Nyhetsbrev 8/2012

av | okt 14, 2012 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev nr.8 i 2012 har saker om Velferdskonferansen 2013, markedsinspirerte styringsreformer i det offentlige, et nytt notat om konkurranseutsatte sykehjem i Norge, klimapolitikk er også velferdspolitikk og den nylig avsluttede streiken i kommersielle sykehjem.

INNHOLD:

  1. Velferdskonferansen 2013 – sett av15. april!
  2. Markedsinspirerte styringsreformer i det offentlige
  3. Nytt notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
  4. Klimapolitikk er også velferdspolitikk
  5. Streik for lik lønn og lik pensjon for likt arbeid
  6. Fra almisse til universelle ordninger – og tilbake igjen?

1. VELFERDSKONFERANSEN 2013 – SETT AV 15. APRIL!

15. april arrangerer For velferdsstaten Velferdskonferansen 2013. Sett av dagen allerede nå! Temaet er markedsstyring av offentlig sektor og veien fram for demokratisk styring. Debatten har tiltatt i styrke etter Gjørv-kommisjonens rapport. Slik den detaljerte målemanien har utviklet seg, med helt meningsløst detaljerte kontroll- og rapporteringsrutiner, virker det mer hemmende enn fremmende på offentlige virksomheter. Vi skal derfor se på hele tenkingen omkring de såkalte New Public Management-modellene, der man prøver å overføre organisasjons- og styringsmodeller fra kommersiell virksomhet til det offentlige – med ødeleggende resultat. Hvilket menneskesyn bygger man på – som resulterer i så mye mistillit og behov for detaljkontroll og –rapportering av den enkeltes innsats? Neste sak i dette nyhetsbrevet sier mye om hva som vil bli plattform og program for konferansen. Mer informasjon kommer på våre nettsider og i nyhetsbrevene i månedene fremover.

 

2. MARKEDSINSPIRERTE STYRINGSREFORMER I DET OFFENTLIGE

Debatten om målstyring og andre markedsinspirerte styringsreformer i offentlig sektor har rast siden Gjørv-kommisjonen la fram sin rapport. Svenn Arne Lie skriver i VG 6.9.2012 at ”Mange av handlingene som politiet igangsatte, og som 22. juli-kommisjonen i etterkant har kritisert, er helt i tråd med det som er de økonomiske incentivene og styringssystemet som nå brukes både i politiet og i store deler av offentlig sektor.”

Tiden er inne for å ta et oppgjør med markedsinspirerte styringssystem, og vise til alternative modeller for å videreutvikle offentlig sektor basert på oppgavenes egenart. Reform i det offentlige er nødvendig, men nå er det ledelsen som trenger omstilling, omskolering og modernisering.  Oppgaver består i å meisle ut ny politikk for kvalitetsutvikling av det offentlige, til erstatning for markedsstyringen, som undergraver så vel faglige vurderinger som engasjement og tilliten mellom innbyggere og det offentlige. Vi oppsummerer situasjonen i denne artikkelen.

 

3. NYTT NOTAT: KONKURRANSEUTSATTE SYKEHJEM I NORGE

For velferdsstaten har foretatt en gjenomgang av erfaringene med alle anbud av sykehjem i Norge.  Gjennomgangen viser at man kan trekke minst tre konklusjoner:

* Bruk av anbudskonkurranser fører til stor kommersiell dominans.
* Valgfriheten til brukerne er illusorisk.
* Ideelle aktører eller småbedrifter skvises ut av eldreomsorgen gjennom konkurranseutsettingen.

Våre undersøkelser viser at det er 15 kommuner som til sammen har stått for 47 gjennomførte eller igangsatte anbudsrunder. Av disse er 38 vunnet av kommersielle aktører. De kommersielle anbudsvinnerne fullfører i liten grad oppdraget gjennom hele anbudsperioden. I hele 33 av 38 tilfeller der kommersielle har vunnet anbudene, er selskapene videresolgt eller endret i løpet av anbudsperioden. Dette stiller store spørsmålstegn ved brukernes reelle valgfrihet.

