Innlegg: Fritt behandlingsvalg – og ideelle virksomheter

Er egenerklæringer tilstrekkelig til å bekrefte at virksomheter er ideelle selskap?

Daglig leder Olaf Olsvik skriver at Mestringshusene AS er en privat ideell virksomhet som behandler ruslidelser (Dagens Medisin 10/2022). Men er Mestringshusene en ideell virksomhet i ordets rette forstand?Regjeringen skal avvikle ordningen Fritt behandlingsvalg, fordi den har fungert som Høyres privatiseringsreform i helsetjenesten. Virksomheter som har levd godt under ordningen, kjemper nå innbitt for å beholde den.

MINDRE KOMMERSIALISERING? Regjeringen sier den vil redusere kommersialiseringen i de skattefinansierte velferdstjenestene, og i stedet satse på offentlige tilbud og samarbeid med ideelle aktører med et sosialt formål. Dette kan være et kraftig insentiv for kommersielle virksomheter til å bli ideelle, i hvert fall på papiret. Slik Mestringshusene AS etter eget sigende ble ideelle i januar i år. Mestringshusenes to avdelinger fikk til sammen den største refusjonen fra det offentlige i 2021 på om lag 96,1 millioner kroner, ifølge Fagbladet 6. mai i år. Den 10. mai i år omtalte NRK en bekymringsmelding sendt fra St. Olavs hospital til Helfo om overfaktureringer. St. Olavs hospital pekte særlig på Mestringshusene AS som en virksomhet der påfallende mange pasienter ble klassifisert etter Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) – pasienter til en døgnpris på 5325 kroner – istedenfor som ordinære ruspasienter til en døgnpris på 3100 kroner.

KONSERNBIDRAG? Fagansvarlig overlege avviste anklagene og påpekte at Mestringshusene er et ideelt aksjeselskap og at ingen noensinne har tatt ut utbytte fra selskapet. Det er imidlertid flere måter å oppnå fortjeneste på enn å ta utbytte. Konsernbidrag er en av dem. Begge behandlingsinstitusjonene som er datterselskaper i Mestringshusene AS, Mestringshusene Bolkesjø AS og Mestringshusene Tysnes AS, sendte konsernbidrag til morselskapet i 2021. Det ble altså overført overskudd fra behandlingsinstitusjonene til morselskapet. Det finnes også et utall andre måter både å tjene og flytte penger på i konsernstrukturer som Mestringshusene AS, som er eid av de tre investeringsselskapene Mlo Invest AS, Sinnro Invest AS og Scandia Healthcare AS.

DREVNE FORRETNINGSFOLK. Scandia Healthcare AS eies av HI Capital AS, som igjen er heleid av Hospitality Invest AS. Sistnevnte er i all hovedsak eid av investorbrødrene Roger og Kristian Adolfsen, som driver kommersielle selskaper innenfor en rekke velferdstjenester. Mlo Invest AS eies av Andre Olsvik, mens de største eierne av Sinnro Invest er selskapene Koj Invest AS eid av Kristin Omholt-Jensen, og Uroboros AS eid av Olaf Christian Valeur og Ingvild Ragna Myhre. I Mestringshusene AS sitt styre sitter Nina Hjørdis Torp Høisæter, som representant for A-aksjonærene. Høisæter har lang fartstid i Adolfsen- selskapene Aberia og Norlandia, og i ulike styreposter i NHO over to tiår.

Det er altså en samling av drevne forretningsfolk med klar interesse i at Fritt behandlingsvalg fortsetter, som sier at Mestringshusene AS er et ideelt selskap. Mye taler for at vi trenger klarere bevis enn egenerklæringer for det ideelle ved deres virksomhet.

Innlegg av Cathrine S. Amundsen, nestleder i For velferdsstaten
Innlegget ble publisert i Dagens Medisin 15.09.2022

Hele debatten i Dagens Medisin:

Olaf Olsvik, 8.9.22: En varslet katastrofe
Cathrine S. Amundsen, 15.9.22: Fritt behandlingsvalg – og ideelle virksomheter
Olaf Olsvik, 15.9.22: Hadde det vært lurt med en faktasjekk?
Cathrine S. Amundsen, 20.9.22: Markedsmodell – eller demokratisk kontroll?

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.