Nyhetsbrev 1/2010

av | jan 14, 2010 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens første nyhetsbrev i 2010 ble sendt ut 26. januar. De viktigeste sakene er Velferdskonferansen 2010, sykelønnsdebatten og ny kamp om konkurranseutsetting.

Nyhetsbrev 1/10

Innhold:
1. Velferdskonferansen 2010 13.-14. september
2. Sykelønnsdebatten – også et spørsmål om menneskesyn
3. Ny kamp om konkurranseutsetting
4. Fornyelse i For velferdsstaten
5. Aktuelle konferanser i 2010

1. VELFERDSKONFERANSEN 2010 13.-14. SEPTEMBER

Tid og sted for Velferdskonferansen 2010 er nå klar. Den blir arrangert i Oslo Kongressenter (Folkets hus) 13.-14. september. Merk av datoen i kalenderen allerede nå! Hovedtema for konferansen blir «Vår velferdspolitikk». Det betyr at hovedfokuset skal settes på våre egne alternativer, hvordan vi vil at dette samfunnet skal utvikle seg, og hva vi har å sette i stedet for New Public Management og markedsløsninger. Vi skal selvfølgelig også se på hva som er problemene og utfordringene med dagens ordninger, hva som er bra og hva som bør endres. Bli med og skape fremtidas velferdspolitikk!

Påmelding vil starte i mars. Informasjon vil fortløpende legges ut på For velferdsstatens hjemmesider.

 

2. SYKELØNNSDEBATTEN – OGSÅ ET SPØRSMÅL OM MENNESKESYN

Statsminister Jens Stoltenberg satte i høst i gang en voldsom debatt da han angrep sykefraværet i Norge som han mente hadde økt sterkt og dermed representerte en trussel mot «den økonomiske handlefriheten». Senere har andre dokumentert at sykefraværet ikke er høyere nå enn da sykelønnsordningen ble innført på slutten av 1970-tallet, og at det har vært høyere tidligere i dette tiåret.

Blant tiltakene Stoltenberg mente burde vurderes, var innstramminger som var gjennomført i den svenske ordningen. Etter at så vel svensk LO som den sosialdemokratiske partilederen, Mona Sahlin, hadde påpekt at dette var vanvittige virkemidler, gikk imidlertid Stoltenberg etter hvert bort fra disse forslagene. NHO holder derimot fortsatt fanen høyt for de svenske innstrammingene – som for eksempel normerte sykemeldinger, der ulike sykdommer og lidelser «kvalifiserer» til sykefravær med forhåndsdefinert varighet, uavhengig av den enkeltes situasjon. Det er denne typen mistenkeliggjøring, styrket kontroll ovenfra og økt disiplinering som nå utgjør de største truslene mot sykelønna. Selv om full lønn under sykdom er garantert i denne omgangen, er altså kampen om innholdet i sykelønnsordningen ikke over.

Mye av debatten om sykelønnsordningen dreier seg grunnleggende om menneskesyn – med en underliggende mistenkeliggjøring av folk som blir syke og som sliter i et krevende arbeidsliv. Dette utgjør en sentral del av høyresidas arbeidslinjepolitikk, med fokus på arbeidsmoral, unnasluntring og misbruk. Slik individualiseres ansvaret for de omfattende samfunnsmessige problemene som brutaliseringen av arbeidslivet representerer.

Lenker til anbefalte innspill i sykelønnsdebatten finnes her.

 

 

3. NY KAMP OM KONKURRANSEUTSETTING

NHO lansert i forbindelse med sin årskonferanse en ny offensiv for konkurranseutsetting av offentlige tjenester med utgangspunkt i en egeninitiert undersøkelse om folks holdninger til spørsmålet. NHO Service spår eksplosiv vekst i private tjenesteleverandører. Administrerende direktør i KS, tidligere NHO-direktør Sigrun Vågeng, ser ut til å trekke i samme retning. Hun skriver i en kommentar (Bærekraftig velferd eller dramatiske kutt?) at velferdsstaten ikke er økonomisk bærekraftig lenger enn i et tiårsperspektiv – og at store omlegginger må til. Dette er velkjent ideologiproduksjon fra høyresida. Mye tyder dermed på at det ligger an til en ny politisk kamp om konkurranseutsetting.

