Innlegg: Det er kritikkverdig at Læringsverkstedet lar sine ansatte gå ut til forsvar for dem på et slikt feilaktig grunnlag

Hva er egentlig fakta om Læringsverkstedet Ervika barnehage, Thorsteinsson? Styrer i Læringsverkstedet Ervika barnehage, Ari Thorsteinsson, skriver i Fosna-Folket 31. august at han ønsker en sannferdig debatt basert på fakta. Da er det synd informasjonen han selv formidler er så feilaktig. La oss gå gjennom et par av påstandene i Thorsteinssons innlegg:

Påstand: Barnehagene eies ikke av SBB. De eies av et selskap som heter som heter EduCo.

Fakta: EduCo er et datterselskap av SBB, kalt SBB EduCo AB. Per i dag har det kanadiske infrastrukturfondet Brookfield Super-Core Infrastructure Partners en minoritetsandel i selskapet på 49%.

Påstand: Hvem som eier byggene har ingen påvirkning på drift, husleie eller andre avtaler.

Fakta: Eierne av Læringsverkstedet, ekteparet Randi og Hans Jacob Sundby, fikk 4,25 milliarder kroner for de 138 barnehageeiendommene de solgte til SBB i 2020, og satt igjen med en ren gevinst på over to milliarder kroner. Samtidig med salget inngikk de en avtale om å leie byggene tilbake. Ifølge SBB går leiekontraktene over 35 år og er såkalt triple-net-kontrakter. Triple-net betyr at ansvaret for vedlikehold og andre kostnader som vanligvis er pålagt utleier, legges på leietaker – altså på barnehagen. Total årlig husleie for de 138 eiendommene oppgis av SBB å være 251,4 millioner kroner, noe som utgjør et gjennomsnitt på over 1,8 millioner kroner per enhet.

Detaljene i avtalen med SBB er ikke kjent for offentligheten, dermed vet vi ikke konkret hva dette vil medføre i økte kostnader for Læringsverkstedet Ervika barnehage. Men ifølge barnehagens egne innrapporterte BASIL-tall til Utdanningsdirektoratet økte byggrelaterte kostnader inkludert husleie fra knappe 430.000 kroner i 2019, til over 1.3 millioner kroner i 2021. Eiendommen ble solgt sommeren 2020.

SBB, har den siste tiden slitt med høy gjeld, økte renter og fallende eiendomspriser i Sverige. Det er også tegn til at Brookfield er i trøbbel. Om problemene fortsetter å øke for selskapene er det uvisst hvilke konsekvenser det eventuelt vil få for barnehagene i deres portefølje. Uansett – for Læringsverkstedet Ervika barnehage har det selvsagt konsekvenser for det økonomiske handlingsrommet og for driften når byggrelaterte kostnader og husleie har tredoblet seg og barnehagen i mange tiår framover er bundet til en avtale der de i tillegg må stå for reparasjoner og vedlikehold.

SBB er for øvrig under etterforskning av det svenske finanstilsynet. Et av forholdene som etterforskes er verdivurderingene av Læringsverkstedets eiendommer, og mistanken er at det er satt kunstig høy verdi på eiendommene. Hvis dette viser seg å stemme, betyr det at eierne av Læringsverkstedet har kunnet selge til en høyere pris (og på den måten økt sin egen gevinst), samtidig som SBB har kunnet kreve tilsvarende (kunstig) høy husleie tilbake.

Påstand: Alle foreldre- og tilskudds penger blir i Norge og i Læringsverkstedet-barnehagene.

Fakta: Vi har ikke full innsikt i Læringsverkstedets regnskaper og økonomiske disposisjoner. Den manglende innsikten i velferdsselskapenes økonomi var et av funnene i rapporten til det offentlig nedsatte Velferdstjenesteutvalget fra 2020. Samtidig vet vi at ekteparet Sundby har blitt noen av landets rikeste personer på å drive offentlig finansierte barnehager, og at de dukket opp på Kapitals liste med milliardformue allerede før salget til SBB sommeren 2020.

Da de meldte flytting til Sveits tidligere i år, innrømmet Sundby at noe av årsaken til flyttingen hang sammen med en estimert årlig reduksjon i skatt på inntil 36 millioner kroner. Disse pengene hevder de skal komme barnehagene i Norge til gode. Samtidig var de klare på at den aller største motivasjonen for å flytte til utlandet var å utvide virksomheten internasjonalt, og på nettsidene til Dibber, som er navnet på deres internasjonale merkevare, oppgir de at de per i dag driver 600 barnehager i over 10 land. Hvordan pengene flyter mellom selskapene i konsernet, vet vi rett og slett ikke.

Det er trolig ledelsen i Læringsverkstedet som har gitt Ari Thorsteinsson den informasjonen han videreformidler i sitt innlegg i Fosna-Folket. Det er kritikkverdig at selskapet lar sine ansatte gå ut til forsvar for dem på et slikt feilaktig grunnlag.

Skrevet av Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten.
Innlegget stod på trykk i Fosna-Folket 5.9.2023, og er et tilsvar til dette innlegget i samme avis 31.8.23.

Debatten i Fosna-Folket:

Ari Thorsteinsson: Læringsverkstedet Ervika er her for å bli, 31.8.23.

Elin Skrede: Det er kritikkverdig at Læringsverkstedet lar sine ansatte gå ut til forsvar for dem på et slikt feilaktig grunnlag, 5.9.23

Ragnar Sagdahl: Takk til alle som står opp for barnehagen sin, 3.3.23

Elin Skrede: Fortsetter å feilinformere og villede, 25.9.23

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.