Notat: 10 fakta om privatisering

For velferdsstaten har hentet ut ti fakta om privatisering fra Velferdstjenesteutvalgets utredning, «NOU 2020: 13, Private aktører i velferdsstaten»:

1.
Ingen har fullt innsyn i de private selskapene sin økonomi.

2.
Det har ikke vært mulig å fastslå om pengene går til formålet eller til privat profitt.

3.
Det er usikkerhet og uenighet om hvordan lønnsomhet og profitt skal måles. Det har ikke vært mulig for utvalget å stadfeste hvorvidt det realiseres superprofitt.

4.
Det er ikke mulig å slå fast om private aktører i velferden er formålstjenlig på samfunnsnivå.

5.
Kommersialiseringen av offentlig finansierte velferdstjenester har økt. De ideelle taper. Det blir flere utenlandske aktører, store kommersielle konsern, og også oppkjøpsfond med bindinger til skatteparadis på eiersiden.

6.
Rask kommersialisering tyder på attraktivt marked og lønnsomhet for eiere som vil tjene penger.

7.
Vi vet at det oppnås profitt (fortjeneste) og ingen kan utelukke at det også oppnås superprofitt (meravkastning).

8.
Det meste tyder på at kommersialiseringen av velferdstjenestene er dyrere, enn å drive velferdstjenestene i offentlig og ideell regi. Det er betydelige styringskostnader som må tas med i regnestykket.

9.
Det er allerede i gjennomsnitt 9% lavere lønnsnivå hos kommersielle aktører. Det blir flere eiere som driver for å oppnå fortjeneste, det vil gi enda større press på lønns- og arbeidsvilkår.

10.
Vi har ikke systemer mot at overskudd i en velferdsbedrift går på bekostning av kvaliteten innbyggerne mottar. Vi vet ikke om private faktisk bidrar med videreutvikling av tjenestene. Å få fullstendig oversikt vil heller aldri lykkes. Svært mange av velferdstjenestene er for komplekse til at det er mulig å måle innholdet så presist at det kan brukes til å sette en prislapp og to streker under svaret om kvalitet.

 

Du kan lese og laste ned notatet her.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.