Michael Apple til Velferdskonferansen

 Av Solveig M. L. Gulling, lærer og
master i sammenliknende og internasjonal utdanning.

«Education must be seen as a political act». Ordene
er Michael Apples. Med denne forståelsen for at utdanning
reflekterer politske valg, setter han utdanning inn i en politisk
kontekst. Denne konteksten har de siste tiårene globalt
vært preget av høyresidas tenkning, enten de som har
sittet ved makta har vært sosialdemokrater eller
tilhørt høyresida.

I boka Educating the «Right» Way fra 2006,
viser Apple hvordan denne tenkinga, representert ved nyliberale og
nykonservative krefter, støttet av middelklassen og
kristenfundamentalister, bl.a. har fått prege
utdanningsreformen No Child Left Behind. Ironisk nok har
denne reformen, i følge Apple, ført til økt
reproduksjon og produksjon av ulikheter i samfunnet, bl.a. gjennom
økt ensretting av utdanninga, mer tester og konkurranse. Har
Djupedals stortingsmelding ..og ingen sto igjen flere
likhetspunkter enn tittelen med den amerikanske utdanningsreformen?
 Vil også utviklingen av utdanningssystemet i Norge
kunne føre til reproduksjon og produksjon av ulikheter til
tross for fagre visjoner?

Den internasjonale konteksten utdanningssystemene settes inn i
har gradvis gjort kunnskapsynet mer ensartet på tvers av
landegrenser og partipolitiske oppfatninger, godt hjulpet av bl.a.
OECDs PISA-tester og «ligatabeller». Samtidig preges
styringsstrukturen stadig mer av New Public Managenment.
Hvordan er dette med på å endre innholdet i, metodene
og styringen av den norske skolen?

Da Apple besøkte Oslo under Globaliseringskonferansen
høsten 2008, påpekte han at kritikerne til dagens
utvikling i stor grad har unnlatt å formulere alternativer,
og dermed blitt drevet på defensiven. Den rykende ferske boka
Global Crises, Social Justice, and Education er et tilsvar
i så måte. Her formulerer Apple ideer om hva som skal
til for å tenke kritisk og konstruktivt, og han presenterer
eksempler fra miljøer som har klart det. Både denne
boka og Educating the «Right» Way er viktige
bøker om man vil øke forståelsen for
drivkreftene bak dagens globale utvikling av utdanningssektoren og
om man ønsker å finne alternativer.

Det virker som om Michael Apple har evnet å trekke med seg
erfaringene fra oppveksten i en fattig innvandrerfamilie i USA,
undervisningen av marginaliserte barn og ungdom og vervet som
fagforeningsleder inn i forskningen sin. Hele hans virke
bærer preg av en sjelden klokskap og innsikt, som har gjort
han til en respektert utdanningsforsker, så vel som aktivist.
Til høsten kommer han til Velferdskonferansen! Kanskje han
kan inspirere oss til å komme i gang med en alternativ
skolepolitisk debatt? Vi kan nemlig ikke bare fortsette å si
ja til en utvikling som så mange etter hvert ser
svakheten ved. 

Artikler av Michael Apple på norsk,
trykket i Utdanning i 2003:
Markedet,
standarder og ulikheter innen utdanning
(Utdanning,
26.03.2003)
Nyliberalismen,
dens motkrefter, og apellen til den sunne fornuft
(Utdanning,
08.04.2003) Middelklassekulturen
og økende klasseskiller
(Utdanning, 04.04.2003)

 

                                             
Til
konferansesidene

          

Program
   Innledere   Informasjon  

Politisk grunnlag
   Påmelding

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.