Arbeidslivets nye slitere – service, helse og omsorg

Norsk Helse- og Sosialforbund –

 • et forbund med flere enn 52.000 hjelpepleiere og
  omsorgsarbeidere
 • hjelpepleierne er overlegent de mest tallrike yrkesgruppen
  innenfor kommunehelsetjenesten og særlig eldreomsorgen
 • statistikk fra 1999  viser at 28 prosent av pleierne i
  pleie- og omsorgssektoren var hjelpepleiere, 20 prosent var
  sykepleiere og 16 prosent var ufaglærte
 • 10.000 medlemmer i sykehusene

Hovedutfordringen i helsesektoren nå:

 • rekruttere mellom 10.000 og 12.000 nye hjelpepleiere og
  omsorgsarbeidere innen 2010 (SSB)
 • SSBs prognoser viser at det er hjelpepleiere og
  omsorgsarbeidere som blir den store flaskehalsen fremover
 • Om noen år vil behov og etterspørsel i forhold til
  leger og sykepleiere møte hverandre
 • Behovet SSB påpeker vil bli vanskelig å 
  fylle
 • fra kraftig oversøking til kraftig undersøking
  til helse- og sosialfag i videregående skole i løpet
  av få år
 • 1994: 14.500 søkere til 8.300 grunnkursplasser
 • 2001: 6.242 søkere til det samme grunnkurset
 • På VK1-nivået: Søkningen til både
  omsorgsarbeiderfag og hjelpepleierfaget er halvert: 1995: 2.064
  søkere til VK1 Omsorgsarbeiderfag. 2001: 877 søkere
  til det samme kurset.
 • Til VK 1 Hjelpepleier var det i 1995 3.057 søkere. I
  2001 var søkertallet 1.435.

Stortingsflertallet

 • har pekt på den svake rekrutteringen til hjelpepleier- og
  omsorgsfagene som en «særlig bekymring» (budsjettbehandlingen
  høsten 2001)
 • har bedt om en ny handlingsplan for rekruttering av
  helsepersonell 2002-2005 der det legges vekt på konkrete
  rekrutteringstiltak også for hjelpepleiere og
  omsorgsarbeidere
 • komiteen har også pekt på at «avlønningen er
  et viktig element for rekrutteringen» 
 • konkret har komiteen sagt at både sykepleierne og
  hjelpepleierne/omsorgsarbeiderne henger etter i
  lønnsutviklingen i samfunnet

Våre medlemmer

 • lever ikke av stortingskomiteenes gode ønsker og
  velmente formuleringen
 • lever av lønna de får utbetalt hver
  måned
 • og den er knapt til  å leve av – for å
  låne LO-lederens ord

Gode arbeidsvilkår

 •  Det tredje forholdet våre medlemmer legger stor
  vekt på

Helseproblemer

 • I dag ser vi at våre medlemmer dessverre er blant dem som
  topper en del negative statistikker: Sykefravær og
  uførestatistikk.
 • Forskerne Willy Eriksen og Dag Bruusgaard har
  gjennomført en undersøkelse blant våre
  medlemmer som viser at mange hjelpepleiere er plaget av
  helseproblemer.
 • Smerter i nakken og nedre del av ryggen er vanligst.
 • «Negative følelser», som følelse av
  håpløshet med tanke på fremtiden, bekymring og
  uro er også vanlig.
 • Mange pleiere går på jobb selv om de er mye plaget,
  men helseproblemene fører selvsagt også til
  sykefravær.
 • Eriksen og Bruusgaard startet i 1999 undersøkelsen
  «Helse, arbeid og fritid blant hjelpepleiere»
 • 12.000 medlemmer fikk tilsendt spørreskjema, og i
  underkant av 7.500 svarte.
 • Undersøkelsen avdekket blant annet følgende:
 • De siste 14 dagene før undersøkelsen hadde 89
  prosent av pleierne vært plaget av muske- og
  skjelettsmerter
 • 56 prosent hadde smerter i nedre del av ryggen, 54 prosent i
  nakken, 47 prosent i skuldrene,  for å nevne noen
  eksempler.
 • En betydelig andel av pleierne var mye plaget. For eksempel
  hadde 25 prosent vært mye plaget av smerter i nedre del av
  ryggen de siste 14 dagene, 24 prosent hadde vært mye plaget
  av nakkesmerter og 23 prosent hadde vært mye plaget av
  smerter i skuldrene.

