Innlegg: Når det skorter på viljen

Private Barnehagers Landsforbund (PBL), ved konstituert administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup, beskylder meg for å «spekulere uhemmet i PBLs motiver» i diskusjonen om offentlig finansiering av pensjon i private barnehager. Det er en pussig konklusjon, gitt at det jeg faktisk gjør i mitt innlegg 16.01 er å ta PBLs egen argumentasjon på alvor.

Fakta er at PBL er mot både kutt i pensjonspåslaget og forslag om kostnadsdekning på pensjon for private barnehager. På det punktet er jeg og Schjelderup enige. Men i motsetning til hva Schjelderup påstår, handler ikke PBLs motstand hovedsakelig om verken økonomisk likeverdig behandling eller om «helheten i finansieringen av private barnehager». Det er faktisk sin egen (manglende) vilje PBL fremsetter som hovedargument mot å innføre endringer i finansieringsordningen for pensjon til private barnehager:

Dersom kostnadsdekning innføres og sjablongordningen forsvinner, advarer nemlig PBL om at viljen til å fremforhandle «gunstige» forsikringspremier kan forsvinne i samme slengen. Kostnadsdekning på pensjon vil rett og slett fjerne insentivet PBL har «til å forhandle seg frem til best mulig pensjonsavtaler til lavest mulig pris».[1]

Hvorfor vil ikke PBL forhandle om best mulig pensjon for ansatte, til lavest mulig pris, hvis private barnehager «bare» får dekket sine faktiske utgifter? Hvorfor mener Schjelderup at kostnadsdekning vil føre til at private barnehager «ikke får noe igjen» for å bruke ressurser på å forhandle fram gunstige avtaler, slik han skriver i sitt tilsvar til meg? Er den eneste motivasjonen PBL kan se for seg til å forhandle gode avtaler for private barnehager, en mulighet til å gjøre fortjeneste?

PBL bruker mye tid på å fremstille private barnehager som et gode for samfunnet, og har nedfelt i sin egen formålsparagraf at de skal «bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig».[2]

Det beste for samfunnet som helhet er at private barnehager benytter sine ressurser, de mangfoldige milliardene som de mottar fra det offentlige hvert år, til å skape et best mulig tilbud til barna i barnehagene. Det bør inkludere en vilje hos deres interesseorganisasjoner til å benytte sin forhandlingsstyrke på en positiv måte, framfor til å forsøke å bedrive utpressing av myndigheter og beslutningstakere.

Skrevet av Elin M. Skrede, rådgiver i For velferdsstaten.
Innlegget stod på trykk i Utdanningsnytt 24.01.22.

Kilder:

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.