Nyhetsbrev 9/2014

av | nov 14, 2014 | Nyhetsbrev

I dette nyhetsbrevet oppsummerer vi Velferdskonferansen og viser den voksende mobiliseringen mot antidemokratiske handelsavtaler. Du kan også lese kronikker om McKinseyfiseringen av velferdsstaten og Lærerne i samfunnskampen. I tillegg anbefaler vi ei bok om skolen, ei ressursside om kommunereformen og to politiske møter.

INNHOLD:

  1. Velferdskonferansen 2014 – oppsummering, presentasjoner og videointervjuer
  2. Voksende mobilisering mot antidemokratiske handelsavtaler
  3. Kronikk: McKinseyfisering av velferdsstaten
  4. Kronikk: Lærerne i samfunnskampen
  5. Bok og debatt: Bak fasaden i Osloskolen
  6. Kommunereform – fakta og argumenter fra Fagforbundet
  7. Uttalelse: Forsvar arbeidsmiljøloven – styrk fagbevegelsens kampkraft!
  8. Globaliseringskonferansen 2014 – med tema frihet – i Oslo denne helga!
  9. Politisk pub

 

1. VELFERDSKONFERANSEN 2014 – OPPSUMMERING, PRESENTASJONER OG VIDEOINTERVJUER

250 deltakere var samlet på Velferdskonferansen 2014 for å diskutere noen av de alvorligste utfordringene vi står overfor i utviklinga av vårt samfunn – sentralisering av makt, markedsorientering av det offentlige, nedbygging av landbruket, avregulering av arbeidslivet og økt mistillit til de ansatte. Samtidig fikk vi presentert flere eksempler og beretninger om motstand som organiseres, om aksjoner som gjennomføres, om folk som er beredt til å slåss for å forsvare mye av det som er verdt å forsvare i dette samfunnet, og som generasjoner før oss har ofra mye for å oppnå.

Høyre/FrP var åpenbart godt forberedt på regjeringsmakt og viser mer handlekraft enn vi liker. I løpet av et knapt år har de lagt fram forslag om en omfattende sammenslåing av kommuner, der innbyggerne er tiltenkt en minst mulig rolle. De har foreslått et omfattende utsalg av offentlig eiendom. De har foreslått sentralisering av en rekke statlige institusjoner. De har varslet at det skal åpnes for kommersielle interesser innafor utdanningssektoren. De har gjort klart at det vil bli åpnet for fritt behandlingsvalg innen helsesektoren, noe som vil fungere som en åpen invitasjon til kommersielle interesser som ønsker å skumme fløten av de mest attraktive helsetjenestene. De har foreslått å redusere uføretrygda og kutte drastisk i barnetillegget. De har lagt fram forslag til dramatisk svekking av Arbeidsmiljøloven, og deres mål er helt klare: Arbeidslivet skal avreguleres. Arbeidsgivernes stilling skal styrkes, og fagbevegelsen skal svekkes.

For å møte dette trenger vi brede allianser. Vi trenger å støtte hverandre. Vi trenger å videreutvikle våre alternativer og våre løsninger. Og ikke minst, vi trenger å mobilisere bredt og omfattende. Å ta et steg i denne retningen var et av formålene med Velferdskonferansen 2014. For dere som gikk glipp av konferansen, og dere som ikke fikk nok, har vi samlet presentasjoner og gjort videointervjuer av noen av innlederne. Dette finner dere på konferansesidene.

 

2. VOKSENDE MOBILISERING MOT ANTIDEMOKRATISKE HANDELSAVTALER

Så vel i Norge som i resten av Europa er det for tida et sterkt voksende engasjement omkring handels- og investeringspolitikken. Maken har vi ikke sett siden slutten av 1990-tallet, da vi opplevde den brede globale mobiliseringen mot en multilateral investeringsavtale (MAI) samt opprøret i Seattle mot utvidelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO). Fagbevegelse, demokratibevegelser, forvaltnings- og forbrukerorganer, landbruks- og solidaritetsorganisasjoner, et bredt spekter av organisasjoner, institusjoner og aktører roper nå varsku. Se en oppsummering og oversikt her.

 

3. KRONIKK: MCKINSEYFISERING AV VELFERDSSTATEN

Ledelsen i NAV har nylig inngått en avtale med det multinasjonale konsulentbyrået McKinsey om kjøp av ledelsesstøtte for 300 millioner kroner over de neste fire årene. I den forbindelse skrev Linn Herning kronikken «McKinseyfisering av velferdsstaten» i NTL NAVs medlemsblad, Gaiden, om hva McKinsey har å tilby NAV. Kronikken, som også handler om konsulentselskapenes innflytelse i samfunnet, kan nå leses i en oppdatert og elektronisk versjon hos Manifest tidsskrift.

 

4. KRONIKK: LÆRERNE I SAMFUNNSKAMPEN

Lærerstreiken ble til en av de mest omfattende og omdiskuterte arbeidskonfliktene vi har hatt her i landet på lang tid. Den hadde mange dimensjoner, men sentralt sto to svært aktuelle prinsippspørsmål i arbeidslivet – styringsrett og innflytelse over organiseringen av eget arbeid. Det lå også en god porsjon oppsamlet frustrasjon under da lærerne med overveldende flertall avviste et anbefalt forslag. Kampen mot et voksende kontroll- og mistillitsregime, som kom så sterkt til uttrykk under den såkalte Sandefjord-konflikten, var et viktig uttrykk for denne frustrasjonen. Et tynnslitt partsforhold til aggressive arbeidsgivere i KS bidro med sitt. Samlet resulterte dette i at lærerne, både forut for forhandlingene og under streiken, viste en kampvilje og et mobiliseringsnivå som vi ikke ser så ofte i dagens arbeidsliv. Nå er det på tide å oppsummere og analysere erfaringene og den situasjonen lærerne og skolen befinner seg i. Da er det avgjørende å sette konflikten inn i en bredere sammenheng. Derfor har For velferdsstaten valgt å løfte lærernes situasjon, både streiken og Sandefjord-opprøret, inn i de bredere debattene om samfunnsutviklingen, kampen om arbeidslivet og kontrollkulturen i offentlig sektor. Asbjørn Wahl skrev kronikken «Lærerne i samfunnskampen» som et innspill i den debatten. Artikkelen kan leses her.