Negative følelser

 • 35 prosent hadde de siste 14 dagene vært plaget av
  håpløshet med tanke på fremtiden.
 • 33 prosent sa at de var nedtrykte  og tungsindige
 • 33 prosent hadde vært plaget av bekymring og uro
 • 12 prosent hadde vært redde og engstelige

Søvnproblemer

 • 32  prosent svarte at de ikke hadde sovet godt de siste 3
  månedene
 • 11 prosent svarte at de hadde sovet direkte dårlig

Slitenhet

 • 17 prosent svarte at de oftest eller alltid hadde følt
  seg slitne om dagen

Langvarige helseproblemer

 • 29 prosent var plaget av langvarige eller kroniske
  helseproblemer

Sykefravær og sykenærvær

 • 31 prosent av de spurte hadde vært sykemeldt en eller
  flere ganger
 • 16 prosent på grunn av muske- og skjelettsmerter
 • Men, som nevnt sykdom fører ikke alltid til sykemelding
  og sykefravær
 • Hele 58 prosent av hjelpepleierne i undersøkelsen hadde
  gått på jobb en eller flere ganger selv om de etter
  egen oppfatning hadde vært for syke til å arbeid
 • Av de som hadde vært mye plaget av smerter i nedre del av
  ryggen i tre måneder, var det kun 42 prosent som ble
  sykemeldt i samme tidsrom og bare 23 prosent ble sykemeldt 
  på grunn av smerter i nedre del av ryggen.

Forskerens konklusjoner

 • Konkluderer blant annet med at både muskel- og
  skjelettsmerter, og søvnforstyrrelser, synes å
  være vanligere blant hjelpepleiere enn blant andre grupper
  helsearbeidere.
 • Eriksen og Bruusgaard  har nå avsluttet arbeidet, og
  vi venter på å få vite mer om årsakene til
  helseproblemene blant hjelpepleiere.
 • De har sett på både psykologiske og organisatoriske
  arbeidsfaktorer, arbeidsbelastninger i fritiden, herunder
  omsorgsansvar, livsstil etc.

Materialet som er sitert viser at

 • hjelpepleierne dessverre er blant arbeidslivets slitere.

Andre arbeidslivsutfordringer

 • småprosentstillingene som fører til mye
  ekstravakter og uoversiktlig arbeidstid og fritid, tap av
  pensjonsrettigheter

