Nyhetsbrev 9/2016

av | okt 26, 2016 | Nyhetsbrev

Det nærmer seg Skandinavisk Velferdskonferanse. For velferdsstatens nyhetsbrev presenterer denne gangen noen temaer og innledere som kommer på Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016. I tillegg har vi saker om ny kommunelov og legestreiken

(Vennligst videresend i egen organisasjon og andre aktuelle nettverk!)

INNHOLD:

 1. Skandinavisk Velferdskonferanse (SVK2016) – meld dere på!
 2. SVK2016: Offentlig sektor – hva skal vi med den?
 3. SVK2016: Skjerpet kamp om arbeidslivet
 4. SVK2016: Velferdsprofitører og strategier for å ta tjenestene tilbake
 5. SVK2016: Globale regler – stabilitet for hvem?
 6. SVK2016: Klimaomstillingen kommer, men hvordan skal vi møte den?
 7. Ny kommunelov: Maktforskyvning og mindre åpenhet
 8. Legestreiken er over, men kampen fortsetter!

 

 1. SKANDINAVISK VELFERDSKONFERANSE (SVK2016) – MELD DERE PÅ!

Påmeldingsfristen for den første skandinaviske velferdskonferanse som noen gang er arrangert, nærmer seg raskt. Tida er derfor inne for å melde seg på for dem som ennå ikke har gjort det. Konferansen gir en utmerket anledning til å bli informert om og diskutere utviklingstrekkene i våre tre skandinaviske land, samt mulighet til å knytte kontakter og bygge nettverk. Våre alternativer og løsninger vil stå sentralt, samt erfaringer fra kamper for å forsvare og videreutvikle den offentlige velferden.

I dette nyhetsbrevet presenterer vi parallellseminarene på Skandinavisk Velferdskonferanse, som altså holdes i Oslo 14. og 15. november. I tillegg blir det en felles åpningssesjon, en paneldebatt i plenum og en felles avslutning av konferansen. Se hele programmet her og påmeldingsskjema her. All informasjon om konferansen ligger på konferansesidene. Meld dere på!

 

 1. SVK2016: OFFENTLIG SEKTOR – HVA SKAL VI MED DEN?

«Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet.» Dette er den norske regjeringas syn på offentlig sektor. Men hvilken offentlig sektor får vi om konkurranse skal bli et gjennomgående element? På Skandinavisk Velferdskonferanse gjør vi opp status etter 35 år med New Public Management, og ser på løsninger for framtidas offentlige sektor.

På mandagen er det status for dagens offentlige sektor som er på agendaen. På seminaret «Fra velferdsstat til konkurransestat – Hvor står vi etter tiår med New Public Management?» deltar Rasmus Willig, lektor i sosiologi ved Roskilde Universitet. Han kom tidligere i år med boka Afvæbnet kritik, hvor han presenterer resultatene etter sju års studier av hvordan ledere reagerer på kritikk fra ansatte. Fra Sverige kommer Kerstin Eldh fra Nätverket för Gemensam Välfärd som har jobbet tett med New Public Management og konsekvensene dette har hatt for offentlig sektor, målemani, arbeidsliv og velferdsstaten. Fra Norge stiller Jan Ubøe, som er professor i matematikk ved NHH, og er opptatt av hva tall forteller når noe måles. I tillegg kommer Christian Grimsgaard, som er tillitsvalgt for legene ved Oslo Universitetssykehus og er en tydelig stemme i debatten om lønnsomhets- og mistillitsstyring på norske sykehus. Møteleder er Svenn Arne Lie, rådgiver i For velferdsstaten.

Tirsdagens seminar, «Medbestemmelse, kvalitetsledelse, faglighet og tillitsreform – hvordan forbedre offentlig sektor?», ser framover. Hva skal til for å bryte med markedsstyringa i det offentlige, hvilke utfordringer møter politikerne og hva er løsningene? Her har vi med oss Københavns Sundheds- og Omsorgsborgmester, Ninna Thomsen, som er en av få politikere i Skandinavia som har klart å bryte med det rådende styringsregimet. Hun innførte tillitsreform i hjemmetjenestene i København, til stor motstand blant annet fra hennes eget byråkrati. Med seg i diskusjonen har hun Daniel Suhonen, leder av den svenske tenketanken Katalys, og Svenn Arne Lie, rådgiver i For velferdsstaten. Seminaret ledes av Enna Gerin, utreder i Katalys. Se hele programmet her.