 

5. BAK FASADEN I OSLOSKOLEN

”Norge er skoletaper. Nå er det dokumentert”. Boka Bak fasaden i Osloskolen av Simon Malkenes åpner med dette sitatet av daværende utdanningsminister Kristin Clemet – etter den første PISA-testen av norsk skole i 2001. Scenen var satt, forteller hennes statssekretær, Helge Ole Bergesen. Det var ”flying start” for å reformere kunnskapsbegrepet i norske skole.

Du trenger verken bo i Oslo eller ha barn i Osloskolen for å lese den boka. Slik sett er navnet misvisende. Boka handler nemlig om skolepolitikk i Norge, og den handler om trender i internasjonal utdanningspolitikk, som helt ned i detaljene for tida er lik fra land til land. Den handler om hva skolen skal være – en kamp som går helt tilbake til antikken: Skal utdanning ha som mål å gi barn og unge mennesker grunnleggende ferdigheter til å skape og fungere i egne samfunn, eller skal til skolen produsere lydige arbeidstakere til framtidas konkurransestat.

Boka gjennomgår avgjørende skolepolitiske signaler fra vekslende regjeringer. Kvalitetsutvalget, ledet av Astrid Søgnen, får spesiell oppmerksomhet. Det ble oppnevnt kun dager etter ”PISA-sjokket” og leverte delinnstilling om nasjonale prøver og publisering av disse i juni 2002. Astrid Søgnen er i dag skoledirektør for testeksperimentene med Oslo-elevene, som Malkenes beskriver. Boka blir møtt med øredøvende taushet fra ansvarlige politikere, men den rives bort fra bokhandlene. Forlaget ResPublica har laget en samleside av mediedebatten rundt boka her.

 

6. KOMMUNEREFORM – FAKTA OG ARGUMENTER FRA FAGFORBUNDET

Fagforbundet har på sine nettsider laget en samleside med fakta og argumenter i møtet med regjeringas varslede kommunereform. På sidene står det at «Fagforbundet er ikke prinsipiell motstander av kommunesammenslåing, men stiller spørsmål ved behovet for ytterligere sentralisering. Kommunene skal ikke være et marked for kjøp og salg, men heller være en sterk struktur rundt innbyggerne som sikrer at en lykkes med livene sine.»

 

7. UTTALELSE: FORSVAR ARBEIDSMILJØLOVEN – STYRK FAGBEVEGELSENS KAMPKRAFT!

Rogalandskonferansen, arrangert av LO Kommune Rogaland og LO i Stavanger og omegn, ble arrangert 17.-19. oktober og vedtok en sterk uttalelse. «Rogalandskonferansen 2014 konstaterer at vi står overfor omfattende, negative utviklingstrekk i vårt samfunn – sentralisering av makt og ressurser, økende forskjeller mellom folk, markedsorientering av det offentlige, tiltakende mistillit og kontroll ovenfra av de ansatte, samt økende avregulering av et arbeidsliv der kriminalitet og sosial dumping er i vekst. Folkestyret er satt under press, og fagbevegelsens medbestemmelse på arbeidsplassene utsettes for stadige angrep.» Les hele uttalelsen fra Rogalandskonferansen her.

 

8. GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2014 – TEMA FRIHET – I OSLO DENNE HELGA

Frihet har alltid vært kjempet fram av sterke sosiale bevegelser. Fellesskap og organisering er det eneste som kan gi like muligheter, og skjerme de svakeste mot vilkårlig maktutøvelse. Derfor har årets globaliseringskonferanse valgt frihet som sitt hovedtema, med fokus på så vel det lokale som det europeiske og det globale. Konferansen starter torsdag ettermiddag, og gjennom helga arrangeres over 50 forskjellige møter. Se program og informasjon her. Om du ikke allerede er påmeldt, så møt opp på Oslo Kongressenter og bli med!

 

9. POLITISK PUB I OSLO 6. NOVEMBER – KAMPEN OM ÅPNINGSTIDEN

For velferdsstaten, Manifest Analyse, De Facto og LO i Oslo inviterer til ny politisk pub på Kulturhuset i Oslo, onsdag 6. november kl.18-20. Tema denne gangen er ”Kampen om åpningstiden – om butikker og en uke med bare hverdager”. Se Facebook-oppslag her.

Med de varslede endringene i arbeidsmiljøloven, kan søndagsåpne butikker bli utbredt. Søndagsåpent er ikke et krav fra handelsnæringen selv, ikke fra de ansatte, ei heller fra folk flest. Vil vi ha et samfunn uten rammer for arbeidstid og felles fritid? Hvordan kan de ansatte organisere seg slik at de kan få innflytelse over åpningstidene? Har ansatte muligheter for påvirkning på en butikk som holder til på et kjøpesenter?

Møt John Thomas Suhr, leder Oslo/Akershus Handel og Kontor, Janne Ottersen Fraas, nestleder i Frisørenes fagforening, Fagforbundet, Fawsi Adem, hovedtillitsvalgt Ikea Furuset og Stein Stugu fra De Facto.

 

———————————————————————-

———————————————————————

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Kolstadgata 1

0652 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Linn Herning, rådgiver og nestleder

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

 

Helene Bank, spesialrådgiver

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.