WTO-avtale om offentlige innkjøp

WTO-avtale om offentlige innkjøp

På ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon
(WTO) i desember 2011 sluttet utenriksminister Støre seg til
en sterkt utvidet versjon av
den flernasjonale avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
. Den
nye avtalen forplikter Norge til å la private selskaper fra
de foreløpig 41 landene som er tilsluttet, konkurrere om de
ca. 350 milliarder kr som norske kommuner, fylker og statlige
virksomheter handler for, på samme vilkår som selskaper
fra EU. Norske kommuner vil dermed måtte inkludere en rekke
nye land i de omfattende konkurranserutiner som de allerede
møter gjennom EØS-avtalen og lov om offentlige
anskaffelser. Forhandlingene har foregått stort sett utenfor
offentlighetens søkelys i forkant av ministermøtet i
WTO. Den tidligere GPA-avtalen var betydelig mindre omfattende.

Norge har altså tilbudt seg å åpne for nye
varer og tjenester, men hvilke områder som tilbys
åpnet, er ikke offentlig. Norge innfrir dermed krav fra
næringslivsorganisasjoner både i Norge og EU
–deriblant NHO, deres søsterorganisasjon i Tyskland og
Businesseurope, som i september 2010 gikk ut og
krevde denne utvidelsen av WTOs avtale om offentlige
innkjøp
. WTO mener at om lag 10-15 prosent av verdens
brutto nasjonalprodukt (BNP) er offentlige anskaffelser. I
OECD-landene utgjør de ca. 16 prosent av BNP. Støre
kaller den nye avtalen ”brukervennlig og fleksibel” for
både leverandører og oppdragsgivere. Han har derimot
ikke sagt noe om hvordan den nye avtalen påvirker
arbeidstakere og kommuner. Åpne markeder mot offentlige
budsjetter ses tydeligvis på som et uforbeholdent gode.

Sommeren 2011 gjennomførte EU-kommisjonen en
høring om den nye avtalen. EU ønsker et regelverk som
gir dets selskaper markedsadgang i tredjeland,
mot at de selv åpner sitt marked
på 14 000
milliarder kr for selskaper utenom EU/EØS-området.
Når Norge forplikter seg til økt konkurranse innen
offentlige anskaffelser, er dette også et svar på de
norske selskapenes krav om markedsadgang i andre land.

I Norge har det ikke vært noen høring om avtalen.
Kjennskap til de norske tilbudene vil vi først få
når Norge formelt tilslutter seg i mars 2012. Det er
ennå ikke klart om regjeringen vil legge den nye avtalen fram
for godkjenning (ratifisering) i Stortinget. Siden departementene
har hatt tett kontakt med NHO og norske leverandører, kan
det virke som om de ikke ser noe behov for offentlig høring.
Stortinget er, etter det For velferdsstaten erfarer, kun orientert
gjennom noen setninger i statsbudsjettet (St.prop.1 S (2011-2012).
I ”Kontaktutvalget for offentlige anskaffelser”, der
også KS og arbeidstakerorganisasjonene er representert, har
det ikke vært noe møte siden mars 2011. Orienteringen
ble gitt i etterkant. Med denne avtalen binder nå regjeringen
regelverket fra EØS-avtalen til WTO og de av WTOs
medlemsland som har tilsluttet eller som tilslutter seg avtalen. I
en tid da stadig flere kommuner og fagorganisasjoner ber om mer
handlingsrom innen offentlige anskaffelser, binder regjeringen
altså Norge til masta.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.