 

 1. SVK2016: SKJERPET KAMP OM ARBEIDSLIVET

De senere årene har vi opplevd et økende konfliktnivå i arbeidslivet. I stadig større grad er det prinsipielle forhold som er tema. Det gjeldt legestreiken, som nylig ble stanset med tvungen voldgift, samt de pågående streikene både blant lokomotivførere og blant havnearbeidere. Retten til å fagorganisere seg, sikkerhet for ansatte så vel som brukere og arbeidstidas organisering har i økende grad blitt kampsaker. En rekke arbeidsgivere og deres organisasjoner krever økt styringsrett på bekostning av de ansattes medbestemmelse. Svekking av Arbeidsmiljøloven, økt bruk av midlertidige ansettelser og utleie av arbeidskraft gjør sitt til å svekke de ansatte og deres fagorganisasjoner overfor arbeidsgiverne. Gjennom EU/EØS’s regelverk fremmes sosial dumping og økt utbytting av arbeidsfolk. På konferansens første dag skal vi høre fra generalsekretæren i Den europeiske transportarbeiderføderasjonen (ETF), Eduardo Chagas, om de slavelignende forholdene som har utviklet seg i Europas transportbransje. Dan Koivulaakso orienterer fra de omfattende angrepene som er gjennomført mot Finlands fagbevegelse og arbeidslivsforskeren Bitten Nordrik setter det hele i en større sammenheng og viser hvordan hele den nordiske modellen trues under disse utviklingstrekkene. Asbjørn Wahl er møteleder.

Arbeidslivsseminaret på dag to vil i større grad rette blikket framover. Hva er fagbevegelsens svar og mottrekk? Martin Klepke fra LO-avisen Arbetet skisserer sine visjoner om en annen utvikling av arbeidslivet, Fagforbundets leder, Mette Nord, tar til orde for en strategi for kortere arbeidstid, mens lederen for LO i Oslo, Roy Pedersen, presenterer oss for noen konkrete kampsaker som det er viktig å samle fagbevegelsen om i dag. Det dreier seg i stor grad om mobilisering, makt og styring. Se hele programmet her.

 

 1. SVK2016: VELFERDSPROFITØRER OG STRATEGIER FOR Å TA TJENESTENE TILBAKE

Den skandinaviske modellen med skattefinansierte og demokratisk kontrollerte velferdstjenester vakler i møte med velferdsprofitørene. Lavere lønn, mer misnøye på jobben og høyere andel utrygge arbeidsvilkår er det svenske fagforbundet Kommunal sin dom over den private eldreomsorgen i den nye rapporten Så mycket betre? Velferdsprofitørene lobber, truer og lurer våre politikere, skrev Linn Herning nylig i Dagbladet.

På Skandinavisk velferdskonferanse skal vi både analysere velferdsprofitørenes rolle i de tre skandinaviske landene og se på ulike strategier for å ta tilbake tjenestene til demokratisk kontroll. På analyseseminaret mandag deltar den danske forskeren Ole Helby Petersen, som har studert ulike måter å måle kvalitet i eldreomsorgen på, den svenske læreren og skoleaktivisten Sten Svensson, som har analysert konsekvensene av det svenske friskolefrislippet, og fagforeningslederen Sara Bell, som har stått fremst i kampen mot helsebemanningsbyrået Orange Helse. Møtet ledes av Linn Herning.

På tirsdagen skal vi undersøke ulike strategier for å ta tjenestene tilbake slik at fellesskapets penger brukes til fellesskapets beste. På dette seminaret deltar Tromsø-ordfører Kristin Røymo som brukte sine første dager i ordførerstolen til å få renholderne tilbake til kommunen fra ISS. Jon Krog kommer for å fortelle hvordan Danmark innen rammen av EU fortsatt har en stor og levende ideell sektor i velferden. Ali Esbati ser på veien videre for kampen mot profitt i velferden i Sverige, og Helene Bank analyserer juridisk handlingsrom og politisk vilje. Se hele programmet her.

 

 1. SVK2016: KLIMAOMSTILLINGEN KOMMER, MEN HVORDAN SKAL VI MØTE DEN?

Hvordan mobiliserer vi befolkningen i den kommende klimaomstillingen, og hvordan håndterer vi de økonomiske og politiske motkreftene? Trade Unions for Energy Democracy (TUED) er et nettverk av fagorganisasjoner som arbeider med akkurat dette. Lederen, Sean Sweeney, for kommer til seminaret «Store omstruktureringer i vente – infrastruktur, energi og klima» for å dele deres strategier. Det gjør også direktøren for Samsø Energiakademi, Søren Hermansen. Den danske øya Samsø er lokalsamfunnet som ved å tenke lokalt, strukturelt og folkelig har klart å bli fossilfri, og i tillegg ha overskudd av fornybar energi som leveres på det danske energinett.

