Nyhetsbrev: 9/2021

av | des 9, 2021 | Nyhetsbrev

 

 

 

 

Innholdsfortegnelse

  1. For velferdsstaten takker for i år og ønsker god jul og godt nytt år!
  2. Stengningsaksjon: barnehagebarn som maktmiddel
  3. NHOs distrikslureri
  4. Politikken teller mer enn ord, Civita
  5. Direktørenes frigjøringskamp
1. For velferdsstaten takker for i år og ønsker god jul og godt nytt år!

Dette er årets siste nyhetsbrev og For velferdsstaten vil gjerne takke samarbeidspartnere og aktivister for innsatsen som er lagt ned for en sterk velferdsstat og et rettferdig arbeidsliv i 2021. Det har vært et merkelig politisk år der pandemien har overskygget mye annet. Møteplassene vi trenger for å bygge sterke organisasjoner og allianser har i stor grad vært stengt ned. Likevel har vi nå etter åtte år med høyreleda regjeringer, en regjering og et stortingsflertall som vil stryke fellesskapsløsninger fremfor å overlate samfunnet til markedskreftene.

Vi ser fram til arbeid og samarbeid i det nye året. Det er store oppgaver foran oss alle om vi skal utvikle nye fellesskapsløsninger og bygge sterke forsvarsverk. Ingen må tro at samfunnsendringer er noe en regjering fikser alene. Her må alle gode krefter bidra, og det er oppgaver nok til alle!

Vi ønsker dere en god jul, fine fridager og et godt nytt år!
Helene, Cathrine, Julie-Isabell, Elin og Linn i For velferdsstaten

 

2. Stengningsaksjon: barnehagebarn som maktmiddel

Den 24. november arrangerte Private barnehagers landsforbund (PBL) en stengningsaksjon i private barnehager. Bakgrunnen for aksjonen var PBLs kamp for fortsatt overfinansiering av private barnehager gjennom pensjonstilskuddet.

Mange private barnehager har fått mer i tilskudd til pensjon enn de har hatt i pensjonsutgifter. I 2017 var den samlede summen overbetaling på en milliard. Både Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen foreslo derfor kutt i sine statsbudsjetter.  PBL oppfordret sine medlemsbarnehager til å stenge virksomheten som en politisk aksjon mot statsbudsjettet. Aksjonsformen er dramatisk og uhørt. I hvilken annen offentlig finansiert sektor er det mulig å se for seg at en arbeidsgiverorganisasjon sender ut oppfordring til sine medlemmer om å stenge virksomheten for å presse politikerne?

Da aksjonen ble annonsert skrev daglig leder i For velferdsstaten, Linn Herning, en lang kommentar på sin facebookside. Kommentaren «Med barn som maktmiddel» kan nå også leses på vår hjemmeside. Det er vanskelig å forstå barnehagedebatten uten å forstå PBLs spesielle posisjon. Derfor forfattet vår rådgiver Elin Skrede våren 2021 et notat om PBLs historie, organisasjon og politiske rolle.  Notatet gir god bakgrunnskunnskap for å forstå PBLs aksjon og hvilke interesser organisasjonen arbeider for: FV notat 1/2021 Private Barnehagers Landsforbund. Om hvordan Norges største interesseorganisasjon for private barnehager har formet norsk barnehagepolitikk i de kommersielle barnehageeiernes favør. Vi regner med at PBL og de kommersielle barnehageeierne bare vil styrke sin interessekamp i tiden som kommer, så det er all grunn til å ruste seg med fakta til neste runde.

 

 

3. NHOs distrikslureri

NHO frykter at ny regjering skal sørge for at skattefinansierte velferdstjenester drives av det offentlige selv eller i langsiktige samarbeid med ideelle aktører. Hurdalsplattformen gir nemlig klare signaler om mindre markeder og mindre fortjeneste for eierne av NHOs kommersielle helse- og omsorgsbedrifter. I sin interessekamp for fortsatt skattefinansiert kommersiell velferd har NHO nå begynt å argumentere for at dette er særlig viktig for distriktene.
For velferdsstatens Cathrine S. Amundsen skriver i Nationen om en rapport NHO Service og Handel har bestilt av Menon Economics. NHO hevder nemlig at rapporten beviser at distriktene er særlig avhengig av kommersielle helse- og omsorgsbedrifter. Ved nærmere ettersyn rettferdiggjør ikke rapporten skråsikre påstander om at distriktene vil rammes hardest, dersom kommersielle selskap ikke får drive skattefinansierte velferdstjenester. For å komme frem til konklusjonen har nemlig Menon Economics måttet ta kreative grep. Innlegget forklarer hvordan de har regnet for å oppnå sitt oppsiktsvekkende resultat.
Det er ingen grunn til å la seg skremme av NHOs talltriksing. Derimot har NHO rett i at vi har nasjonale markeder for kommersiell drift av velferdstjenester til noen av de mest sårbare gruppene. Kommersielle aktører trekkes dit det er fortjeneste å hente, også i distriktene.

Saken kan leses på For velferdsstatens hjemmesider.

 

4. Politikken teller mer enn ord, CivitaDen 21. november viet Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita, en hel søndagskommentar til For velferdsstatens politiske arbeid. Clemet sammenlikner bruk av begrepene «naver» og «velferdsprofitør» og mener de er omtrent like ille. I sitt svar Politikken teller, Clemet (1. des) skriver daglig leder Linn Herning blant annet at uten en politisk snuoperasjon er Clemets kritikk av naverbegrepet intet annet enn politisk pynt. Herning påpeker også at det er en grunnleggende forskjell på de to begrepene som Clemet glatt overser. For mens «naver» sparker nedover mot noen av de mest utsatte gruppene i samfunnet, sparker begrepet «velferdsprofitør» oppover mot dem som har tjent penger på offentlig finansierte velferdstjenester. At Clemet ikke ser forskjell på dette, sier mye om Civitas syn på samfunnet, skriver Herning. Kommentaren kan også leses på For velferdsstatens nettsider her.

 

 

5. Direktørenes frigjøringskamp

«Offentlige ledere er ikke hva de engang var. Etter drøyt 40 år med idealer og reformer der hovedtanken har vært at offentlig sektor må lære fra privat sektor, ja, så likner mange offentlige ledere mer på direktører fra næringslivet enn på det fagfellesskapet de er satt til å lede. (…) De folkevalgte har over flere år drevet en politikk som har latt direktørsjiktet styrke seg som selvstendig politisk maktfaktor. Lederlønningene er et symptom på at direktørene har lyktes i sin frigjøringskamp og økt sin makt på bekostning av tre demokratiske arenaer.»

I sin Homo Politicus-kommentar i Klassekampen den 16. november skrev Linn Herning om direktørenes frigjøringskamp, og hvordan de siste tiårenes markedsreformer i offentlig sektor har samlet makt og penger på toppen av offentlig sektor. Kommentaren kan leses på våre hjemmesider.

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.