykehjem.

Det For velferdsstaten har gjort er å påpeke at organiseringen og ledelsen av eldreomsorgen påvirker kvalitet og smittevern. På basis av vår rapport «Hva bør vi lære av Sverige», har vi ment at debatten i Sverige, der de diskuterer årsaken til svært mange dødsfall i eldreomsorgen, er viktig for Norge å lære av. I Sverige er større deler av eldreomsorgen privatisert. Det innebærer at myndighetene har mange aktører og ledelser å forholde seg til under en pandemi. Kommersielle drivere har tradisjonelt hatt lavere personaltetthet, flere timeansatte, lavere lønn og lavere andel ansatte med formell utdanning. Over tid viser det seg at konkurransesystemet blir et res mot bunnen. Hele den svenske eldreomsorgen, offentlig eller privat, har blitt mer lik og er utsatt for et sterkt press, om å stadig å levere samme tjeneste til lavere pris. Den svenske debatten dreier seg om denne måten å organisere eldreomsorgen på, gir god pasientsikkerhet.

I Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i norsk eldreomsorg i 2019 var et av hovedfunna at det er store utfordringer med pasientsikkerheten i eldreomsorgen: ««sentrale forutsetninger for god pasientsikkerhet i mange kommuner (er) ikke på plass, og dette henger sammen med organisering og arbeidsmåter. Selv om stillingsandelen blant sykepleiere har økt, er det fortsatt høyt sykefravær og omfattende bruk av deltidsstillinger. I hjemmetjenestene er det ofte mange ulike personer som følger opp brukeren. Det betyr blant annet at det blir vanskelig å få til god informasjonsutveksling og å oppdage endringer i brukerens funksjonsnivå og helsetilstand. Mange ufaglærte arbeider med brukerne, og det gjenstår mye før kompetansen i eldreomsorgen er i samsvar med behovene.»

Mer heltid er altså helt nødvendig, og en styrking av den offentlige eldreomsorgen. Erfaringen fra land som har gjort eldreomsorg til marked i et konkurransesystem, er at dette ikke gir mer heltid, snarere tvert imot. I arbeidet med å styrke den offentlige eldreomsorgen, bør derfor ikke Norge gjøre som Sverige. Likevel har regjeringen nå på høring en godkjenningsmodell for brukervalg etter svensk modell. Dette vil føre til mer privatisering i eldreomsorgen, dersom kommunene velger å gjøre som regjeringen ber om. Dette er helt feil medisin, og særlig under en pandemi.

Cathrine S. Amundsen, Spesialrådgiver, For velferdsstaten.

Innlegget stod på trykk i Haugesunds Avis 1.12.20. Svar på nesten likelydende leder stod også på trykk i Harstad Tidende.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.