Innlegg: Loven må endres

Mari Rise Knutsen og Jenny Eiksund skriver bra i Klassekampen 8. november om viktigheten av å hegne om steinerskolene. De er bekymret for steinerskolens fremtid etter at regjeringen varslet kutt i støtten til kombinerte skoler. Regjeringen har nå varslet kompenserende tiltak, men forskjellsbehandlingen som etterlyses av Knutsen og Eiksund – en forskjellsbehandling dagens sektor har behov for – finnes det ikke hjemmel for i dagens system.

Privatskoler har alltid eksistert parallelt med den offentlige fellesskolen, og lenge begrenset de seg til et mindre antall ideelle skoler med et alternativ pedagogisk grunnlag eller livssyn. Men som det kommer fram i For velferdsstatens notat «Privatskoler i Norge», har sektoren endret seg de siste tiårene. Det har blitt etablert flere skoler med kommersielt preg og skoler som i større grad er konkurrenter, ikke supplement, til det offentlige tilbudet. Dette er først og fremst en konsekvens av liberaliseringer av godkjenningsgrunnlaget under borgerlige regjeringer. Til tross for det som kalles et profittforbud, viser tilsyn at det likevel sluses millioner av kroner ut av skolene.

Dagens privatskolelov legger opp til likebehandling av alle private skoler, med et finansieringssystem basert på stykkpris der pengene følger elevene. Dette gir lite rom for å ta høyde for forskjellene som nå eksisterer blant de private skolene. Det betyr at regjeringen per i dag rett og slett ikke kan gjøre forskjell på profittdrevne privatskoler og pedagogiske alternativer som steinerskolen, slik Knutsen og Eiksund etterlyser.

Dette kan vi gjøre noe med: Lovendringer kan innføres som gjør det mulig å skille mellom ideelle og kommersielle i skolesektoren og mellom ønskede supplement og direkte konkurrenter. Dette kan det sikres flertall for med dagens regjering. Men da må presisjonsnivået i debatten opp og kunnskapen økes. Hvis vi kun ser virkning, ikke årsak, vil heller ikke tiltakene treffe.

Skrevet av Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten.
Innlegget stod på trykk i Klassekampen 10.11.2023.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.