Markedsstyring i staten

I rapporten går de grundig inn på de
markedsorienterte styringssystemene som i økende grad har
blitt tatt i bruk innen offentlig sektor de siste tiårene. I
rapporten forteller dyktige, velutdannete og erfarne tjenestemenn
og -kvinner oss, at med dagens styringsmodell får de ikke
gjort jobben sin for fellesskapet. Dette er et varsko som
regjeringen og de folkevalgte må ta på alvor.

Markedsstyringen, som også blir kalt New Public
Management, står i kontrast til den norske modellen, som
sikrer medarbeiderdrevet innovasjon, skriver NTL.

Kjernen i rapporten er at NTL, innafor nesten alle områder
i staten der de har tillitsvalgte, opplever at markedsstyringen
blir så gjennomgripende at de ansatte hindres i å
løse arbeidsoppgavene på beste måte. Samtidig
blir arbeidsmiljøet dårligere. Rapporten baserer seg
på konkrete, erfaringsbaserte undersøkelser innen et
bredt spekter av offentlige virksomheter. Mens de ansatte ofte
tilslutter seg målene for reformene, opplever de at metodene
undergraver muligheten for å oppnå disse målene.
Videre øker antallet midlertidig ansatte og konsulentbruken
i et omfang som vanskeliggjør kontinuitet og samordning.
Spesielt behandler rapporten følgende områder:

 • Mål og resultatstyring
 • Privatisering, outsourcing og
  konkurranseutsetting
 • Bestiller-utførermodeller
 • Forretningsbaserte regnskap i offentlige sektor
 • Medbestemmelse
 • Midlertidig ansatte
 • Konsulentbruk i staten

De siste tre punktene belyser hvordan markedsstyringen
undergraver samordning og medarbeiderdrevet innovasjon i det
offentlige, mens de første angir metodene som brukes.

Samtidig rapporteres det også om områder der
regjeringen har reversert reformene.  Her følger noen
eksempler:

Utskillingen av Forsvarsbygg som eget forretnings- og
lønnsomhetsområde skjedde på tross av
NTL-tillitsvalgtes advarsler. Først da riksrevisjonen satte
fokus på at ordningen ikke fungerte – blant annet
gjennom at forsvaret heller lot materiell stå ute og ruste
enn å leie plass i Forsvarsbyggs overprisete lokaler –
ble virksomheten
tatt tilbake
til den offentlige forvaltningsstrukturen og under
politisk kontroll.

En rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt
(nr. 890/2007) om offentlig-privat samarbeid (OPS) innen
veiprosjekter viste at OPS ikke fungerte som tilsiktet – med
mer innovasjon, mer effektiv ressursbruk og raskere
gjennomføring. Etter at denne rapporten kom ut, lovet
regjeringen ikke å bruke OPS som finansieringsmåte
innen veisektoren.

Statskonsult AS ble omgjort til statlig forvaltningsenhet (Difi)
i 2008. Rapporten viser også til at konkurranseutsetting
på støttefunksjoner i Skattedirektoratet har blitt
stoppet.  Her har blant annet NTLs tillitsvalgte engasjert seg
aktivt for å få det til (med rapport
fra deFacto,
) Samtidig er det et stadig press for fortsatt
markedsretting. Rapporten indikerer at der virksomheter er tatt
tilbake, har det skjedd på en lite systematisk måte.
Det her ikke heller skjedd på en måte som demmer opp
for eventuell senere markedsstyring eller outsourcing.

I NTLs rapport settes offentlig forvaltningsmodell opp mot
markedsmodellen, både i erfaringsbeskrivelse, analyse og
forslag til løsning. Folkevalgt styring, effektiv
ressursbruk og modernisering står i sentrum for deres
løsningsforslag. For å kunne utvikle en moderne
forvaltningsmodell foreslås det i rapporten at:

 • Ansatte må skoleres i de konkrete forskjeller mellom
  forvaltning og forretning og i offentlig saksbehandling, videre at
  ledere i staten må bli tryggere på avtaleverket og det
  særegne med forvaltningsledelse.
 • Konsekvensanalyser må være en selvfølge
  før store omorganiseringer settes i verk, og det må
  gjennomføres løpende evaluering.
 • Tildelingsbrevene som departementene hvert år gir til
  virksomhetene, må gi klare overordnete signaler om hvordan
  politiske veivalg som er nedfelt i regjeringsplattformen, skal
  overføres til praktisk handling (eksempelvis som
  tildelingsbrevet fra Barne- og Likestillingsdepartementet i 2012,
  se For velferdsstatens analyse her).
 • Ikke minst utfordrer rapporten markedsspråket som har
  sneket seg inn i forvaltningen, i form av uttrykk som
  ”å produsere vedtak”, ”NAVs
  datterselskaper”, ”kunder”. Dette er ikke
  nøytrale ord, men en del av markedsrettingen av det
  offentlige.

Det viktigste alternativet er å benytte seg av de
tradisjonelle offentlige styringsmåtene, som mange
virksomheter helt eller delvis fortsatt bruker. Alternativet til
å privatisere en oppgave er å beholde den i egenregi,
alternativet til kompliserte og fordyrende
bestiller-utførermodeller vil ofte være å
anvende den tradisjonelle bestillingsmåten, uten
internfakturering og andre kostbare og kostnadskrevende
elementer. – Gjennom å vektlegge tillit,
rettsikkerhet, effektivitet, samarbeid, kvalitet og demokrati, det
som kjennetegner den norske modellen, legges forholdene bedre til
rette for å skape kvalitet i offentlige sektor til samfunnets
og velferdsstatens beste,
fastslår
rapporten.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.