Innlegg: Clemet unnlater å ta ansvar

Kristin Clemet var som utdanningsminister i Bondevik II-regjeringen ansvarlig og pådriver for en liberalisering av privatskoleloven. Endringene viste seg å åpne for kommersielle eiere og konkurranse.

Godkjenningsgrunnlaget ble utvidet til blant annet å gjelde skoler «uten særskilt grunnlag». Innen kort tid ble 49 slike skoler godkjent, de fleste videregående skoler. Prinsippet om at privatskoler ikke skulle være en direkte konkurrent til den offentlige skolen, ble forlatt. Clemets grep åpnet altså opp for skoler som ikke var tuftet på et alternativt pedagogisk grunnlag eller livssyn, og som ikke var et supplement til den offentlige skolen, slik de tradisjonelle ideelle steiner-, montessori- og kristne skolene var. Akademiet-kjeden, som i dag oppgir å ha 8500 elever, kom til i denne perioden og har i tiårene etter nærmest ligget i konstant konflikt med tilsynsmyndighetene. At det går an å tjene penger i en sektor som forbyr profitt har blitt kalt privatskoleparadokset. Dette ser ikke ut til å bekymre Clemet. At hun i sitt svarinnlegg også ser ut til å hevde at alle privatskoler i Norge i dag drives ideelt, er oppsiktsvekkende.

Privatskoleloven er strammet inn i flere runder etter Clemet. Stoltenbergs regjeringer fjernet «uten særskilt grunnlag», men allerede godkjente skoler fikk fortsette. Da Solberg-regjeringene gikk på, utvidet de på nytt godkjenningsgrunnlaget, blant annet med såkalte «profilskoler». Det har vist seg gi en særlig vekst i private ungdomsskoler. Sittende regjering har trukket tilbake dette godkjenningsgrunnlaget, men som i forrige runde får allerede godkjente skoler fortsette. Dermed har Norge i dag en privatskolesektor med både ideelle og kommersielle eiere. Det er arven 20 år etter den første liberaliseringen av privatskoleloven under Clemet. Tilsyn viser for eksempel at:

  • Bergen Private Gymnas AS og Metis videregående AS betalte over 21,5 millioner kroner for mye i husleie til eier Metis Education AS i årene 2012-2014.
  • Haugesund Toppidrettsgymnas AS i årene 2011-2014 betalte 685.900 kroner over markedsmessig pris for leasing av laptoper til nærstående selskap Prospectus AS.
  • Akademiet Drammen AS betalte 1,5 millioner over markedsmessig pris for leasing av laptoper i 2010-2011 til nærstående selskap Bit for Bit AS. Ulovlig profitt ble også avdekket ved en rekke andre Akademiet-skoler og til sammen ble det krevd tilbakebetalt over 18 millioner kroner.

Over ti år med tilsyn endte med forlik mellom myndighetene og Akademiet i 2021, blant annet på grunn av «de betydelige ressursene denne saken har krevd og potensielt ville kreve i årene fremover», ifølge daværende kunnskapsminister Guri Melby (V). Utdanningsdirektoratet sier at de «stadig ser en stor udekket risiko for brudd på regelverket».

Privatskoleloven legger opp til likebehandling mellom alle private skoler. Det betyr at politikere ikke kan skille mellom ideelle steiner- og montessoriskoler og kommersielle skoler som Akademiet, dersom de ønsker det. Det vet Kristin Clemet og hun burde ta ansvar for den skolesektoren hun selv var en svært aktiv fødselshjelper for.

Skrevet av Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten.
En forkortet versjon av dette innlegget stod på trykk i Dagsavisen 9.11.2023.

Debatten i Dagsavisen:

Elin Skrede: Skolen er ved et veiskille, 5.11.23

Kristin Clemet: Feil om friskoler, 6.11.23

Elin Skrede: Clemet unnlater å ta ansvar, 8.11.23

Kristin Clemet: Feil om friskoler igjen, 9.11.23

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.