Se alle tallene og funnene i notatet ”Konkurranseutsatte sykehjem i Norge” (Notat 1:2012). Les også kronikken Bestemor solgt igjen – og igjen (Dagsavisen 26.10.2012).

 

4. KLIMAPOLITIKK ER OGSÅ VELFERDSPOLITIKK

”Tiltak for å motvirke klimaendringene vil kreve store samfunnsmessige endringer. Derfor står vi overfor en omfattende samfunnskamp. Det dreier seg ikke først og fremst om teknologi, men om grunnleggende sosiale og politiske forhold. Det dreier seg om hva slags samfunn vi ønsker å utvikle, med andre ord en kamp om samfunnsmakt.”

Slik heter det blant annet i en klimapolitisk plattform som fire faglige ledere lanserte i midten av denne måneden. Den ble i LO-Aktuelt karakterisert som ”Et kraftig oppgjør med klimapolitikken”. Noe av det viktigste med plattformen er at den setter klimapolitikken inn i et langt bredere samfunnsmessig perspektiv enn det som er vanlig her i landet. Klimapolitikk og velferdspolitikk blir med dett nøye sammenknyttet.

I plattformen heter det derfor også at klimapolitikken først og fremst dreier seg om ”å skape et bedre samfunn for alle. Finansieringen av reduserte utslipp må derfor gå hånd i hånd med en radikal omfordelingspolitikk – både fra nord til sør og fra de rike til de fattige i våre egne samfunn. Uten dette vil det ikke være mulig å få noen bred støtte for nødvendige klimapolitiske tiltak fra folk flest. En vellykket klimapolitikk vil med andre ord kreve økt demokratisk kontroll av økonomien. Det er nøyaktig hva vi trenger for å løse en rekke andre samfunnsproblemer.”

 

5. STREIK FOR LIK LØNN OG LIK PENSJON FOR LIKT ARBEID

Det er store forskjeller i pensjonsrettighetene for ansatte i kommersielle og offentlige sykehjem, samt for ulike grupper også innen de kommersielle selskapene. Det var dette streiken blant hjelpepleiere i kommersielle pleiehjem handlet om.  Regjeringen stanset imidlertid streiken med tvungen lønnsnemnd. Nå skal saken avgjøres i Rikslønnsnemnda. Når ikke Fagforbundet fram der, kan også regjeringen innfri de streikendes krav gjennom å inkludere pensjon som en del av ”Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter” (2008).

I denne artikkelen kan du lese om grunnlaget for streiken. Her finner du også et foredrag utarbeidet av Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag med mer inngående tall og forklaringer om forskjellene på de innskuddsbaserte pensjonene i NHO Service og de ytelsesbaserte avtalene i offentlig sektor.

 

6.  FRA ALMISSE TIL UNIVERSELLE ORDNINGER – OG TILBAKE IGJEN?

Er vi på vei tilbake til et almissesamfunn? Det spørsmålet stiller historiker Knut Kjeldstadli og tar oss med på et tilbakeblikk i velferdsstatens historie for å belyse dagens utfordringer.  Avsutningen lyder som følger: “Hvor bærer det så hen? Almissesamfunnet er ikke rett rundt hjørnet. Men det som er kalt sjølhjelpstaten, en ny type sosialhjelpstat, er en mulighet. Tendensen er der: et strukturelt press på å gå fra universell velferd til sjølhjelp. Men tendenser er ikke naturlover. Utkommet avhenger av sosial og politisk mobilisering, av styrkeforholdet mellom ulike sosiale klasser og politiske allianser.”

Artikkelen ble først publisert i Magasinet Velferd nr. 5/2012, en forkortet versjon kan leses på utrop.no.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.