Utdrag av H/Frp-regjeringens politiske plattform

av | okt 25, 2013 | Privatisering

Utdrag av H/Frp-regjeringens politiske plattform

Last ned hele regjeringsplattformen her.

 

1. Viktige satsingsområder

2. Enklere hverdag for folk flest, s 4.
Regjeringen vil legge til rette for private og frivillige initiativ, og slippe flere til også innen velferdstjenesten. Det vil skape mer innovasjon, større valgfrihet og et mer variert tilbud til et mangfold av brukere. Mindre byråkrati vil føres til at eksempelvis lærere og sykepleiere får mer tid til elever og pasienter.(…)Regjeringen vil forvalte skattebetalernes penger med respekt og motarbeide sløsing med offentlige midler.

6. Et velferdsløft for eldre og syke, s 6.
Regjeringen vil derfor gjennomføre en stor reform i helsevesenet. Pasientenes rettigheter skal styrkes og den enkelte skal få rette til fritt behandlingsvalg.

8. Levende lokaldemokrat, s 6-7.
Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Større og mer robuste kommuner kan få større oppgaver og ta mer ansvar enn dagens kommuner.(…) regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgaven til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til robuste kommuner.

3. Barn, familie og inkludering.

 • Skille den overordnede styringen og utviklingen av sektoren [barnevernet] fra driften av barnevernstiltakene.
 • Gi kommunene rett til fritt å velge barnevernstiltak, ettervurdering av kvalitet, pris og hva som gir best mulig hjelp til det enkelte barn, utavhengig av hvem som leverer tiltaket.
 • Sikre full åpenhet om innhold, kvalitet og pris i barnevernstilbudet og innføre godkjennings- og kontrollordninger med kvalitetskriterier for institusjonene.
 • Åpne for at flere barnevernsaktører kan rekruttere fosterforeldre og styrke apparatet rundt fosterfamiliene.

5. Økonomi og næringsliv

”Regjeringen vil sette ned en kommisjon som kan belyse årsaker til at produktivitetsutviklingen har vært svak og gi konkrete råd om hvordan produktivitetsveksten kan økes.”
”Det private eierskapet skal styrkes, og det skal lønne seg mer å jobbe, spare og investere.”

”Regjeringen vil føre en ansvarlig statlig eierskapspolitikk som gir rom for eiermangfold og verdiskaping. Regjeringen vil være åpen for verdiøkende transaksjoner og strategiske allianser. Det skal også være attraktivt for utenlandske investorer å investere i Norge.”

 • Redusere statens direkte eierskap i norsk økonomi for å sikre maktspredning og stryke det private eierskapet.

7. Fornyelse, administrasjon og kirke

”…utarbeide et rammeverk kommunene kan benytte ved innføring av fritt brukervalg”

”Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet. Lovfestede rettigheter til velferdstjenester, kombinert med fri etablering og stykkprisfinansiering direkte til den tjenesteprodusent forbrukeren velger, kan bidra til en slik utvikling. Regjeringen vil åpne for konkurranse blant annet inne skinnegående transport, utvikling, drift og veldikehold av flyplasser og drift av fergestrekinger.

 • Effektivisere offentlig sektor og øke bruken av private og ideelle ressurser i offentlig velferdsproduksjon.
 • Vurdere etablering av en uavhengig effektivitetsenhet for offentlig sektor med stående fullmakt til å revidere blant annet nytte-kostanalyser for å sikre godkvalitet og konsistent praksis.
 • Profesjonalisere og effektivisere offentlige innkjøpsprosesser, herunder utvikle en veileder for offentlig-privat innovasjonssamarbeid.
 • Arbeide for en ytterligere liberalisering av internasjonal handel.
 • Gjennomgå og redusere etablerings- og konkurransehindrende ordninger for tjenesteytende næringer, som åpningstidsbestemmelser, konsesjons-, løyve- og bevilgningsbestemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter.

9. Helse og omsorg

 • Innføre kompetansekrav i lov om kommunale helse- og velferdstjenester.
 • Innføre kvalitetsindikatorer for pleie og omsorgssektoren, blant annet basert på bruker- og pårørendeerfaringer.
 • Etablere en norm/veileder for bemanning og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren.
 • Innføre enklere regler for bruk av statens finansieringsordninger ved utbygging i regi av private, ideelle og borettslag.
 • Stimulere kommunene til innovasjon i omsorgen gjennom en egne forsøkslovgivning som gir frihet og økonomisk stimulans til å prøve ut nye organiseringsformer og tiltak.
 • Opprette rentekompensasjonsordning på toppen av Husbankens finansiering av sykehjemsplasser og bofellesskap for demente.

”Regjeringen vil derfor stille krav til kvalitetssertifisering av norske sykehus og sikre mer åpenhet rundt kvaliteten ved tilbudet.” ”…inkludere alle gode krefter i arbeidet med å behandle pasienter.”

