Nyhetsbrev 2/2018

av | feb 28, 2018 | Nyhetsbrev

I For velferdsstatens nyhetsbrev 2/2018 kan du blant annet lese om nye flertallsvedtak i Stortinget om velferdsprofitt, en kronikk om velferdsprofitørenes lobbyisme og få informasjon om aktuelle arrangementer, aksjoner og kampanjer.

Innholdsfortegnelse:

  1. Flertallsvedtak i Stortinget om velferdsprofitt
  2. Velferdsprofitørenes lobbyisme
  3. Kragerø tar tjenestene tilbake
  4. Medisin – mot sykdom eller for profitt?
  5. Kvinnekamp, arbeiderbevegelsen og velferdsstaten
  6. Bemanningsselskaper i kommunesektoren
  7. Velkommen til seminar om velferd uten profitt
  8. Aktuelle arrangementer, aksjoner og kampanjer

1. Flertallsvedtak i Stortinget om velferdsprofitt

Stortinget har nå behandlet representantforslag fra SV om profittfri barnehage og om åpenhet i helse- og omsorgsinstitusjoner. Forslagene ble ikke vedtatt i sin opprinnelige form, men i begge saker har opposisjonen samlet seg bak krav til regjeringen. Spørsmålet er nå hvordan den blåblå regjeringen kommer til å utføre disse oppdragene fra Stortinget. Det er all grunn til å holde et øye med velferdsprofitørenes meget aktive lobbyisme (se neste sak i dette nyhetsbrevet). Analyse av regjeringspartienes plattform for økt konkurranse og stortingsvedtaket om å utrede velferdsprofitt finner dere i forrige nyhetsbrev.

Innen barnehagesektoren endte en samlet opposisjon (Ap, Sp, Krf, SV, MDG og R) på et forslag om å utrede lovendringer som kan gi kommunene mulighet til å skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager og herunder utrede en mulig ny organisasjonsform for ideelle barnehager. Dagens barnehagelov skiller ikke mellom ulike private eierskapsformer og det finnes ikke en eierskapsform tilpasset ideell drift av skattefinansierte velferdstjenester. Derfor er dette et nødvendig utredningsarbeid for å skape en profittfri barnehagesektor i framtiden. Samme flertall vedtok også et forslag om at regjeringen skal vurdere hvordan ansatte i private barnehager kan sikres lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med ansatte i offentlige barnehager (se saksdokumenter her).

Innen helse- og omsorgssektoren har SV reist spørsmålet om åpenhet og innsyn i private institusjoner, samt et krav om å sikre like lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. En samlet opposisjon støttet også her forslaget om like vilkår for de ansatte. Vedtaket om åpenhet fikk derimot enstemmig støtte, men her ligger nok noe ulike tolkninger til grunn. Dette framkommer i en interessant brevveksling mellom Stortinget og helseministeren, der ministeren blant annet framhever at når man slipper til kommersielle aktører, må man også forholde seg til de ordinære spillereglene i næringslivet, slik som forretningshemmeligheter. Det er også viktige og uavklarte diskusjoner om hvem som skal gis innsyn. Holder det at tilsynsmyndighet har innsyn, eller skal offentligheten også ha tilsvarende innsyn? (Se saksdokumenter her).

2. Velferdsprofitørenes lobbyisme

Når et stort flertall av befolkningen ikke ønsker velferdsprofitører i Norge, men de allikevel finnes, bør vi spørre oss hvorfor. En av forklaringene er velferdsprofitørene, og deres allierte, sitt arbeid med lobbyisme og PR. Ettersom hver skattekrone som havner i lomma på en velferdsprofitør, har gått igjennom en politisk beslutningsprosess, er det avgjørende for velferdsprofitørene å påvirke politikerne. Dette gjøres både gjennom direkte lobbyisme og indirekte påvirkning av den offentlige debatten, gjerne omtalt som Public Relations (PR)-arbeid. I et demokrati er begge deler legitime strategier for å påvirke politikken. Likevel er det åpenbart at velferdsprofitørene har et overtak i kraft av sine store økonomiske muskler. Dessuten likner deler av deres «informasjonsarbeid» på ren propaganda. Det er derfor god grunn til å se nærmere på deres PR- og lobbyarbeid – ikke minst nå, når regjeringen er pålagt av Stortinget å utrede viktige sider av velferdsmarkedet som har vokst fram (se forrige sak i dette nyhetsbrevet, og les Linn Hernings artikkel om velferdsprofitørenes lobbyisme).

