Nyhetsbrev: 3/2022

av | jun 3, 2022 | Nyhetsbrev

1. Rapport om jernbanen: «En perfekt avsporing»
Norsk jernbane er i dag et kaotisk og oppsplittet markedssystem som få har oversikt over. Kostnadene og kompleksiteten i sektoren er økende, sikkerhetskulturen truet og byråkratiet og direktørsjiktet er i sterk vekst. Samtidig opplever reisende hverken billigere eller bedre tilbud. Statens egne rapporter konkluderer også med at dagens styringssystem gjør at gods på bane taper konkurransekraft mot veitransport. I «En perfekt avsporing – Norsk jernbane fra transportør til supermarked» beskriver Julie-Isabell Løvdal hvordan virkeligheten ser ut på dagens jernbane. Rapporten ser på konsekvensene av Solberg-regjeringenes jernbanepolitikk, men ser også på tidligere strukturendringer på norsk jernbane og konsekvenser av EUs jernbanepolitikk.

I Hurdalsplattformen lover Ap/Sp-regjeringen å stanse videre konkurranseutsetting av persontrafikk, mindre oppsplitting og enklere organisering. Men jernbanen har over flere tiår blitt gradvis mer tilpasset markedsideologien, i likhet med mange andre deler av offentlig sektor. Fragmenteringen, internmarkeder og fakturering hindrer sektorens mulighet til å løse sitt helhetlige samfunnsoppdrag.

Norge trenger en jernbane som er pålitelig og sikker, og som på en fremtidsrettet måte ivaretar miljøet, økonomien og kommunikasjonen. Jernbanen er vårt felles eie. Det er på tide å utnytte jernbanens miljøfordeler. Offentlig drift av godsterminaler må prioriteres slik at gods på bane får den beste forutsetningen for å bli både en miljøvinner og en reell konkurrent til vei- og flytransporten.

 

2. NHO Velferdsprofitt

Da NHO lanserte sin nye landsforening, NHO Geneo, skrev For velferdsstatens Linn Herning kommentaren NHO Velferdsprofitt (Klassekampen 21.04.2022). Hele kommentaren kan leses på våre nettsider. Her er et lite utdrag:

«NHO etablerer nå sin 17. landsforening for å samle helsenæring, barnehager og omsorgsaktører. «Dette er en vekstnæring som fortjener et løft i det offentlige ordskiftet,» sier konstituert direktør Karita Bekkemellem til E24 11. april. (…) Det Bekkemellem omtaler som vekstnæring, består i hovedsak av skattefinansierte velferdstjenester som er omdannet til markeder for profittmotiverte bedrifter. Ettersom tilgangen til disse «markedene» er politisk kontrollert, er store deler av bransjen avhengig av politiske privatiseringsvedtak for i det hele tatt å eksistere. Hadde de kalt landsforeningen for NHO Velferdsprofitt ville jo alle forstått hva de driver med. Det er det absolutt siste de vil.»

 

3. Frivillighetens kår

-Kommersialisering av stadig nye samfunnsområder er en tikkende bombe under norsk dugnadsånd, skrev Linn Herning i kommentaren Frivillighetens kår (Klassekampen 24.05.2022).

«Dagens frivillighet må forholde seg til et nytt og mer kynisk landskap. Derfor må Frivillighetens år brukes til mer enn feiring. 2022 bør også bli året da vi tar konkrete grep for å sikre rammevilkårene for frivillig arbeid. Her hviler et stort ansvar på våre nasjonale politikere. Et viktig skritt er at Stortinget må sørge for en lovgivning som gjør det mulig å skille mellom kommersielle og ikke-kommersielle aktører. Ellers kan også 2022 ende opp som nok et år der trusselen mot dugnadstradisjonen bare vokste seg større. For hvor lenge gidder folk å jobbe gratis for andres private profitt?»

