Nyhetsbrev 6/2011

av | jun 14, 2011 | Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 6/2011, som ble sendt ut 30.juni innholder saker om NHO Service, som resirkulerer sin privatiserings-propaganda, hvordan Private barnehagers landsforbund presser kommunene, valgkampverktøy fra For velferdsstaten, og om Italias folk har stemt: Vannet er felleseie.

Innhold:

  1. NHO Service resirkulerer sin privatiserings-propaganda
  2. Private Barnehagers Landsforbund (PBL) presser kommunene
  3. Valgkampverktøy fra For velferdsstaten
  4. ”Offentlig sektor er alltid for stor”
  5. Italias folk har stemt: Vannet er felleseie
  6. Nye pamfletter fra Manifest Analyse
  7. Kvinner på tvers-konferansen 2011: Språk er makt – kunnskap er nøkkelen

 

1. NHO SERVICE RESIRKULERER SIN PRIVATISERINGS-PROPAGANDA

Den 23. juni lanserte arbeidsgiver- organisasjonen NHO Service nye nettsider der de påstår at norske kommuner kan spare 19 milliarder kroner på å drive like effektivt som private. Dette er et forsøk på å resirkulere påstander som det gjentakende ganger har blitt dokumentert er feilaktige. Så vel KS som kommuneadministrasjonene i kommuner som Bergen og Trondheim har påvist at NHO Service sine tall ikke holder mål (KS sin siste reaksjon, inkludert et oppklarende brev til kommunene, finner dere her). På et debattmøte på Litteraturhuset i Oslo den 23. mai kommenterte administrerende direktør i NHO Service, Petter Furulund, dette på denne måten: Han viste til at de hadde blitt beskyldt for at ”disse beregninger var ikke helt riktige. Det er mulig det, men det som skiller er at vi har beregninger”.

At beregningene ikke holder mål, betyr med andre ord lite i NHO Service sin verden. Egeninteressen går foran. Deres medlemsbedrifter er de som i størst grad vil tjene på at norske kommuner konkurranseutsetter og privatiserer sine tjenester. Sånn sett er det ikke overraskende at de kjemper for at dette skal skje. Problemet er den totale mangel på seriøsitet de benytter seg av i denne kampen. Her er propagandaen overordnet fakta. Det andre bemerkelsesverdige i denne saken er den fullstendig ukritiske måten NHO Service sin propaganda videreformidles på av norske journalister rundt omkring i avis-Norge. Enten følger de ikke med i samfunnsdebatten, eller så må de selv ha en politisk agenda. Her finner dere en artikkel som for n’te gang avviser NHO Service sine meningsløsheter. Videre oppsummerer Fagforbundets hjemmeside oppslag i Aftenposten og VG som nok en gang viser hvem som er taperne når kommunene skal spare gjennom konkurranseutsetting, nemlig de ansatte.

2. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND (PBL) PRESSER KOMMUNENE

Etter omlegging fra statlig til kommunal finansiering av barnehagene har Private Barnehagers Landsforbund ført en aggressiv kampanje i mange kommuner. PBL klager over kommunale budsjetter, og påstår at de private barnehagene strupes økonomisk. Dette skjer på tross av at offentlig finansierte verdier, særlig i form av eiendom, bygger seg opp hos de kommersielle eierne, og at barnehagekonsern som Espira tar ut romslige konsernbidrag hvert år. PBL er flinke markedsførere, og bistår private barnehager med utpressing av kommunene. På deres hjemmeside ligger mal for ”betinget plassoppsigelse” klar, dersom kommunen ikke øker bevilgingene.

Gjennom lang tid har vi hørt at det ikke spiller noen rolle om det er det offentlige eller private som utfører tjenestene, så lenge det offentlige finansierer og styrer politikken. Situasjonen innen barnehagene viser oss nå godt at det altså spiller en viktig rolle. Når store kommersielle selskaper har fått en så sterk posisjon innen en velferdstjeneste, som de nå har fått innen barnehagesektoren, så kan de altså bruke denne til å presse fram løsninger i sin retning.

Det er med andre ord på høy tid å utfordre regjeringen til å fylle det lovtomme rommet innen barnehagesektoren og komme med den loven som PBL og Bjarne Håkon Hansen fikk stanset i fjor, nemlig en lov som regulerer bruken av de offentlige pengene som strømmer til de private barnehagene. Målet må være å kutte de private sugerørene i fellesskapets kasser. Det er stram økonomi i mange kommuner, noe som også rammer barnehagene, men det er meningsløst å øse enda flere millioner inn i de kommersielle barnehagekonsernene. Alle de offentlige midlene til barnehagene må gå til barna og ansvarlig drift, ikke til private lommer. Se denne kommentaren av Helene Bank om PBLs utpressingskampanje.

3. VALGKAMPVERKTØY FRA FOR VELFERDSSTATEN

Privatisering, konkurranseutsetting og private løsninger vil i mange kommuner stå høyt på agendaen i valgkampen fram mot høstens lokalvalg. For velferdsstaten ønsker å bistå alle som kjemper for en sterk, offentlig og fellesskapsorientert velferdsstat. Derfor vil vi minne at noen av ressurssene som finnes på For velferdsstatens nettsider:

Ta tjenestene tilbake – Er det noen som sier at man ikke kan drive kommunale tjenester i offentlig egenregi, at noe bare må på anbud? Her finner du For velferdsstatens veileder til å bevare, eller ta tilbake, velferdstjenester i offentlig regi. Skoleringshefte, kronikk, PowerPoint-presentasjon m.m.

