Seriøs velferdsprofittdebatt?

Av Linn Herning og Cathrine Strindin Amundsen, For velferdsstaten
På trykk i Klassekampen 20.8.2021

Vi trenger en redelig debatt om kommersialiseringen av de offentlig finansierte velferdstjenestene. Velferdstjenesteutvalget har slått fast at det har skjedd en betydelig kommersialisering innenfor privat drevne offentlig finansierte velferdstjenester de siste årene. De ideelle tjenesteprodusentene har svekket sin relative betydning. På alle tjenesteområdene, bortsett fra for friskolene, har konsernorganiserte, kommersielle aktører økt sin andel av de totale tjenesteleveransene.

Innenfor gruppen av kommersielle leverandører har det de siste 4–5 årene, skjedd en forskyvning fra mindre norske foretak til større norskeide konsern og noen helt eller delvis utenlandsk eide konsern. Det gjelder i spesielt stor grad barnevern og i helse- og omsorgssektoren. Av 17 utenlandske aktører var fem Private Equity-fond, flere hvilket er registrert i lavskatteland. Utvalget mener at dette indikerer at det er lønnsomt å investere i offentlig finansierte velferdstjenester, men har på grunn av manglende innsyn i økonomien til disse selskapene ikke kunnet dokumentere pengestrømmene.

Utvalget skriver at det er vanskelig å konkludere om offentlige midler blir brukt effektivt og i tråd med formålet uten mer inngående analyser av kostnadsbildet enn det utvalget har gjort, og uten kobling til resultateffektivitet, herunder tjenestekvalitet. Utvalget skriver at enkelte studier viser at bruk av private har ført til kostnadsreduksjoner, men understreker att kunnskapsgrunnlaget har svakheter ved at de fleste studier kun har sett på direkte kostnader ved å drive tjenestene, og ikke transaksjonskostnader og indirekte styringskostnader. Etter utvalgets vurdering kan dette tilsi at samlede kostnader ikke blir redusert, men i verste fall øker, ved bruk av private leverandører.

Utvalgets leder Kåre Hagen har i flere offentlige møter ikke belyst disse funnene. Han har også gått så langt som å hevde at en debatt om kommersialisering og velferdsprofitt ikke er forankret i virkeligheten og at det er en forsøpling av offentlig debatt. NHO Service og Handel kommer i sitt svarinnlegg til oss her i avisa (17.08) Hagen til unnsetning, ved å gjenta de samme feilaktige påstandene Hagen tidligere har framført. Vårt hovedpoeng er at det ikke er grunnlag i utvalgets arbeid for å påstå at «penger bevilget til velferd går til velferd. Og at vi får mer for pengene ved å ha en velferdsmiks», slik Kåre Hagen ved gjentatte anledninger har gjort og som NHOs direktør for kommersielle velferdsbedrifter, Torbjørn Furulund, nå gjentar.

Vi ønsker debatt om kommersialiseringen og konsekvensene dette har for velferdstjenestene.

Vi påpeker fakta om kommersialisering av velferden og hvordan de kommersielle interessene driver sine lobbykampanjer. Dette er ikke å spre «konspirasjonsteorier». Vi merker oss at det likevel er på dette nivået NHO nå legger debatten, og tar det som et tegn på at de har få seriøse argumenter.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.