Notat: «Offentlig og kommersielt barnevern – Omfang og utvikling»

Mindre statlig kapasitet – mer kommersiell

På oppdrag fra For velferdsstaten har De Facto utarbeidet notatet «Offentlig og kommersielt barnevern – omfang og utvikling». Bakgrunnen for arbeidet er at en stadig større andel av offentlige barnevernsmidler går til kjøp av private tjenester. De Facto har gjennomgått sentrale tall i utviklingen av norsk barnevern, og i notatet framkommer det blant annet at:

  • I 2018 brukte norske kommuner 14,3 milliarder kroner på barnevern, mens staten brukte 7,1 mrd kr. på statlig barnevern. Fra 2015-18 har brutto driftsutgifter steget med 21 % i kommunene, mens kostnadsveksten har vært 11 % i det statlige barnevernet i løpende kroner.
  • Mesteparten av veksten i kommunenes kostnader kan knyttes til en tilnærmet like stor vekst i antall årsverk innenfor sektoren. I det statlige barnevernet var det en jevn nedgang i antall årsverk i perioden 2010-2015, mens det har vært forholdsvis stabilt i perioden 2015-2018. Når kostnadsutviklingen, til tross for færre årsverk, likevel har vært så pass sterk også i statlige Bufdir, skyldes det i all hovedsak at statens kjøp av barnevernstjenester fra private har gått kraftig opp.
  • Kostnadene til kjøp av plasser i kommersielle institusjoner nå har blitt nesten like høye som i statlige (86%), og lønnskostnadene der utgjør en klart mindre andel av driftsutgiftene. Dette gir grunnlag for betydelige overskudd i de kommersielle barnevernselskapene.

Les og last ned De Factos Notat 6:2019 «Offentlig og kommersielt barnevern – omfang og utvikling» her.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.