3. Kragerø tar tjenestene tilbake

Kragerø tar offentlige tjenester tilbake til kommunal egenregi. Nå satser de på å ansette fem personer og kjøpe inn eget utstyr for å ordne opp i vann- og avløpsnettet. En lang rekke vedlikeholdsoppgaver står for døren, og ifølge rådmannens innstilling vil det bli både billigere og mer fleksibelt enn å kjøpe inn tjenester. Det var flertall for en slik løsning i administrasjonsutvalget nylig, men ettersom FrPs representant anket avgjørelsen inn for kommunestyret, vil avgjørelsen bli tatt på dets møte 8. mars. Ettersom både AP, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne støtter forslaget, er det imidlertid liten tvil om utfallet.

Kragerø var også blant de første kommunene som tok renovasjonen tilbake i egenregi etter at RenoNorden gikk konkurs. I begge tilfellene viste administrasjonens egne utregninger at kommunen kunne drifte disse tjenestene til lavere pris om de gjorde det selv. Ikke minst sparte de inn på å slippe utgiftene til innkjøp og dyre anbudsprosesser. En avtale som ble inngått mellom fagbevegelsen og partiene AP, SV og Rødt før valget i 2015 ligger til grunn for denne positive utviklingen i Kragerø. Med ordfører fra AP og varaordfører fra Rødt har dette ført til et godt samarbeid mellom politikerne og de ansatte med sikte på å bedre og effektivisere tjenestene for kommunens innbyggere.

4. Medisin – mot sykdom eller for profitt?

Nok en gang har vi fått en kamp mellom den farmasøytiske industrien og helsemyndighetene om priser på medisiner. Kort sagt dreier det seg om hvorvidt sykdomsbekjempelse eller medisinselskapets profitt skal være hovedprioritet. Få virksomheter opererer med så omfattende monopoler som den farmasøytiske industrien, som håver inn gigantiske verdier gjennom sine patent-beskyttede medisiner. Situasjonen roper nærmest etter sterkere samfunnsmessige styring og kontroll. Store verdier står imidlertid på spill og aktørene har enorm økonomisk og politisk makt, samt internasjonale avtaler som beskytter dem. Nå dreier det seg om medisinen Spinraza, som kan dempe de negative effektene av den dødelige sykdommen spinal muskelatrofi. Selskapet Biogen har patentrettighetene og har krevd 1 million kr per injeksjon. Hva sluttsummen ble, er hemmelig (slik markedet, men ikke helsevesenet, krever), men prisen er usedvanlig høy. Det er imidlertid mulig å tvangslisensiere medisinen og produsere den selv. SV har nå foreslått dette, og det kan det bli flertall for på Stortinget. Les mer her.

5. Kvinnekamp, arbeiderbevegelsen og velferdsstaten

Arbeiderbevegelsens kamper har bestandig handlet om fordelingsstrategier – fordeling av verdier og fordeling av makt. Fordelingskampene har gått langs tre linjer, bedre lønn til arbeiderne og inntekstutjevning, kortere og regulert arbeidstid, universell og skattefinansiert velferd. Denne økonomiske og sosiale utjamningen var helt avgjørende for kvinnesakens gjennomslag på 1970-tallet. Men kvinnekampen må fortsette. For yrker der flest kvinner jobber er stadig salderingspost i kampen om lønn, arbeidstid og velferdsordninger, og velferdsstatens ordninger er under stadig press på områder der kvinner rammes hardest, som pensjon, pleiepenger, arbeidsavklaring og yrkesskade, fødeavdelinger og kvinneklinikker, skriver Helene Bank i denne artikkelen i anledning den forestående dag for kvinnefrigjøring 8. mars.

