Innlegg: Feilslått Ole Brumm-strategi

Øyvind Håbrekke ser ut til å tro at ideell drift av velferdstjenester kan blomstre side om side med en stadig voksende kommersiell velferdssektor (Vårt Land 14.03). I virkelighetens verden er Håbrekkes «ja, takk begge deler» en dødlinje for de tradisjonelle ideelle organisasjonene som i generasjoner har gitt samfunnet stor merverdi. Velferdstjenesteutvalget (NOU 2020:13) gransket utviklingen i de private velferdstjenestene og fant at:

De ideelle leverandørene har fått en mindre andel av de velferdstjenestene som drives av private. På alle tjenesteområdene, bortsett fra for friskolene, har konsernorganiserte, kommersielle aktører økt sin andel. Det har vært en tydelig reduksjon av ideelles andeler av samlede private leveranser. Innenfor gruppen av kommersielle leverandører har det, de siste 4–5 årene, skjedd en forskyvning fra mindre norske foretak til større norskeide konsern og noen helt eller delvis utenlandsk eide konsern. Det gjelder i spesielt stor grad barnevern og i helse- og omsorgssektoren. Av 17 utenlandske aktører var fem Private Equity-fond, hvorav flere er registrert i lavskatteland. Utvalgets kartlegging kan tyde på at bruk av åpne anskaffelser i realiteten innebærer en favorisering av kommersielle framfor ideelle virksomheter, alt annet likt. Over tid kan det medføre at ideelle aktører forsvinner som leverandører av offentlig finansierte velferdstjenester.

Håbrekkes Modum Bad kan altså på sikt forsvinne om de må konkurrere med kommersielle virksomheter i åpne anbud. Maktspredning og mangfold oppnås ikke gjennom markedskonkurranse. Fakta er at der velferd organiseres som marked, så taper de ideelle og makten overføres til profittmotiverte aktører og skatteparadis. Håbrekke advarer mot å gjøre dette til et verdispørsmål. Forstå det den som kan, for hvis ikke dette er et verdispørsmål, hva er det da? Lytter de ideelle virksomhetene til Håbrekke her, ja så har de allerede tapt. For hvorfor skal myndighetene prioritere ideelle, under sterk motstand fra store kommersielle konsern og deres mektige venner, dersom de ideelle ikke har en merverdi?

Skrevet av Cathrine Strindin Amundsen, nestleder i For velferdsstaten
Innlegget stod på trykk i Vårt Land 21.3.2023

Innlegget er et tilsvar til Øyvind Håbrekke, som publiserte teksten Ideelle aktører kan fort gjøre sin egen sak en bjørnetjeneste i Vårt Land 14.3.2023.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.