Herning fikk svar fra Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær Frivillighet Norge, som sier seg enig i problemstillingen rundt kommersielle aktører, men som påpeker at frivilligheten også utfordres fra det offentlige: «Dersom skillene mellom frivillig, kommersiell og offentlig sektor blir utydelige, kan det få alvorlige konsekvenser. Frivilligheten skal være fri og selvstendig. Vi bidrar best når initiativ kommer nedenfra og kan utfordre og utvikle det etablerte – eller skape noe nytt der vi ser uløste behov. Derfor bør ikke det offentlige kunne bestille tjenester fra frivilligheten.» (Klassekampen 30.05.2022)

 

4. Velferdsprofitørene på litteraturfestival og i nytt opplag

I dag, 3. juni, deltar Linn Herning på Lillehammer litteraturfestival i programposten Omkamp: velferdsprofitørene. Det er fem år siden boka Velferdsprofitørene – Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene ble utgitt, men boka er fortsatt høyaktuell. I 2021 ble boka En velferdsprofitørs bekjennelser utgitt. Det er de to forfatterne av denne boka, Karl Kristian Indreeide og Gudmund Skjeldal, som Herning skal diskutere med på Lillehammer.

I forbindelse med litteraturfestivalen er det også trykket opp et nytt opplag av boka ettersom den har vært utsolgt i lengre tid. Den nye utgivelsen inneholder et nytt forord, der Herning blant annet skriver: «Selv om detaljene rundt eierskap, formuer og selskaper er i stadig endring, er de grunnleggende utfordringene med kommersialisering av velferden de samme. (…) Hovedlinjene i kritikken mot velferdsprofitørenes inntog i den norske velferden som fremsettes i denne boka står seg dessverre svært godt. Det er også verdt å merke seg at kritikken mot kommersiell velferd også har økt over hele verden. I mars 2022 varslet den amerikanske presidenten Joe Biden et oppgjør med velferdsprofitørene: «Når Wall Street har tatt over flere over sykehjem, har kvaliteten i disse hjemmene gått ned og kostnadene har gått opp. Dette slutter på min vakt.»»

Boka kan kjøpes i bokhandel eller ved direkte bestilling fra Manifest forlag her.

 

5. SL-podden: Fellesskolen
I det siste har privatskoler og friskoler blitt debattert i flere medier. Steinerskolelærer Steingrimur Njálsson startet debatten i avisa Klassekampen, etter at Ap/Sp-regjeringen og skoleminister Tonje Brenna har stanset frislippet av kommersielle skoleeiere ved å endre Friskole-/Privatskoleloven. For velferdsstatens Helene Bank skrev om kommersielle gjøkunger i redet, og læreren Rafael Cobo Garrido, som jobber i den offentlige skolen, kommenterte også. Det samme gjorde tidligere skoleminister Kristin Clemet (H), som startet det kommersielle frislippet.

Skolenes landsforbund fulgte opp med podcasten Fellesskolen – SL-podden: fra grasrota til Youngstorget (16.5.2022). Der deltok Helene Bank fra For velferdsstaten, og Rafael Cobo Garrido, som er tillitsvalgt for Skolenes landsforbund og kommunerepresentant for Askøy SV. De snakket om både fellesskolen og faren ved kommersielle skoleeiere, med pod-ansvarlig Asgeir Kabuba Kjeldstad fra SL.

 

6. Streikeseminar og lansering av jernbanerapport
Jernbanen er totalt oppsplittet, men fagforeningene i sektoren er samlet. 14. juni varsler Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) politisk streik, mot at regjeringen ikke ser ut til å ville følge opp lovnader om å stoppe konkurranse på persontrafikk og å samle jernbanen til en helhetlig sektor.

Derfor inviterer For velferdsstaten til både før-streik-seminar, og lansering av rapporten «En perfekt avsporing – Norsk jernbane fra transportør til supermarked» av Julie-Isabell Løvdal. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP) har allerede latt seg inspirere av samlingen i Oslo sporveier. Men det trengs handling.

I panelet:
* Julie-Isabell Løvdal, Lokomotivfører og rapportforfatter
* Jane Sætre, leder i NJF
* Rolf Ringdal, leder i NLF
* Ola Floberg, leder i Oslo Sporveiers arbeiderforening
* Vi håper samferdselsministeren tar imot invitasjonen

Panelleder: Stein Guldbrandsen, Fagforbundet (leder for yrkesseksjon teknisk og samferdsel)

Sted: Internasjonalen – Youngstorget i Oslo, kl 19-21. Se Facebook-event her.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.