Innlegg: Ny kurs for barnevernet?

Vi er enige med Budfirs anskaffelsesdirektør i at tillit til forvaltningen er avhengig av at byråkratiet utfører politikken som vedtas. Å rette skarp kritikk mot Bufdir er derfor ikke noe vi tar lett på. Når vi likevel har gjort det, er det fordi vi mener det er helt nødvendig.

Bufdir fikk i tråd med Hurdalsplattformen i oppdrag å utrede utfasing av de store kommersielle aktørene i institusjonsbarnevernet innen 2025. De svarer at det ikke er tilrådelig, men dersom det skal gjøres så «kan en løsning være å organisere de statlige barneverninstitusjonene i et statsforetak. (Da) vil de berørte ansatte ikke gå inn i det statlige tariffområdet og medleverforskriften kan i så fall tas i bruk.» Statsforetak «kan redusere det økte bemanningsbehovet samt redusere økte kostnader til tjenestepensjon …» ( Bufdir svar på bestilling 11.03.22).

Anbudssystemet og fortjenestemotiv har ført til at kommersielt ansatte har dårligere lønn, pensjon og arbeidsvilkår. Direktoratet peker på at raskest mulig utfasing kan nås ved å dumpe også de offentlig ansattes vilkår. Det er helt i tråd med markedstenkningen, men stikk i strid med regjeringens politikk. I mars skrev Bufdir også: «Dersom enkelte av de store kommersielle leverandørene velger å endre selskapsform vil dette kunne redusere risikoen for mangelfull tilgang til nødvendige tjenester, samt øke andelen ideelle leverandører. Det kan være viktig med en aktiv oppfordring og veiledning til markedet når det gjelder endring av selskapsform og mulighetene dette kan gi.»

l juli var Adolfsen- brødrenes Aberia-konsern blitt et ideelt AS ved en enkel vedtektsendring. Anskaffelsesdirektøren mener det er mistenkeliggjøring å peke på hvor uklok Bufdirs agering er, og hevder sågar at Bufdir har gjort det for å sikre «nok ideelle». Problemet er at dersom man kan gå fra kommersiell til ideell (og tilbake) med en enkel vedtektsendring, er det ikke lenger noe poeng å skjerme ideelle aktører. Direktoratets løsning forsterker markedsmodellen som regjeringen vil bort ifra.

I 2018 gjorde Stortinget et anmodningsvedtak om at de ideelles andel skulle opp til 40%, uten reduksjon i den offentlige andelen. Under Høyre-regjeringene kom man ikke er et eneste skritt nærmere dette. Nå er retningen ytterligere forsterket som anskaffelsesdirektøren skriver. Regjeringen vil bort i fra anbudssystemet som skviser de ideelle og over på langsiktige samarbeid. I budsjetthøringen i Stortinget var de tradisjonelle, ideelle aktørene krystallklare på at de kan bidra mer dersom forholdene legges til rette. Nye samarbeidsformer krever en annen tenkning enn tradisjonelle anskaffelser. Bufdir velger heller å be kommersielle aktører iføre seg ideelle klær. Det er oppsiktsvekkende.

Anskaffelsesdirektøren skriver at Bufdir vil levere i tråd med oppdragene de får av departementet som styrer dem. Da bør Bufdir i fortsettelsen fremme forslag til løsninger i tråd med det folkevalgte flertallets politikk. Ikke løsninger som bringer politikerne lenger unna målet.

Innlegg av Cathrine S. Amundsen, nestleder For velferdsstaten
En versjon av innlegget stod på trykk i Klassekampen 02.11.22

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.