Innlegg: Clemets metode, del to

av | apr 17, 2023 | Privatisering

Kristin Clemet har lagt fra seg de banale personangrepene og er på et mer redelig debattspor om Avkommersialiseringsutvalget i Klassekampen 6. mars.Faktisk er hun tilbake på det sporet hun var på allerede før utvalget var utnevnt. Leksjon to i Clemets metode er gjentakelsens og antydningens kunst.

I februar 2022 kommenterte Clemet regjeringens samtaler med SV om å utforme et mandat for et offentlig utvalg som «skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge frem en egen nullprofittmodell for hver slik sektor». Ifølge henne var det «oppsiktsvekkende at regjeringen vurderer å sette ned et offentlig utvalg med et så lukket mandat» (Dagens Næringsliv 22.2.22). Et drøyt år senere skriver hun «at mandatet er uheldig og lite passende for en offentlig utredning» (Klassekampen 6.3.23). Jeg tror ikke på Clemets bekymring for lukkede, uheldige eller lite passende mandater. Jeg tror hun er bekymret for mandater som går i en annen politisk retning enn hun ønsker.

Dette understrekes av at Clemet i sitt siste innlegg skriver at «utvalget kunne blant annet fått i oppdrag å se på hvordan vi kan utnytte ressursene best mulig for å nå dette målet, og hvordan ulike velferdssektorer kan reguleres. Det kunne lagt grunnlaget for en bedre og mer faglig debatt.» Dette er hva Velferdstjenesteutvalget (NOU 2020:13) fikk i oppdrag av Solberg-regjeringen. Clemet ønsker seg altså mer høyrepolitikk og flere utredninger på borgerlige premisser, men nå har vi altså fått en ny regjering og et nytt stortingsflertall.

Hvor var Clemets bekymring for lukkede mandater og den norske utredningsmodellen da Solberg-regjeringen presiserte at «Spørsmålet om hvorvidt tjenesteproduksjon i offentlig egenregi bør utvides eller reduseres i forhold til dagens situasjon, er ansett å ligge utenfor utvalgets mandat»? Dersom det skulle vise seg at privatisering og markedsmodeller for eksempel ikke var egnet innen barnevernet, så skulle det ikke omtales. Snakk om å lukke et mandat! Men ikke et pip fra Kristin Clemet.

Min påstand er at Kristin Clemet kjemper for at politikk for avkommersialisering av velferden ikke skal utredes. For slik vil den kunne få enda sterkere faglig forankring enn den allerede har. Clemet kan gjerne gjenta at jeg gjengir hennes meninger feil, men jeg mener at Clemets kontinuerlige og konsistente mas om avkommersialiseringsutvalget mandat er et vikarierende argument.

Kommentar av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten
Innlegget stod på trykk i Klassekampen 9.3.2023

Hele debatten i Klassekampen:

Linn Herning: Nøytral faglighet, 28.2.23.

Kristin Clemet, Juks igjen, Herning, 1.3.23

Linn Herning: Clemets metode, 3.3.23

Kristin Clemet, Fremtidens velferdssystem, 6.3.23

Linn Herning: Clemets metode, del to, 9.3.23

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.