Forslaget til nytt finansieringssystem for barnehagene, som nå er på høring, viderefører i grove trekk feilene fra det gamle. Det foreslås enten å videreføre dagens ordning for finansiering eller å innføre en statlig standardsats. Begge forslagene innebærer å videreføre et system der private barnehagers inntekter ikke tar utgangspunkt i den enkelte barnehages utgifter.