Vedtak om skatteparadisfrie soner i Norge

For oppdateringer og internasjonale vedtak se Attacs kampanjesider for Skatteparadisfrie soner. 

 

Lillehammer kommune vedtok 27. september følgende:

1 Kommunestyret tar på generelt grunnlag avstand fra urettferdige og skadelige konsekvenser skatteparadis kan ha.

2 Kommunestyret ber administrasjonen fortsatt ivareta en innkjøpspraksis som sikrer at partene opptrer i samsvar med god forretningsskikk og høy forretningsetisk standard som beskrevet i Lov om offentlige anskaffelser samt intensjonene bak denne.

3 Kommunestyret vil vurdere behov for å endre egne retningslinjer når land-til-landrapportering innføres i Norge fra 1. januar 2014.

 

Vedtak i Nesodden kommune 17. oktober:

1. «Kommunestyret tar på generelt grunnlag avstand fra urettferdige og skadelige konsekvenser av skatteparadiser.

2. Kommunestyret forutsetter at administrasjonen fortsatt ivaretar en innkjøpspraksis som sikrer at partene opptrer i samsvar med god forretningsskikk og høy forretningsetisk standard, som beskrevet i Lov om offentlige anskaffelser samt intensjonene bak denne».

3. Ordfører tar initiativ til felles praksis i Follo mht. egenerklæringer vedrørende skatteparadiser. Dette kan for eksempel være del av mer generell erklæring om miljø, etikk og sosiale forhold fra underleverandører. Nesodden er medlem av innkjøpsfellesskap i Follo. Kommunen kan ikke forfølge den enkeltes regnskaper, men forhold som legges ut gjennom FIK, kan ha med egenerklæring.

4. Kommunestyret vil vurdere behov for å endre egne retningslinjer når land-til-landrapportering innføres i Norge fra 1. januar 2014.

 

Vedtak i Kongsberg kommune 17. november:

1 Kongsberg kommunestyret tar på generelt grunnlag avstand fra urettferdige og skadelige konsekvenser skatteparadis kan ha.

2 Kongsberg kommune vil vurdere behov for å endre egne retningslinjer når land-til-landrapportering innføres i Norge fra 1. januar 2014.

3 Kongsberg Kommune skal utrede videre hvor vidt en kan ekskludere skatteparadistilknyttede selskaper i anbud og avtaler.

 

Studenttinget ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås vedtok 12. november å jobbe for at UMB skal bli en skatteparadisfri soner:   

Følgjande resolusjon oversendast leiinga ved UMB:

UMB som skatteparadisfri sone  

Studenttinget vil at universitetet skal utvikla betre rutiner for anbod og samarbeid med selskap, for å hindra bruk av skatteparadis. Skatteparadis kjenneteiknast ved:

1: Svært låg eller ingen skatt på kapitalinntekt

2: Lite innsyn i saker om eigarskap eller mangel på sådan

3: Manglande, eller mangelfull, informasjonsutveksling med andre land og jurisdiksjonar om skattemessige forhold

Dette fører til at skatteparadis tilbyr gunstige vilkår for å unngå skatt eller skjula utbytte frå kriminalitet. Å krevja at selskapa universitetet kjøper varer og tenester frå ikkje er tilknytta skatteparadis, vil vera med og kjempa mot kriminalitet og skatteundragelse.

Studenttinget oppfordrar UMB til å:

–          Krevja at selskap som UMB samarbeider eller handlar med, skal leggja fram land-for-land-rapportering. Land-for-land-rapportering inneber at selskap må rapportera informasjon som inntekter, utgifter, skatt og tilsette for kvart land dei opereret til, i motsetning til berre ein overordna rekneskap for konsernet som heilskap.

–          Ikkje kjøpa varer eller tenester frå selskap med tilknyting til skatteparadis.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.