Mål – eller mening?

Heftet «Mål – eller mening?» kan lastes ned her.

Forord

Omstillingstakten i offentlig sektor har vært formidabel de siste tiårene. Ja, de offentlige omstillingene har vært flere og mer omfattende enn i privat sektor. Titusenvis av offentlig ansatte har vært gjennom ikke bare en, men flere dyptgående organisasjonsendringer. I økende grad har disse antatt former som utfordrer viktige verdier i det norske arbeids- og samfunnslivet. Mange av reformene bygger på prinsipper tilhørende den såkalte New Public Management-skolen (NPM) for offentlig omstilling.

NPM er ikke noen helhetlig endringsteori, men en samlebetegnelse for markedsinspirerte omstillingsmetoder. NPM-tenkingen baserer seg på et nyliberalt menneskesyn som sier at menneskets drivkraft er å forfølge sine egeninteresser, og at mennesket må eksponeres for konkurranse for å yte sitt beste. Innføring av ulike former for markedsmekanismer blir derfor sett på som vesentlig for å kunne oppnå økt effektivitet i offentlig sektor. Der vi ikke disiplineres i tilstrekkelig grad av konkurranse og kvasimarkeder, vokser det igjen fram stadig mer autoritære ledelsesformer med nitide kontrollordninger overfor de ansatte. Resultatet blir et mistillitsregime som gradvis struper motivasjon og arbeidsglede .

Artiklene i dette heftet gir et bredt og skremmende bilde av situasjonen. Det framstår ikke lenger som enkeltstående reformer og utfordringer, men som et omfattende systemskifte. I dette systemskiftet ser vi at

– offentlige forvaltningsmodeller erstattes av kommersielle forretningsmodeller;
– demokratiske prosesser undergraves av (des)informasjonssamfunnets tilslørende prosesser;
– fagforeningenes kollektive medbestemmelse erstattes av individuell liksommedvirkning;
– åpen debatt og konstruktiv kritikk erstattes av økte krav om lojalitet, sensur og sanksjoner;
– motivasjon og frigjøring av de ansattes skaperevne erstattes av mistillit og kontroll ovenfra;
– de ansattes kompetanse og erfaringer nedvurderes ved økt bruk av eksterne konsulenter.

Arbeiderbevegelsens mange seire i kampen for et demokratisk arbeidsliv og en offentlig sektor skjermet fra markedets logikk reverseres trinn for trinn.

Så vel For velferdsstaten som flere fagforbund og andre har gjennom årene advart mot denne utviklingen. Vi må imidlertid innrømme at gjennomslaget har vært beskjedent hos landets politiske elite – på tvers av det politiske spekteret, for ikke å snakke om hos det ekspanderende sjikt av markedsstyrte ledelsesteknokrater (for å låne et uttrykk fra professor Rune Slagstads artikkel i dette heftet). All kritikk har blitt sett på som (utidig) ”motstand mot enhver forandring” – en motstand som må overvinnes og nedkjempes for å kunne ”modernisere” offentlig sektor. Det måtte en tragisk terrorhandling til for å få disse problemene sterkere fram i lyset. I Gjørv-kommisjonens rapport om 22. juli-massakren ble ineffektiviteten og meningsløsheten i de NPM-inspirerte og detaljerte målstyrings- og kontrollregimene avslørt på en dramatisk måte. Det brakte ikke bare debatten, men også mye av de ansattes oppsamlede frustrasjoner og følelse av maktesløshet opp i lyset. Politikerne oppfattet det holdningsmessige omslaget og lovte reformer. Etter hvert som debatten har lagt seg, ser det imidlertid ut til at politikerne lener seg tilbake igjen. NPM-reformene, mistillitsregimene, den økende kontrollen ovenfra og det eksterne konsulenthysteriet fortsetter som før.

Det trengs med andre ord sterkere lut til for å presse fram et nødvendig brudd med dagens kurs. Endringene, løsningene og alternativene må komme nedenfra.

Opprøret innen helsesektoren, der Helsetjenesteaksjonen nå krever avvikling av foretaksmodellen og stykkprisfinansieringen, og at de ansattes kompetanse og kunnskap skal slippes fri slik at vi kan utføre sitt samfunnsoppdrag, er i så måte et lyspunkt. Det er vårt håp at dette heftet skal bidra til vår felles kamp for alternative modeller bygd på demokratisering, kollektiv medbestemmelse, tillit til og motivasjon av de ansatte – og der befolkningens behov for gode offentlige velferdstjenester står i sentrum.

Oslo, april 2013
For velferdsstaten
Asbjørn Wahl
Daglig leder

Innholdsfortegnelse
(lenkene viser til For velferdsstatens opprinnelige tekster er blitt noe redigert i heftet)

Del 1 Trinnvis markedsretting
Målstyrte museskritt av Svenn Arne Lie
Ikke systemsvikt, men feil system av Helene Bank og Svenn Arne Lie
Bestiller-utførermodeller – markedsretting av offentlig sektor av Helene Bank
Fra etat til konsern av Linn Herning

Del 2 Svekking av det organiserte arbeidslivet
Harmoni med HR av Kjersti Barsok
Frå engasjert fagperson – til lydig funksjonær? av Reidun Førde
Menneskesynet bak målemanien av Asbjørn Wahl

Del 3 De skjulte strateger
Helsefeltets bakspillere av Rune Slagstad
NHO Service gjentar talltriksing av Helene Bank
Angst for feilsteg driver fram privatisering av Helene Bank

Del 4 Myter og magi
Det magiske innsparingstallet av Linn Herning
Tallenes fordekte tale av Kim-André Åsheim
Mytene om valgfrihet av Linn Herning og Helene Bank
Villedende brukerundersøkelser av Sjur Kasa

Del 5 Slik vil vi styre offentlig sektor
Det trengs en Helsetjenesteaksjon! Av Wegard Bruun Wyller m.fl
Helseopprør: Skottland viser vei av Asbjørn Wahl
Tilbud av offentlige tjenester og bruk av egenregi av Helene Bank
Tiltak for offentlig sektor av John Leirvaag

Ordbok for underklassen av Arne Klyve og Jon Severud

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.