I masteroppgaven «Lost in Translation?» gjnnomgår Silje Winther innføringen av målstyring og virksomhetsplanlegging ved Universitetet i Oslo. Hun tar både for seg den opphetede debatten rundt innføringen, og ser på noen av konsekvensene av reformen. Winther ser reformene både i lys av diskusjonen om universitetets rolle i samfunnet og de gjennomgående reformene av offentlig sektor på 1980-tallet.