Helse og omsorg

Helse- og omsorgssektoren er et avgjørende gode for folkehelse og sosial og økonomisk rettferdighet. En offentlig finansiert legeordning og offentlige sykehus gir oss en effektiv og solidarisk helsetjeneste, barnevernet beskytter de mest sårbare blant oss, og eldreomsorgen tar vare på oss når vi blir gamle.

I hele helse- og omsorgssektoren har det siden 80-tallet kommet inn større innslag av markedskrefter og -tankegang. Sykehusreformen fra 2002 omorganiserte sykehusene til statlig eide foretak som drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper – helsepersonell produserer helsetjenester, pasienter er kunder. Barnevernet er oppsplittet, og flere store kommersielle aktører har ansvar for barnevernsbarn. Innen eldreomsorgen ivrer stadig markedsliberale politikere etter å la kommersielle aktører å overta driften av sykehjem. 

Disse utviklingstrekkene fører til sentralisering, at fagfolk blir overhørt, og til en oppsplittet omsorgssektor hvor lommebok og geografi er med på å avgjøre hvilket tilbud innbyggerne får. For velferdsstaten kjemper for en helse- og omsorgssektor hvor verken fagfolk eller pasienter er underlagt markedsmekanismer. 

Artikler om Helse og omsorg

Innlegg: Velferdspolitikken har havnet i rettssalen

Hver gang stat eller kommune forsøker å vri politikken bort fra markedsløsninger og kommersialisering, viser det seg at politiske mål ikke lenger er nok. Oslo kommune har tapt en rettssak mot de kommersielle velferdskonsernene Stendi og Norlandia. Alle som er skeptisk...

Kommentar: Oslo vs. Norlandia

Kommentar: Oslo vs. Norlandia

Det holder ikke med gode intensjoner i beinhard interessekamp.   Oslo kommune har tapt en rettssak mot velferdskonsernene Stendi og Norlandia. Alle som er skeptisk til kommersialisering av velferd, rettsliggjøring av politikken eller markedsbyråkrati, bør ta fram...

Kronikk: Umulig å reservere kontrakter for ideelle i velferden?

Altingets fremstilling av rettsaken der Oslo kommune tapte mot Norlandia og Stendi om muligheten til å reservere sykehjemsdrift for ideelle aktører, er høyst problematisk. Altingets fremstilling av rettsaken der Oslo kommune tapte mot Norlandia og Stendi om muligheten...

Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

For velferdsstatens notat 2/2023: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023) presenterer en tidsserie som omfatter samtlige anbudsrunder som er gjennomført for sykehjem i Norge fra første anbud i 1997 til foreløpig siste rekommunalisering våren 2023, så langt vi...

Innlegg: Bendelormøkonomien

Aftenposten 7.6 er opptatt av ord, men ikke systemkritikken i rapporten «Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien». Vi videreformidler dokumenterte advarsler fra flere land. De internasjonale erfaringene med velferdsprivatisering til kommersielle...

Bla i arkiv