Arbeidsgiverne og Uber

Av Asbjørn Wahl

Gjennom NHO-sjefens Uber-stunt og statsministerens påstand om at tjenester som Uber «er kommet for å bli», mer enn antydes det at så vel arbeidsgivere som regjering støtter dette kontroversielle, nye taxi-tilbudet her i landet. Dette til tross for at politiet og andre offentlige myndigheter konstaterer at aktiviteten er ulovlig – ja, lite annet enn organisert pirattaxi-virksomhet.

Internasjonalt tar imidlertid både arbeidsgiverorganisasjoner og regjeringer avstand fra denne uregulerte formen for kommersiell persontransport. Det ble klart på en trepartskonferanse om helse, miljø og sikkerhet i veitransporten, som Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO gjennomførte 12.-16. oktober i fjor. Der ble det vedtatt en resolusjon som krever at «nettverks-selskaper innen transport», altså slike som Uber, må underlegges samme reguleringer og lovmessige krav som andre transportselskaper. Kort sagt: Taxi-næringens regelverk må også gjelde for Uber.

Hensikten er ifølge resolusjonen «å unngå negativ innvirkning på jobbsikkerhet, arbeidsforhold og trafikksikkerhet, samt unngå at vi får en voksende uformell økonomi som fortrenger den formelle («avoid an informalization of the formal economy»). Et felles regelverk for alle aktører i markedet er også nødvendig for å sikre like konkurransevilkår. Resolusjonen understreker samtidig full støtte til målet om å fremme innovasjon og bruk av ny teknologi, men det må altså skje innenfor eksisterende lov- og regelverk.

Som leder av Kollektivtrafikk-komiteen i Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) hadde jeg den fornøyelse å lede arbeidstakersiden i forhandlingene på denne konferansen. Med en stadig mer aggressiv arbeidsgiverside, samt stadig flere markedsliberale regjeringer, opplevde vi selvfølgelig stor uenighet på mange områder. Det gjaldt imidlertid ikke nevnte resolusjon, som fikk enstemmig tilslutning fra alle tre parter. Når så vel NHO som den blåblå regjeringen nå uttaler seg til fordel for Ubers pirattaxi-virksomhet, bryter de dermed med den enigheten som deres egne, internasjonale organisasjoner har sluttet seg til i FNs arbeidslivsorganisasjon.

Uber selv, og deres støttespillere, prøver energisk å få oss til å tro at deres aktivitet representerer teknologisk gjennombrudd, innovasjon og nyskaping som vil fremme felles samfunnsmessige mål. Det nye med Uber er imidlertid ikke teknologien. Taxiselskaper over store deler av verden har etablert apper som kan brukes til å bestille taxi på en veldig enkel og oversiktlig måte (med Karhoo har vi nå også fått en ny og raskt ekspanderende internasjonal app). Det nye med Uber er at de bruker denne teknologien til å undergrave alt som heter reguleringer av taxibransjen – enten det nå dreier seg om lønns- og arbeidsvilkår for sjåførene, sikkerhet for passasjerene eller finansiering av våre fellesløsninger gjennom skattlegging.

Uber sliter stadig tyngre med sitt PR-prosjekt, på tross av at de i første runde ekspanderte svært raskt. De opplyser selv at de opererer i 67 land, men ifølge ITF, som følger selskapet nøye, har mer enn 40 prosent av nasjonale og/eller lokale myndigheter i disse landene sagt «nei» til Uber på en eller annen måte. I Tyskland ble deres taxi-virksomhet dømt ulovlig i retten i fjor vår. I løpet av fjoråret avviklet selskapet selv sin UberPop virksomhet i 11 byer i Europa – i Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia og Nederland. I alle de nordiske landene fastholder myndighetene at Ubers pirattaxi-virksomhet er i strid med gjeldende lov- og regelverk for taxinæringen. (Uber driver to typer taxier, UberPop, som er den uregulerte og svært mange steder ulovlige, samt UberBlack, som bøyer seg for eksisterende reguleringer og løyveordninger.)

På grunn av UberPops forakt for reguleringer er selskapet involvert i en rekke konflikter og rettssaker. Gjennom sin avvisning av taxi-næringens krav om løyve, unndrar selskapet seg eksempelvis den kontroll av sjåførers kompetanse, vandel og egnethet, som slike ordninger omfatter. Det florer dermed av anmeldelser og rettssaker der Uber-sjåfører anklages for fysisk vold, voldtekter og andre former for seksuelle overgrep overfor passasjerer.

Regulering ses åpenbart på som et skjellsord i visse politiske kretser i dag. Reguleringer er imidlertid ikke innført for å gjøre livet vanskeligere for næringslivet. Regulering av næringsvirksomhet er innført av hensyn til brukerne, til samfunnet, til sikkerhet og trygghet for alle – samt ikke minst for å sikre forutsigbarhet og like konkurransevilkår for aktørene i markedet. Å hevde at noe «er kommet for å bli» bare fordi det er teknisk mulig, blir i denne sammenhengen meningsløst. Vi må kunne skille mellom hva som er teknologisk mulig, og hva som er samfunnsmessig ønskelig.

Innovasjon og teknologisk utvikling er viktig for å videreutvikle vårt samfunn og vårt arbeidsliv. Det som skjer i denne saken, er imidlertid at noe som er teknisk mulig brukes som rambukk til å undergrave viktige samfunnsmessige verdier. Det viktige med Uber er ikke teknologisk nyvinning, men deres organisasjonsmodell, og den utgjør ikke akkurat noen innovasjon. Snarere tvert imot er det meste velkjent fra mange tiår tilbake – når det gjelder å unndra seg arbeidsgiveransvar og forbrukerreguleringer, svekke arbeidstakernes vilkår og rettigheter, samt unndra seg skatt. Å framstille Ubers kommersielle driftsmodell som såkalt delingsøkonomi framstår også som direkte meningsløst.

Innen ITF samarbeider vi nært med arbeidsgivernes internasjonale organisasjon, IRU (International Road Transport Union), for å hindre det vill vest som vil bli resultat av Ubers avregulerte taximodell. Norges Taxiforbund, Norges Lastebileier-Forbund og NHO Transport er alle medlem av IRU. Av disse er det NHO som nå bryter den internasjonale enigheten som er forhandlet fram gjennom ILO – åpenbart med en viss støtte fra den sittende blåblå regjeringen. Dette bare forsterker signaler vi også har sett på andre områder, som tyder på at NHO er i ferd med å trekke seg ut av den norske/nordiske modellen – også det med god støtte fra den sittende regjering.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.