 • Styrke kvalitetsarbeidet i sykehusene, gjennomføre kvalitetsundersøkelser og fremme en årlig melding om kvalitet og pasientsikkerhet for Stortinget.
 • Øke ISF-andelen og utrede en forbedret finansieringsmodell for akuttbehandling, forskning og utdanning i den offentlige helsetjenesten, jf samarbeidsavtalen.
 • Innføre fritt behandlingsvalg. Ordningen innføres først for rus og psykisk helsevern og evalueres, jf samarbeidsavtalen.
 • Øke kjøpet av private helsetjenester for å redusere helsekøene, jf samarbeidspartiene.
 •  Opprette et eget selskap for bygging og drift av helsebygg.
 • Redusere byråkratiet for å frigjøre mer tid og kapasitet til pasientbehandling.
 • Raskt utvide og kjøpe ledige plasser for rusbehandling.
 • Styrke arbeidet med arbeidsrettet rehabilitering og gjøre det lettere for private og ideelle organisasjoner å samarbeide med NAV om nye og bedre attføringstjenester.
 • Innføre fritt rehabiliteringsvalg.

10. Kommunal

”Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden, jf samarbeidsavtalen. En mer robust kommunestruktur vil sikre mer kompetanse og større faglighet i den enkelte kommune. Det vil være en fordel for eksempel i vanskelige barnevernssaker, for ressurskrevende tjenester og for en bedre ledelse og utvikling av omsorgs- og utdanningstjenestene. Regjeringen vil invitere partiene i Stortinget til drøftelser om prosessen. Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner.

Fremveksten av interkommunale selskaper og samarbeid viser at dagens oppgaver allerede er for store for dagens kommunestruktur. Viktige beslutninger om kommunale oppgaver, som infrastruktur og grunnleggende velferdstjenester, er blitt flyttet vekk fra folkevalgte organer og til interkommunale selskaper. Regjeringen mener at dette har svekket demokratiet. En omfattende kommunereform vil derfor også være en demokratireform.”

 • Gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.

12. Kunnskap

 • Innføre et uavhengig tilsyn av barnehagene.
 • Sikre likebehandling av alle barnehager, forenkle finansieringsordningen samt likestille regnskapsforskriftene for offentlige og private barnehager.
 • Gjøre mest mulig informasjon om barnehagene åpnet tilgjengelig og utarbeide felles nasjonale indikatorer for kvalitet.
 • Kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultatene på skolenivå.
 • Gi elevene i den videregående opplæringen rett til fritt skolevalg på tvers av fylkesgrenser.


”Regjeringen vil åpne for at flere kan drive offentlig finansierte friskoler, og gjeninnføre en lov om frittstående skoler der kravet til formål erstattes med krav til innhold og kvalitet. Skoler som oppfyller vilkårene skal ha rett til godkjenning, med mindre en helhetsvurdering tilsier at godkjenning vil gi negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Regjeringen vil vurdere kapitaltilskudd til etablerte friskoler for oppgradering av eldre bygningsmasse. Friskoler skal ikke kunne betale utbytte til eierne.”

”Det krever at den resultatbaserte andelen av finansieringen til høyere utdanningsinstitusjoner øker. Kriteriene for å måle resultater skal utredes for å reflektere forskningskvalitet og forskningsproduktivitet.”

14. Olje og energi

”Fellesskapets interesser skal ivaretas gjennom skatteregler og konsesjonsbestemmelser.”

 • Sikre en god balanse mellom utbygging av ny kraftproduksjon og nye mellomlandsforbindelser, og endre energiloven slik at også andre aktører enn Statnett skal kunne eie og drive disse forbindelsene. Samfunnshensyn ivaretas gjennom konsesjonsbehandlingen.
 • Sikre at industrielle eiere av vannkraft, innenfor dagens konsolideringsmodell, kan ivareta sitt behov for forutsigbar krafttilgang også i fremtiden.

15. Samferdsel

 • Organisere større vei- og jernbaneutbygginger som egne prosjekter der offentlig-privat samarbeid (OPS) brukes som gjennomføringsstrategi.
 • Gjøre det mer attraktivt for store utenlandske entreprenører å legge inn anbud på norske samferdselsprosjekter.
 • Gjennomføre en større reform av jernbanesektoren, der Jernbaneverket og NSB omorganiseres for å oppnå en hensiktsmessig styringsstruktur, en forretningsmessig organisasjonsform og tydelige mål.
 • Sørge for en konkurransenøytral eier- og driftsstruktur av alle jernbaneterminaler.

”Regjeringen vil føre en konkurranseorientert luftfartspolitikk basert på forståelse for at flytrafikken er en sentral del av det norske transportnettet.

 • Legge til rette for at kommuner og private kan delta i utvikling i og rundt flyplasser.
 • Konkurranseutsette tårn- og sikringstjenester.

”Regjeringen vil innføre fri konkurranse innenfor post- og pakketjenester, og derfor oppheve reservasjonen mot EUs tredje postdirektiv.”

 • La Posten få økt handlingsrom for bedre å kunne tilpasse seg økt konkurranse og endrede brukerbehov.
Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.