6. Bemanningsselskaper i kommunesektoren

Norske kommuners bruk av bemanningsselskaper har økt kraftig fra 2012 til 2016. Omsorg og helse står for 50-60 prosent av dette. På oppdrag av Fagforbundet har Roar Eilertsen i De Facto skrevet en ny rapport«Bemanningsselskaper i kommunesektoren. Erfaringer med Orange Helse», som viser at det skandalerammete bemanningsbyrået Orange Helse, nå kalt Sydvest Prosjekt AS, ligger på topp. De øvrige seks store er Adecco Norge AS, Konstali Helsenor AS, Ambio Helse AS, Personalhuset Staffing AS, Pedagogisk vikarsentral AS og Manpower AS. Rapporten beskriver en rekke negative konsekvenser både av innleie som sådan og av manglende kontroll og kunnskap hos innkjøperne. Dette gir store negative effekter på kvalitet, økonomi og arbeidsbetingelser. Rapporten viser også til hvilke tiltak som kan settes i verk for å motvirke denne utviklingen.

7. Velkommen til seminar om velferd uten profitt

Den 7. mars arrangerer For velferdsstaten og kampanjen Velferd uten profitt et seminar i Oslo for å evaluere kampanjen og planlegge videre arbeid. Her kan dere møte barnehageforeldre, ideelle aktører, fagforeningsrepresentanter og andre som på ulike måter har erfaring med, eller kunnskap om, kommersialisering og markedsretting av de skattefinansierte velferdstjenestene. Her er programmet. Velkommen!

8. Aktuelle arrangementer, aksjoner og kampanjer

* Politisk streik mot bemanningsbransjen

Kampen mot bemanningsbransjen går videre. Den 15. november i fjor gjennomførte en rekke fagorganisasjoner politisk streik og markering foran Stortinget med krav om å forby bemanningsforetak i byggebransjen rundt Oslofjorden i første omgang. Tirsdag 6. mars fra kl. 13 til 15:30 er det tatt initiativ til ny politisk streik, samt fanemarkering foran Stortinget fra kl. 14. Initiativtakere er LO i Oslo sammen med en rekke lokale fagforeninger, og flere fagorganisasjoner slutter seg til etter hvert.

* Klimakamp – Broen til framtiden

Fredag 9. mars gjennomføres den femte «Broen til framtiden»-konferansen i Folkets Hus i Oslo. Konferansen til denne brede alliansen av fagorganisasjoner, miljøorganisasjoner, kirka m.fl. har blitt en årviss og voksende begivenhet – med etter hvert over 600 deltakere. Et av de grunnleggende kravene til denne alliansen, der For velferdsstaten også er med, er en politisk styrt omstilling som skaper 100.000 klimajobber – samt gir rom for å bremse oljeutvinninga. Konferansen starter kl. 9:00, og deltakelse er gratis.

* Konferanse: Verdien av persondata
En av de mest verdifulle ressursene i dag er data. Data om våre vaner, interesser og hvor vi befinner oss samles inn hele tiden gjennom apper og internettbruk. Dette gjør det mulig å utvikle tjenester og produkter som kjenner dine interesser, din helsetilstand og hvor det er mest sannsynlig med trafikkø. En håndfull selskaper dominerer markedet. Deres posisjon kan befestes enda mer gjennom krav om fri flyt av data som fremmes i internasjonale handelsforhandlinger. Handelskampanjen i samarbeid med For velferdsstaten arrangerer gratis konferanse om dette temaet den 12. mars i Fagforbundets lokaler. Ytterligere opplysninger finnes her. Påmelding til handelskampanjen@handelskampanjen.no.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.