Private sugerør i fellesskapets kasser – Fører privatisering av offentlige tjenester til ”mer velferd for pengene”, slik høyresiden hevder? Her finner du fakta om de kommersielle velferdsselskapene, deres eiere, store overskudd og hvordan de konkurrerer på de ansattes vilkår, dårligere kvalitet og kreativ regnskapsføring. Skoleringshefte, videoforedrag, kronikker, avisdebatter og selskapsinformasjon.

Offentlig-privat samarbeid (OPS) – Har høyresiden i din kommune lansert tanker om å inngå OPS-avtaler, slik at private skal eie bygningene og kommunen leie? Les rapporten ”Dyrt og dumt” av Halvard Bakke, eller se på erfaringene fra Storbritannia som nå må bruke enorme summer på å kjøpe seg ut av slike avtaler.

Verktøykasse for lokalaktivister – For velferdsstatens verktøykasse for lokalaktivister inneholder blant annet «Bli lokalaktivist på 1-2-3», ”Bli med på jakt i selskapsjungelen”, ”Hvem eier de private barnehagene i din kommune?”, ”Avslør NHO Service sin privatiseringspropaganda”, ”Innbyggerinitiativ mot sosial dumping”, flere ressurssider, foredrag, kronikker m.m.

4. ”OFFENTLIG SEKTOR ER ALLTID FOR STOR”

En rekke fagorganisasjoner i Danmark har gått sammen om et initiativ de kaller ”Kan det virkelig passe?”. Initiativet er sterkt kritisk til den sittende regjeringen og ønsker å utvikle en ny politisk kurs for Danmark. Som et oppspill til det kommende Folketingsvalget gjennomfører de for tida tre store konferanser. Den andre ble nylig holdt i Fredericia med tittelen ”Er den offentlige sektor for stor?”. Blant de inviterte innlederne var For velferdsstatens daglige leder, Asbjørn Wahl, som nettopp utfordret denne myten. Wahl påpekte at den offentlige sektor ble påstått å være for stor i alle land, uansett størrelsen på den offentlige sektor. De landene som har opplevd de sterkeste angrepene på offentlige velferdsordninger de siste par tiårene, som Storbritannia, New Zealand og Australia, var faktisk i utgangspunktet blant dem som brukte minst ressurser på velferdsstaten. Velferdsstatene har med andre ord blitt mest svekket der de var svakest. Det er altså ikke størrelsen på velferdsstaten som er hovedproblemet. Det skulle tyde på at det er maktforholdene, styrkeforholdet mellom de ulike interessegruppene i samfunnet, som er avgjørende, påpekte Wahl. Du kan lese en rapport om møtet her. På konferansen ble initiativtakerne enige om å foreta en omfattende studietur til Norge i høst, der For velferdsstatens arbeid og initiativer blir av stor interesse.

5. ITALIAS FOLK HAR STEMT: VANNET ER FELLESEIE

Mer enn 57 % av Italias stemmeberettigede gikk til urnene i pinsehelga. Det var flere viktige saker som var lagt ut til folkeavstemning, og resultatet ble et massivt nederlag for Berlusconi og hans regjering. Folket sa blant annet nei til kjernekraft på italiensk territorium, nei til privatisering av vannforsyningen, og ja fjerning av statsministerens immunitet mot rettsforfølgelse.

Italias vannlov har til nå gitt full åpning for konsesjoner til kommersielle selskaper, samt at selskapene skulle kunne kreve full kostnadsdekning i tillegg til minimum 7% avkastning på sine investeringer. Hele 96 % av de som stemte, mente at dette skulle fjernes.

Italia har en lov som gir befolkningen mulighet til å kreve folkeavstemning om saker som de er engasjert i. Dette likner det norske «innbyggerinitiativet» som kom inn i kommuneloven fra 2003, men er sterkere til fordel for folkelige initiativ. Til forskjell fra norsk lov kan de kreve nasjonal folkeavstemning over viktige spørsmål. Slik kan saker som befolkningen er opptatt av, bli satt på dagsorden.

Det har vært lite mediedekning i Norge av disse folkeavstemningene. Vi har imidlertid funnet små notiser hos NRK og ABC-nyheter, og en lengre sak på engelsk hos Indymedia.

6. NYE PAMFLETTER FRA MANIFEST ANALYSE

Manifest Analyse har kommet med tre nye pamfletter med stor nytte i valgkampen. To av dem omhandler konkurranseutsetting i henholdsvis Bergen og Oslo. Den tredje har den selvforklarende tittelen ”Rydd opp! Sosial dumping i offentlig regi”. Den inneholder forord av Jan Davidsen (leder i Fagforbundet) og Arve Bakke (leder i Fellesforbundet), fire historier om konsekvensen av konkurranseutsetting, samt en gjennomgang av høyresidens argumenter.

Les mer og bestill her.

7. KVINNER PÅ TVERS-KONFERANSEN 2011: SPÅK ER MAKT – KUNNSKAP ER NØKKELEN

Kvinner på tvers er et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Samarbeidet organiseres først og fremst rundt en årlig landsomfattende konferanse og har pågått i femten år. Årets konferanse arrangeres i Oslo 24.-25. september, og tema for 2011 er ”Språk er makt – kunnskap er nøkkelen”.

For mer informasjon, se foreløpig programbrosjyre i pdf-format eller www.kvinnerpatvers.no

 

GOD SOMMER!

For velferdsstatens nyhetsbrev tar ferie i juli. Vi er tilbake for fullt i august.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.