Trygdesystemet

I perioder av livet står vi gjerne utenfor arbeidslivet – det kan skyldes sykdom, foreldrepermisjon eller mangel på arbeidsplasser. Trygdeytelser skal sørge for oss i disse periodene hvor arbeidsinntektene forsvinner. Fra 2006 var det NAV som fikk ansvar for det norske trygdesystemet. Den nye organiseringen trygdesystemet har vist seg å ha alvorlige konsekvenser for brukerne av NAV-systemet, som Solberg-regjeringens kutt i AAP-ordningen, eller den graverende NAV-skandalen som ble oppdaget høsten 2019. For å skape et solidarisk trygdesystem må det bygges på tillit til både NAV-ansatte og de trengende, med menneskelig kontakt og mulighet for tilpasning til den enkeltes behov.

Artikler om Trygdesystemet
Arbeidslinja for de rike

Arbeidslinja for de rike

I kommentaren «I de rikes välde» fra den svenske, sosialdemokratiske tenketanken DagensArena gis en god beskrivelse av hvordan arbeidslinja ikke er lik for alle. Mens vanlige arbeidsfolk må tvinges til å jobbe gjennom kutt i sykelønn og pensjon, trenger de rike stadig mer penger for å utføre sin daglige dont.

les mer
Rasering av yrkesrettet attføring?

Rasering av yrkesrettet attføring?

– Vi som har arbeidet med yrkesrettet attføring en stund vet at vilkårene for brukerne blir dårligere hver gang regelverket endres. Med innføringen av Arbeidsavklaringspenger er at hele fundamentet for den yrkesrettede attføringen er fjernet.

les mer
Uføretrygd er ikke hva du tror

Uføretrygd er ikke hva du tror

I dette foredraget, holdt på konferansen «Forsvar dagens uførepensjon», legger professor i sosialmedisin, Bjørgulf Claussen, frem bakgrunnstall og statistikk om uføretrygden i Norge. Han drøfter også forholdet mellom arbeidslinja og trygdelinja, samt «verdig» eller «uverdige» trengende.

les mer
Forsvar dagens uføretrygd

Forsvar dagens uføretrygd

22. mars, ble det dannet en aksjon for å forsvare dagens uføretrygd. Det skjedde på konferansen «Forsvar dagens uføretrygd», arrangert av nær 40 organisasjoner, blant dem en rekke lokale LO-avdelinger, fagforeninger og andre organisasjoner – inkludert For velferdsstaten.

les mer
Arbeidsavklaringspenger – enda mer mistenkeliggjøring

Arbeidsavklaringspenger – enda mer mistenkeliggjøring

Fra 1. mars ble tre typer sosiale stønader – til attføring, rehabilitering og tidsbegrenset uføretrygd – erstattet av såkalte arbeidsavklaringspenger. Slik den nye ordningen er utformet, betyr det enda mer mistenkeliggjøring, enda mer kontroll ovenfra og enda mer umyndiggjøring av dem som omfattes av ordningen.

les mer
Motstand mot ny uføretrygd

Motstand mot ny uføretrygd

Uføretrygden er truet. Flere forbund går på barrikadene for å forsvare dagens ordning mot blant annet levealdersjustering. Første skritt i mobiliseringen er en stor konferanse i Oslo 22. mars. For velferdsstaten er tilsluttet konferansen.

les mer

Bla i arkiv