Kommunenes innrapporteringstall til staten (KOSTRA-tallene) viste i høst at konkurranseutsetting er på vei opp igjen i kommune-Norge – uavhengig av hvilke partier som har flertall i kommunestyrene (Dagsavisen 18.november). Det politisk/ideologiske forsvarsverket hos mange i de rødgrønne partiene ser med andre ord ikke ut til å være imponerende. Fagforeninger og tillitsvalgte omkring i norske kommuner gjør derfor lurt i å forberede seg og friske opp kunnskapen om de nedslående erfaringene vi har med anbudssystemet. Flere av våre hefter tar opp dette temaet. (Heftene kan bestilles her) Alternativer til konkurranseutsetting er høyst levende. Et eksempel er modellkommuneforsøkene og kvalitetskommuneprogrammet, der over 150 kommuner deltar, som har utviklet motstrategier med fokus på kvalitetsutvikling uten et stadig press for privatisering.

Les mer på For velferdsstatens temasider om privatisering og konkurranseutsetting.

 

 

5. FORNYELSE I FOR VELFERDSSTATEN

2010 ble innledet med fornyelse og nyansettelse i For velferdsstaten. Sekretariatet er nå utvidet til tre ansatte, og vår nye rådgiver, Linn Herning, skal særlig bidra til å forbedre For velferdsstatens informasjonsarbeid. Linn har vært nestleder i Attac Norge og har vært aktiv innen Handelskampanjen. Vi har hatt henne som innleder på en tidligere velferdskonferanse, og hun har nettopp tatt mastergrad i historie med avregulering og privatisering av vår infrastruktur som tema. Det kommer godt med når vi nå skal styrke vårt formidlingsarbeid.

Vi har også oppjustert våre nettsider. Det blir nå daglige oppdateringer med relevante nyheter, og en satsing på å videreutvikle http://www.velferdsstaten.no/ som ressursside med bakgrunnsstoff og lettere innføringer i ulike temaer. I tillegg til sterkere nettsider vil det fremover komme månedlige nyhetsbrev.

En av For velferdsstatens viktigste oppgaver er å spre informasjon og kunnskap. Vi kommer gjerne på besøk, så ta kontakt!

 

 

6. AKTUELLE KONFERANSER i 2010

Attac-konferanse om økonomiske alternativer 5.-7. februar
5.-7. februar arrangerer Attac konferansen «En annen verden er mulig – men hvilken?» på Håndverkeren i Oslo. Konferansen har fire hovedtemaer: Demokratisk økonomistyring, grønn og bærekraftig økonomi, radikale utfordringer til en radikal regjering og deltakende budsjettering. For velferdsstaten deltar med to innledninger: Asbjørn Wahl om klimakampen og Helene Bank om reform av IMF.

Res Publica konferanse 19.februar
Res Publica inviterer 19.februar til konferansen «Utfordringer og muligheter i krisetid» om forståelsen av vår politiske samtid og om hvilke ideer som bør være med på å legge kursen framover. Sted for arrangementet er Fagforbundets lokaler i Keysersgate 15 i Oslo.

Manifests Årskonferanse 3.mars
Onsdag 3. mars lanserer Manifest senter for samfunnsanalyse sitt nye initiativ, Manifest Årskonferanse, på Sentrum scene i Oslo. Manifest analyse har i løpet av kort tid markert seg som en skarp deltaker i samfunnsdebatten gjennom pamfletter, rapporter, artikler og direkte deltakelse i møter og debattprogrammer. Tema for årskonferansen er «Arbeidsliv i ubalanse».

European Sosial Forum (ESF) 1.-4. juli, Istanbul
Europas Sosiale Forum arrangeres i år for sjette gang. For velferdsstaten deltar i programutformingen gjennom ulike møter i European Preparatory Assembly (EPA). Av tema vi ønsker å sette på dagsordenen er: New Public Management, fattigdom og fordeling, den nordiske velferdsmodellen og krise-utviklingen i Europa.

Kommunalkonferansen 12.-13. oktober
LO kommunes Kommunalkonferanse arrangeres i år 12.-13. oktober på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Mer informasjon kommer.

Norges sosiale forum, Globaliseringskonferansen, 18.-21. november
Norges sosiale forum, også kalt Globaliseringskonferansen, er en viktig samlingsplass og et bredt diskusjonsforum. Konferansen holdes på Oslo Kongressenter (Folkets hus). Mer informasjon kommer.

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Postboks 7003, St. Olavs plass

0130 Oslo

 

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no/

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.