Tilsløring av lovbrudd

Kronikk: Et dårlig skoleeksempel!

Han spekulerer i tillegg i at folk flest ikke skiller mellom privatistskoler og private skoler under privatskoleloven, selv om han utmerket godt vet at den pågående debatten kun dreier seg om sistnevnte. Samtidig viser han stor forakt for tilsynsorganet, og forsøker å gjøre Utdanningsdirektoratet til syndebukk.

Til overmål imøtegår Beyer-Arnesen en påstand om tilsynet mot Akademiet som jeg ikke fremmet i innlegget mitt, hvilket tyder på at forsvaret for lovbryterskolene under kommersielt eierskap for tiden går på autopilot nede hos NHO.

Hans påstand om at skolene har en «selvstendig økonomi», er formelt sett riktig. Likevel er den hovedsakelig ment å overskygge det faktum at skoler, vikarbyråer, konsulentselskaper etc. samordnes under det samme eierskapet. Skolene inngår i en kommersiell konsernstrategi hvor tilgangen til offentlige tilskudd utgjør en viktig del av inntjeningen. Påstanden er derfor ikke virkelighetsforankret.

Beyer-Arnesen hevder videre at «Akademiet organiserer skolene slik at de halverer administrative kostnader sammenlignet med tilsvarende offentlige skoler», og viser til udokumenterte besparelser ved Akademiet Drammen AS. Abelia prøver altså å tilsløre funnene i Utdanningsdirektoratets tilsynsrapport. Der avsløres det blant annet at skolen leier inn administrasjonskonsulent og IT-konsulent til langt over markedspris, og dermed påfører skolen unødig høye og dermed ulovlige kostnader. Gjennom denne internhandelen får skolen(e) stadig oppblåste fakturaer fra selskaper under det samme eierskapet. Slik finner penger veien ut av skolene, via andre selskaper og over i eiernes lommer, i strid med Privatskolelovens forbud mot fortjeneste.

Sonans VGS Bergen AS, som sammen med de to andre statsstøttede Sonans-skolene inngår i et konsern under hemmelig Guernsey-registrert eierskap, skylder ifølge årsregnskapet for 2012 mer penger til resten av konsernet enn hva skolen årlig mottar i tilskudd og skolepenger til sammen. Disse skolene startet opp i 2005, og har ikke drevet i 25 år med offentlige tilskudd.  Utdanningsdirektoratet har heller ikke ført tilsyn med disse skolene etter Privatskoleloven, i motsetning til hva Abelia prøver å framstille det som. Det kunne det likevel være grunn til. Ingen bør være komfortable med at offentlige skattepenger går til selskap som er eid fra et skatteparadis, og hvor årsregnskapene viser store konserninterne transaksjoner.

Det ligger verken praktiske, pedagogiske, eller ideelle hensyn bak en slik organisering.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.