En sentral del av klimaomstillingen vil være moderne ressursforvaltning og en infrastruktur tilpasset nye utfordringer. Hva da dersom dette er overlatt til markedskreftene? Mikael Nyberg, forfatter av Det stora Tågranet og frilansjournalist, analyserer problemene på den svenske jernbanen og Caroline Lund, jurist, ser på det juridiske rommet for ressursforvaltning, styring og langsiktig planlegging. Se hele programmet her.

 

 1. SVK2016: GLOBALE REGLER – STABILITET FOR HVEM?

Internasjonale handels- og investeringsavtaler er ment å lage stabile rammevilkår for næringslivet, og skatteparadisene tilbyr finansiell stabilitet uten politisk innblanding, men hvilke konsekvenser får slike avtaler for resten av samfunnet? Rigges globalt lovverk for å fremme demokrati, arbeidsrettigheter, miljøkamp og velferd? Eller gir politikerne etter for krav fra de globale storselskapene og deres lobbygrupper? Hvordan er maktforholdet mellom storselskapene og folk flest?

Den folkelige motstanden mot slike avtaler er i alle fall i vekst. EU/USA-avtalen TTIP er i ferd med å parkeres av motstanden. Den tilsvarende avtalen mellom EU og Canada (CETA), havarerte nettopp etter at en region i Belgia nektet å godta den. Gjennom forhandlingene om tjenesteavtalen TISA har det kommet fram at avregulering innen finanssektoren og datalagring er på bordet. I tillegg er det stor uklarhet om offentlige tjenester kan tas tilbake etter konkurranseutsetting, dersom avtalen blir gjennomført. Dermed har også lokalsamfunn og kommuner engasjert seg.

Danske Kenneth Haar fra Corporate Europe Observatory skal på seminaret «Stabile rammevilkår for hvem? – Grenseløse avtaler, grenseløse penger» snakke om handelsavtaler, finanspolitikk, demokrati og velferd. Med seg i samtalen har han Rikard Allvin, handelspolitisk rådgiver i EU-parlamentet for Miljöpartiet De Gröna og forfatter av rapporten I frihandelns goda namn, og Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network – Norge. Møtet ledes av Helene Bank.

 

 1. NY KOMMUNELOV: MAKTFORSKYVNING OG MINDRE ÅPENHET

I nyhetsbrev nr. 7/2016 omtalte vi regjeringens forslag til ny kommunelov på bakgrunn av arbeidet til et NOU-utvalg. Nå har flere aktører reagert både på utvalgets arbeid og regjeringas forslag. Jan Fridtjof Bernt, professor ved Det juridiske fakultet ved UiB, skriver i en kronikk at «Den overordnede målsetting for utvalget synes å være at den politiske og administrative ledelsen i en kommune skal kunne utøve sin makt uten for mye forstyrrende støy fra opposisjon, media og velgere.»

Under tittelen «Munnkurv på lokalpolitikere?» skriver Norsk Redaktørforening at det i «forslag til ny kommunelov fremmes flere forslag til nye hjemler for å lukke møter og fjerne saker fra den offentlige sakslisten. I tillegg foreslås en egen, omfattende, taushetsplikt for folkevalgte. (…) Det vil dramatisk endre maktforholdet mellom folkevalgte og forvaltning, i det forvaltningen i realiteten kan pålegge frie folkevalgte representanter en straffbar taushetsplikt gjennom rent administrative vedtak og uten hensyn til om vedtaket om unntak fra offentlighet innebærer korrekt lovanvendelse eller ikke.»

 

 1. LEGESTREIKEN ER OVER, MEN KAMPEN FORTSETTER!

Etter fem uker ble Norges lengste legestreik avsluttet med tvungen lønnsnemnd den 11. oktober. Christer Mjåset, leder i Yngre legers forening, kommenterte arbeidsministerens avgjørelse slik: – Det betyr snarere at vi er i begynnelsen av en konflikt som kommer til å vare i flere år fremover. Det ønsket vi ikke, men vi ønsket heller ikke å gi etter for en helt ensidig styringsrett for arbeidsgiversiden. Nå kan vi fortsette kampen, og slagordet er fremdeles – vi gir oss aldri!

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Kolstadgata 1

0652 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

Facebook: https://www.facebook.com/velferdsstaten/

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Linn Herning, rådgiver og nestleder

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

 

Helene Bank, spesialrådgiver

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

 

Svenn Arne Lie, rådgiver

E-post: svenn.arne.lie(at)velferdsstaten.no

Mobil: 97794112

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.