En av de største utfordringene for å redusere
belastningen

 • øke grunnbemanningen 
 • Etter flere år med rekrutteringssvikt, må det
  settes makt bak kravet om økt grunnbemanning
 • NHS vil ha innført nasjonale krav til minimumsbemanning
  ved norske sykehjem, og har utarbeidet forslag til pleiebemanning
  både på ordinære sykehjemsposter og skjermede
  enheter
 • Om lag halvparten av norske sykehjem har i dag en bemanning som
  er så lav at det ikke er mulig å sikre forsvarlige
  tjenester til beboere
 • Samtidig er de ansatte, gjennom helsepersonelloven,
  pålagt å yte faglig forsvarlig virksomhet
 • NHS foreslår minimum 1 pleier pr. 4 beboere på
  ordinære sykehjemsavdelinger på dagtid, minimum 1
  pleier pr. 5 beboere på kvelden og minimum 2 pleiere til
  stede om natten, i helgene krever vi minimum 1 pleier pr. 5 beboere
  og minimum 2 pleiere om natten.
 • I mange tilfeller vil det være helt påkrevd å
  ha mer personell til stede enn disse bemanningsnormene sier noe.
  Det kan være særskilte behov og situasjoner som slike
  normer ikke fanger opp. Arbeidets organisering, for eksempel hvor
  mange tilleggsfunksjoner pleiere blir pålagt, kan
  gjøre at normene vi har foreslått ikke strekker
  til.
 • Bemanningsnormer foreslår vi likevel som et utgangspunkt
  for å sette søkelyset på at bemanningen mange
  steder er uforsvarlig.
 • Uforsvarlig bemanning rammer pasientene og sliter ut
  hjelpepleierne og annet helsepersonell.
 • Gledelig at sosialministeren i intervju med NRK Dagsnytt ikke
  avviste tanken, verken om bemanningsnormer eller økonomisk
  straff til de sykehjemmene som ikke har forsvarlig bemanning.
 • Vi mener at nasjonale krav til minimumsbemanning vil minske
  kvalitetsforskjellene i landet, og garantere en viss standard
  på tjenestene
 • Oppfordrer til at det nyopprettede Sosial- og Helsedirektoratet
  (SHD) får en kontrollfunksjon i forhold til forsvarlig
  bemanning på sykehjemsavdelinger,  slik det gamle
  Helsetilsynet i sin tid hadde
 • Økt grunnbemanning og bedre arbeidsvilkår vil
  virke rekrutterende 
 • Ønsker støtte til kravet om bemanningsnormer og
  økonomiske straffetiltak til sykehjem som ikke har
  forsvarlig bemanning.

  Andre løsninger

 • Sekstimersdag med full lønnskompensasjon
 • Forsøk har vist at sekstimersdag reduserer
  sykefravær og utstøtingen av arbeidslivet
 • Skritt på veien kan være full likestilling av
  arbeidstiden til turnusarbeidere i helsesektoren med arbeidstiden
  som industriarbeiderne i skiftarbeid har
 • NSF og NHS er begge opptatt av at denne saken nå blir
  løst, og har merket oss at Stortinget har bedt departementet
  om å vurdere igangsetting av arbeid med denne saken.

Gode etter- og videreutdanningsmuligheter

 • Våre medlemsundersøkelser viser: Nest etter
  lønn prioriterer våre medlemmer bedre etter- og
  videreutdanningsmuligheter
 • Mange av våre medlemmer ønsker mer kompetanse
 • Ønsker å utvikle seg videre i jobben som
  hjelpepleier eller omsorgsarbeider
 • Bare 3 prosent ønsker å utdanne seg til
  sykepleier
 • Forutsetning for gode videreutdanninger er formaliserte
  videreutdanninger
 • Kjempet for i flere år
 • Stortinget har vedtatt å etablere en egen fagskole for
  korte, yrkesrettede utdanninger
 • Vil bidra til å synliggjøre at hjelpepleier- og
  omsorgsarbeideryrkene ikke er stoppyrker
 • At de er yrker med utviklingsmuligheter
 • Videreutdanning innen blant annet eldreomsorg, psykiatri,
  vernepleie, habilitering og rehabilitering, barsel- og
  barnesykepleie – for å nevne noe
 • Gode videreutdanninger virker rekrutterende
 • Gode videreutdanninger fyller opp et faglig behov som
  både våre medlemmer og pasienter/brukere
  etterspør.

Krav til ledere

 • Tverrfaglig ledelse et gode
 • I motsetning til en ledelse som er tverr og faglig
 • Gode fagfolk er ikke bestandig gode leder
 • Krav til lederkompetanse og til å se på et
  helhetlig  behov når det gjelder å sette sammen et
  arbeidsteam
 • Se til at personalet får utnyttet kompetansen det
  har
 • At personalet får nødvendig påfyll av
  kompetanse for å holde tritt med utviklingen

Her gjenstår mye arbeid som kan resultere i en bedre
hverdag for hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.