Tilsløring

Kronikk: Et dårlig skoleeksempel!

Knut Erik Beyer-Arnesen, leder i NHO/Abelias forum for friskoler, tilslører debatten om privatskoler og kommersielle eiere. I et innlegg (6/2) i Dags­avisen beskylder han meg for å blande privatistundervisning inn i debatten om Privatskoleloven.

Dette er feil. Kronikken forholder seg utelukkende til de private videregående skolene som ble godkjent med tilskudd under Friskoleloven av 2003, og som driver kommersielt på ulovlig vis. Utdanningsdirektoratets tilsynsrapporter viser at disse skolene gjennomgående bryter lovens krav om at alle pengene skal komme elevene til gode. Gjennom omfattende internhandel kjøpes og selges overprisede tjenester i komplekse selskapsstrukturer. Slik finner penger veien ut av skolene, via andre selskaper og over i eiernes lommer, på tross av Privatskolelovens forbud mot fortjeneste.

Abelia påstår at «Akademiet organiserer skolene slik at de halverer administrative kostnader sammenlignet med tilsvarende offentlige skoler», og viser til udokumenterte besparelser ved Akademiet Drammen AS. Man må derfor tro at Abelia ikke har gjort seg kjent med funnene i Utdanningsdirektoratets tilsynsrapport. Der fremgår det at skolen leier inn administrasjonskonsulent og IT-konsulent til en pris som langt overstiger markedspris, og dermed påfører skolen unødig høye og dermed ulovlige kostnader. Gjennom slik handel får skolen(e) stadig oppblåste fakturaer fra selskaper under det samme eierskapet. Der ligger overskuddet.

Påstanden om at skolene har en «selvstendig økonomi», er formelt sett riktig. Likevel er den hovedsakelig ment å overskygge den strategiske selskapsstruktureringen som utøves rundt disse skolene, og at de inngår i en overordnet kommersiell konsernstrategi hvor tilgangen til offentlige tilskudd utgjør en viktig del av inntjeningen. Påstanden er derfor ikke virkelighetsforankret.

Noroff-skolene kunne ved tilsynet i 2010 ikke legitimere at overføringene til andre selskaper i konsernet var betaling for relevante tjenester som kom elevene til gode. Det var et brudd på loven.

Sonans VGS Bergen AS, som sammen med de to andre statsstøttede Sonans-skolene inngår i et flerleddet konsern under hemmelig Guernsey-registrert eierskap, skylder ifølge årsregnskapet for 2012 mer penger til resten av konsernet enn hva skolen årlig mottar i tilskudd og skolepenger til sammen. Utdanningsdirektoratet har ikke ført tilsyn med disse skolene etter Privatskoleloven, i motsetning til hva Beyer-Arnesen later til å påstå. Det kunne det likevel være grunn til. Ingen bør være komfortable med at offentlige skattepenger går til selskap som er eid fra et skatteparadis, og hvor årsregnskapene viser til dels store konserninterne transaksjoner. Det ligger verken praktiske, pedagogiske eller ideelle hensyn bak en slik organisering.

Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.