Norske kommuner i kamp mot skatteparadis

Norske kommuner i kamp mot skatteparadis

Av Benedikte Pryneid Hanssen, Leder i Attac Norge

Målet med Attac Norges kampanje Skatteparadisfrie soner er å få norske kommuner, fylkeskommuner og institusjoner med på å endre egen innkjøpspraksis slik at de ikke handler med selskaper som har tilknytning til skatteparadis.

Vedtak for skatteparadisfrie soner
Første skatteparadisfrie sone var Ulstein kommune på Sunnmøre, som 21. juni i år gjorde følgende enstemmige vedtak:

Ulstein kommunestyre ser at kommunen gjennom handel med selskap med base i såkalla skatteparadis-land og som opererer i ein skjult økonomi, kan medvirke til å tappe både kommunale, nasjonale og internasjonale ressursar – og at det ikkje minst går ut over folk i land med stor fattigdom.

Ulstein kommunestyre har som mål at kommunen sine kjøp av varer og tenester styrer unna slik urettvise. Med vising til at Ulstein er med i eit innkjøpssamarbeid på Søre Sunnmøre med likelydande reglement, vert saka sendt over til innkjøpsleiar som saman med innkjøpsforum gjer ei nærare vurdering av innkjøpsreglar og -praksis, kva som kan vere lovleg og tenleg for å redusere og helst fjerne dei skadelege sidene ved kopling til leverandørar som omtala her.

Det var en kampanje fra elevene ved Sunnmøre Folkehøgskole som startet debatten i Ulstein. De valgte skatteparadis som tema for sin årlige kampanje, og etter både underskriftsaksjoner, flere lokale medieoppslag og besøk hos kommunestyret fikk de et enstemmig kommunestyre med på at kommunen ønsker å jobbe for å endre sin innkjøpspraksis. Dette ble blant annet omtalt på lederplass i Nationen 10.10.2012.

Mange engasjerte folkevalgte særlig fra SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG) har tatt opp saken. Til sammen har den vært diskutert i et tjuetalls kommuner over hele landet, og i fire av disse har det kommet positive vedtak. I tillegg til Ulstein har Lillehammer, Nesodden og Kongsberg tatt avstand fra skatteparadisenes urettferdige og skadelige konsekvenser, og gjort vedtak om å jobbe for å endre sine innkjøpsordninger. Også Studenttinget ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås har vedtatt å jobbe for at UMB skal bli en skatteparadisfri sone (se vedtakene her). 3. desember 2012 kunne avisa Bergens Tidende melde at et tilsvarende initiativ fra SV i Bystyret i Bergen var blitt avvist av Høyre-ordføreren, som ikke ville behandle saken. Etter avisoppslaget snudde ordføreren, og lovet behandling likevel.

Kommunene har gjort klare og tydelige politiske vedtak hvor de anerkjenner skatteparadisenes skadelige virkninger for samfunn i industriland, så vel som fattige land. Dette er viktige vedtak som er med og legger grunnlaget for en bred demokratisk debatt og kunnskapsspredning om skatteparadis.

Videre er det klart at kommunene forventer at regjeringen leverer på løfter om å innføre land for land rapportering fra 1.1.2014. Dette ble finansminister Sigbjørn Johnsen opplyst om da Attac Norge møtte han nylig. Da fikk finansministeren også en oppdatering om vedtakene som er gjort i Norge og andre land til nå.

Forslag til vurdering og flere på vei
Engasjerte folkevalgte landet over jobber nå med å få vedtak på plass i flere kommuner og fylkeskommuner. Det er varslet interpellasjoner og privatforslag i Sør-Trøndelag og Oslo. I Oslo har lokalpolitikere fra SV, Rødt, MDG og Ap meldt sin interesse, i tillegg til at KrFs kandidat Erik Lunde hadde kronikken Lokal kamp mot skatteparadis på trykk i Dagsavisen. I Kongsvinger behandles en interpellasjon fra SV 13. desember. I Stavanger fikk MDG svar fra ordføreren 19. november, og saken sendes Rådmannen:

Interpellanten reiser viktige problemstillinger, og ordføreren er positiv til at Stavanger kommune vurderer problemstillinger knyttet til skatteparadis. Det vil være naturlig å se dette i sammenheng med kommunens Handlingsplan for etisk handel. Interpellasjonen oversendes derfor til Rådmannen for vurdering i forbindelse med neste års rapport for Etisk handel.

Forslag avvist – regelangst og juridiske utfordringer
Forslag har også blitt stoppet i noen kommuner og fylkeskommuner. Dette gjelder bl.a. Bergen, Notodden og Nord-Trøndelag. På fylkestinget i Troms gikk flertallet inn for ikke å realitetsbehandle saken.

Det som går igjen i avslagene er henvisning til Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og hensynet til ikke-diskriminering. Det er tydelig at det er behov for mer kunnskap om hvordan man kan benytte seg av det handlingsrommet som faktisk finnes innenfor LOA, både blant lokale folkevalgte, administrasjonen og i organisasjonene.

Det finnes ingen entydig definisjon av skatteparadiser, dette kan være en utfordring for vedtakene og krever derfor høy presisjon i formuleringene. Det er blant annet ikke lov å avvise et selskap basert på geografisk beliggenhet. Derfor er det viktig at det fokuseres på praksis og nøytrale kriterier framfor geografisk lokalisering. Å kreve åpenhet og rapportering om alle transaksjoner i tråd med metodene til Land-for-landrapporteringen, vil være et viktig første steg. Da vil selskapet måtte vise om man betaler rett skatt til rett sted. Kravet om dokumentasjon av eierskapsstruktur og regnskaper kan hjelpe mot selskaper som har noe å skjule.

Skatteparadis er et uklart juridisk område som det kan være vanskelig å bevege seg i ettersom juridiske tolkinger kan tippe begge veier. Det virker som om frykten for å trå feil og for mulige sanksjoner er større enn bekymring over konsekvensen av at penger unndras skatt. Etter at saken har vært oppe i flere kommuner, og blitt avvist på grunn av antatt juridiske forhold, har Attac samlet noen vurderinger av det juridiske grunnlaget, og handlingsrommet.

Verktøy for veien videre
Attac har også laget og samlet andre hjelpemidler til bruk for nye vedtak, og de som vil gå videre med implementering av sine vedtak kan ha nytte av våre informasjonssider om skatteparadis. Der finner man eksemplvis vår Graveguide: Finn fram til skatteparadisselskaper i din kommune og våre to hefte«Skitne penger» og ”Skatteparadisfri sone”.

Se også Attac sin Facebook-app Krev en skatteparadisfri kommune der du kan stemme fram din kommune.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.