Norges energikrav i TISA kan hindre effektiv klimapolitikk

av | jan 26, 2017 | Klimakrise

TISA gjer at Noreg må avregulere endå meir

Av Helene Bank

Sammendraget av notatet «Norway’s Energy Agenda in the Trade in Services Agreement (TISA)» av Victor Menotti, I forbindelse med at Norge leder an for å få Energirelaterte tjenester inn som en sektor i TISA-forhandlingene.

Sammendrag

Norge er forslagsstiller til et et vedlegg om «energirelaterte tjenester» i den foreslåtte avtalen om handel med tjenester, (TISA).  De flernasjonale energiselskapene ønsker å bruke slike internasjonale avtaler – som forhandles i hemmelighet – for å utvide tilgangen til klodens gjenværende ressurser.

Til tross av økende folkelig reaksjon mot globaliseringen, er alt for få politikere er klar over TISA eksistens, og enda færre folkevalgte er klar over dens implikasjoner for energi, miljø og økonomi.

Notatet analyserer ti konkrete politikkområder i den foreslåtte TISA teksten om energirelaterte tjenester (ERS. Det fullstendige utkast til ERS-tekst er med som vedlegg. Notatet analyserer også TISAs effekt på økologisk bærekraft, økonomisk likhet, og utviklingsland.

Oppsummert:

  • økologiske effekter, spesielt de globale klimaendringene, kan bli forverret dersom TISA medfører økt og videre oljeutvinning og samtidig redusere regelverk som favoriserer lav-karbon energikilder og teknologier;
  • økonomisk fordeling kan forverres hvis TISA favoriserer de store oljeservicebedrifter. Da vil disse øke sin makt og rikdom, også på bekostning av oljearbeidernes sikkerhet og arbeidsrettigheter;
  • utviklingsland kan bli fratatt muligheter til utvikling av energisektorer og sysselsetting, ved å ikke tillate politikk som kan gi styrke nasjonal utvikling av energiproduksjon og ressursutvinning;
  • å redusere demokratiet og rollen til regjeringer gjennom TISA, vil være et seriøst tilbakeslag for å øke «energi demokrati», der energiressurser styres rettferdig og økologisk, og demokratisk.

Derfor anbefaler rapporten:

  • Avvikle TISA-forhandlingene, og spesielt energyvedlegget. Det vil være klokest av politikere å ikke haste med å ferdigstille TISA;
  • Oppfordre andre delegasjoner å distansere seg fra prinsippet om teknologinøytralitet eller stadfest i teksten at forslaget ikke betyr at regjeringer har myndighet til å regulere enhver energikilde eller type teknologi, enten eksisterende, nye, eller ennå-å-være for seg;
  • Under en annen plattform enn TISA- Ta initiativ til samarbeide med andre oljeeksporterende land med tanke på å dele erfaringer og lage avtale om sikkerhet, utslippsreduksjoner og overgang til fornybare energiproduksjon.
Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.