Sven Arne Lie kommer til Velferdskonferansen 2013

Kronikk om Barnehagereformen: Forvaltning eller forretning

Sven Arne Lie er en engasjert og kritisk samfunnsdebattant som bidrar til å sette fokus på de store og viktige politiske linjene.

Lie har blant annet bidratt med å rette søkelyset mot hvordan politikernes bevissthet om hva som skapte dagens velferdssamfunn stadig blir svakere. Han mener politikere i dag alt for lett glemmer at de avgjørende komponentene i utviklingen av velferdssamfunnene i Norden har vært evnen til å se den grunnleggende forskjell på forretningsdrift og forvaltningsoppgaver. Når denne bevisstheten faller bort blir det lett igangsatt prosesser som gjør at formålet til det offentlige endres.

I sin kronikk Målstyrte museskritt i Klassekampen 28. februar, trekker Lie frem hvordan markedsretta styringsmekanismer gradvis får plass innenfor helsesektoren: «New Public Management (NPM) kjennetegnes av mange, små endringer på ulike områder, som hver for seg kan framstå som tekniske og ubetydelige, men som samla sett får store konsekvenser for formålet. Helsesektoren er et godt eksempel på hvordan endringene må ses i sammenheng for å se hvordan NPM totalt sett virker.»

Helsesektoren er bare et av mange eksempler på markedsstyringens inntog i offentlig sektor. I sin kronikk om Barnehagereformen i Klassekampen 10. januar, setter Lie fingeren på hvordan markedsrettet styring også har fått fotfeste i barnehagesektoren. Lie skriver i kronikken at man ikke kan forvente samme velferdsresultat når formålet det styres etter blir endret: «Formålet med forvaltnings­oppgaver som styres av folkevalgte organer og finansieres gjennom skatt av årlige budsjettbevilgninger, er å ivareta befolkningens behov og sikre politiske mål med samfunnsutviklingen. Formålet med forretningsdrift er gjennom lønnsomhetsstyring å skaffe eierne avkastning på investert kapital. Når forvaltningsoppgaver organiseres, driftes og styres etter forretningsmodeller, får de også forretningsformål.»

 

Lie kommer på Velferdskonferansen 2013 for å dele sin analyse under åpningssesjonen om temaet Forvaltning og forretning.


Velferdskonferansen 2013
Velferdskonferansen 2013 går av stabelen i Oslo 15. april på Folkets Hus/Oslo Kongressenter under tittelen «Slik vil vi styre offentlig sektor!». Se konferanseprogrammet her.

Tilbake til konferansesidene

Program         Praktisk informasjon         Påmelding  

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.