Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

For velferdsstatens notat 2/2023: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023) presenterer en tidsserie som omfatter samtlige anbudsrunder som er gjennomført for sykehjem i Norge fra første anbud i 1997 til foreløpig siste rekommunalisering våren 2023, så langt vi har klart å få oversikt. Gjennomgangen er en videreføring av For velferdsstatens notat 1/2012: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge, som undersøkte historien rundt anbudsrunder og konkurranseutsetting av sykehjem fra 1997 til 2012.

Etter 25 år med bruk anbud og introduksjon av kommersiell drift av sykehjem er det noen utviklingstrekk som utpeker seg:

  • Den tydeligste erfaringen er at åpne anbud fører til privatisering og kommersialisering av driften. Det er kun få og spesielle unntak fra hovedregelen om at kommersielle aktører vinner anbudene.
  • Å drive rettighetsfestede og offentlig finansierte velferdstjenester som sykehjem på kontrakter med kommersielle aktører gir spesielle utfordringer for driften i form av tilpasning av tilbudet og økt risiko. Eiernes mål om fortjeneste kan raskt komme i konflikt med kvalitet på et tilbud som vanskelig lar seg måle eller kontrollere.
  • Konkurranseutsetting av sykehjem gir store forskjeller i lønns-, pensjons-, og arbeidsvilkår for ansatte, særlig på grunn av ulikhetene mellom eksisterende pensjons- og tariffavtaler.
  • Offentlige midler avsatt til velferd blir vanskelig å følge når kommersielle aktører overtar driften. Det er grunn til å tro at en god andel av midlene overføres fra felleskapet til private eiere, men det er ikke mulig å slå fast omfanget på grunn av manglende innsyn.
  • Bruken av anbud har hatt en klar påvirkning på de ideelle aktørene. Ideelle aktører vinner ikke frem i åpne anbud, men også bruk av skjermede anbud påvirker hvordan ideelle organisasjoner organiserer seg og fører til en utvikling mot færre og større aktører. Ideelle aktører har også overtatt kommersielle kontrakter og vi har sett flere eksempler på tariffhopping for å hevde seg i konkurransen med kommersielle aktører. Dette fører til større gråsoner mellom kommersiell og ideell driftsform.
  • Rekommunalisering skjer på ulike vis og har ulik begrunnelse. Det vanligste er tilbakeføring til kommunal drift etter utløpt anbudsperiode, men vi har også sett flere tilfeller av grove kontraktsbrudd fra kommersielle aktører som gjør at kommunen enten må eller velger å overta driften og at kommersielle sier opp kontrakter på grunn av manglende lønnsomhet.
  • Internasjonale erfaringer viser at kvalitet og arbeidsvilkår presses ned, mens kostnader og profitt øker når kommersielle aktører tar over sykehjem.

Les og last ned notatet her.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.