Barnehage: kommersielle skviser ideelle

Skviser de ideelle (betalingsmur), er Klassekampens overskrift til intervjuet med For velferdsstatens Elin Skrede 13. april. I intervjuet forteller Skrede om notatet hun har skrevet om Private Barnehagers Landsforbund (PBL), der hun blant annet går gjennom organisasjonens styresammensetning og vedtekter. PBL favoriserer kommersielle medlemskonsern, og et mindretall har uten hell jobba for endringer.

PBLs vedtekter fører til en favorisering av de kommersielle barnehagene, mens den største delen av medlemsmassen fortsatt er enkeltstående barnehager.

Det er de kommersielle barnehagene som sitter med makta. De bestemmer politikken og linja til PBL, og de enkeltstående barnehagene har i praksis liten innflytelse, sier Skrede.

Skrede har gått gjennom landsmøteprotokoller, som viser at forslag om å gi ideelle barnehager større innflytelse blir nedstemt.

Notatet om PBL setter søkelys på den sentrale rollen PBL har hatt i å forme norsk barnehagepolitikk helt siden oppstarten i 1993, og hvordan de har kjempa med nebb og klør mot lovendringer som de er imot.

Skrede håper notatet kan bidra til debatt rundt PBL som aktør.

Det er overraskende å se hvor stor innvirkning de har hatt over politikken. Det kan ikke fortsette. Da vil det bli enda større kommersialisering. Det tror jeg ikke er til barnas beste, sier Skrede.

Det er store forskjeller mellom de ulike private barnehagene. Skrede mener PBL tåkelegger disse forskjellene, og driver dobbeltkommunikasjon.

Skrede mener gjennomslag for PBL i politikken har ført til en finansieringsordning med likebehandlingen av kommersielle kjeder og små ideelle barnehager. Det fører til en overfinansiering av de kommersielle kjedene, og økonomiske problem for små, enkeltstående og ideelle barnehager. De siste årene har det vært stor nedgang i tallet på små og ideelle barnehager, og en konsolidering av de store kommersielle kjedene.

Skrede foretar en gjennomgang av flere tilsynssaker i notatet, som viser at PBL har stått ved eiernes side også når det er klart at barnehageloven er brutt, og pengene ikke er brukt i barnas interesse. I oppslaget nevnes Økernly- saken og Gnist Trøa- saken. I Gnist Trøa- saken brukte PBL sitt eget kunnskapssenter for å imøtegå det offentlige tilsynet av barnehagen i Trondheim. Etter en rekke tilsyn valgte kommunen i 2019 å vedta stenging av barnehagen på grunn av alvorlige hendelser i barnehagen som omhandla uforsvarlig drift.

Det er et stort spenn mellom hva PBL sier og hvordan de handler. De heier på gode barnehager, men når eierne sine interesser står mot det beste for barna, så står de last og brast med eierne, sier Skrede.

Styrelederen i PBL, Eirik Husby, eier selv en barnehage som har brutt barnehageloven og fått tilbakebetalingskrav på 800.000 kroner. En av Husbys barnehager, Økernly barnehager, hadde vesentlig lavere personalkostnader enn tilsvarende kommunale barnehager. Det ble samtidig tatt et utbytte på en million kroner.

Husby driver barnehager for å tjene penger, og gjør det med lav bemanning. PBL kunne tatt avstand fra den måten å drive barnehager på, sier Skrede.

PBL har derimot støtta styrelederen både før og etter at dommen var endelig. At Husby ble innstilt og gjenvalgt som styreleder når det var kjent at barnehagen hans hadde brutt barnehageloven, mener Skrede at sender et dårlig signal.

PBLs direktør Anne Lindboe sier i sitt tilsvar til Klassekampen blant annet dette om notatet og Elin Skredes uttalelser:

Dette kjenner vi oss ikke igjen i. Her blir det kasta et mistenkelig lys over alle som ikke er ideelle. Eierskap har lite å si for kvalitet. Vi er veldig stolte av å representere alle typer barnehager, inkludert de enkeltstående barnehagene som er eid av en barnehagelærer. De bidrar med gode barnehagetilbud og arbeidsplasser og fortjener økonomisk godtgjøring for det.

Lindboe mener uenigheten i realiteten dreide seg om en liten gruppe medlemmer som på forrige landsmøte ikke fikk flertall for endringer.

Lindboe mener det virker som PBL nærmest blir beskyldt for utviklinga med større konsern i sektoren:

De insinuerer at vi er skylda for barnehagesammensetningen vi har i dag. Det er ganske søkt. Det er politikerne som har gjort de valgene som gjør at vi har kommet dit vi er.

PBLs direktør kaller også For velferdsstaten for en lobby- og PR- organisasjon:

De er en stråorganisasjon som er finansiert av og snakker på vegne av Utdanningsforbundet og Fagforbundet. De burde ha baller nok til å si dette selv. Isteden bruker de kontingenten til ansatte i private barnehager til å motarbeide arbeidsplassene deres. De vil ikke ha privat velferd og private barnehager, men det tør de ikke å si og finansierer For velferdsstaten for å gjøre jobben for dem.

PBLs styreleder Eirik Husby uttaler blant annet  i oppslaget dette om Økernly- saken:

Dette er selvsagt en sak jeg skulle vært foruten. I 2014 var vi ikke klar over at vi lå i brudd med barnehageloven. Hadde vi visst det, hadde vi gjort tiltak, slik at vi lå innenfor regelverket.

Hvis du vil lese For velferdsstatens svar på PBL direktør Anne Lindboes uttalelser, kan de leses her:

Interessekampen, Klassekampen 17.04.21

Hvem skal tjene på barnehagene?, Barnehage.no 16.04.21

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.